Karta parkingowa dla niepełnosprawnych Czarnków - przywileje, uprawnienia, opłaty i wniosek PDF 2024

Autor: Kasia Urbanek Weryfikacja: 22 lutego 2024 11 min. czytania

Czym jest karta parkingowa dla niepełnosprawnych?

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne oraz pracownicy placówek, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi mogą parkować na “kopertach”. Warunkiem jest posiadanie karty parkingowej, która potwierdza prawo do parkowania w tym miejscu. Jak uzyskać kartę parkingową w miejscowości Czarnków? Ile kosztuje wyrobienie karty? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Przywileje i uprawnienia karty parkingowej dla niepełnosprawnych

Dzięki karcie inwalidy można parkować na tak zwanych "niebieskich kopertach" w Polsce i za granicą. Takie miejsca parkingowe zazwyczaj są blisko wejść do budynków, urzędów czy instytucji. Dodatkowo w niektórych miastach można parkować na nich bezpłatnie. Warto dowiedzieć się w wydziale komunikacji urzędu miasta albo starostwa, czy w danym mieście jest taka możliwość. Przywileje przysługują również kierowcy pojazdu, który przewozi osobę niepełnosprawną.

Zgodnie z taryfikatorem punktów karnych, osoba nieposiadająca karty parkingowej dla niepełnosprawnych, za parkowanie na "kopercie" może otrzymać karę grzywny w wysokości 800 złotych oraz 6 punktów karnych.

Karę w wysokości 1200 zł można otrzymać za bezprawne posługiwanie się kartą parkingową (np. używanie karty wydanej na osobę zmarłą). Jeżeli sprawa trafi do sądu kara może zostać podwyższona do 2000 zł.

Czy karty parkingowej można używać w wielu pojazdach?

Tak, gdyż karta parkingowa jest wydawana na osobę, nie zaś na konkretny samochód. Z tego powodu jednej karty parkingowej można używać w więcej niż jednym pojeździe, jeżeli porusza się nim osoba, na którą została ona wydana.

Jak długo ważna jest karta parkingowa dla niepełnosprawnych?

 • dla osób niepełnosprawnych - do zakończenia czasu, na jaki zostało przyznane orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż 5 lat.
 • dla placówek opiekujących się osobami niepełnosprawnymi -  3 lata.

Jak wygląda karta parkingowa dla niepełnosprawnych?

karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

Kto może uzyskać kartę parkingową dla niepełnosprawnych?

Kto może uzyskać kartę parkingową dla niepełnosprawnych w miejscowości Czarnków?

O dokument może się starać:

 • każdy, kto ma:
  • stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  • wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej → jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności w miejscowości Czarnków?
 • placówka opiekująca się osobami niepełnosprawnymi:
  • domy pomocy społecznej,
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  • ośrodki wsparcia,
  • warsztaty terapii zajęciowej,
  • ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,
  • zakłady aktywności zawodowej,
  • specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne,
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
  • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
  • sanatoria uzdrowiskowe i szpitale uzdrowiskowe,
  • szpitale uzdrowiskowe i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci,
  • hospicja,
  • zakłady rehabilitacji leczniczej,
  • inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej,
  • żłobki i kluby dziecięce,
  • przedszkola w miejscowości Czarnków,
  • szkoły w miejscowości Czarnków,
  • placówki oświatowo-wychowawcze,
  • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, które umożliwiają uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
  • placówki artystyczne,
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze oraz ośrodki, które umożliwiają dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  • placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
  • zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli,
  • szkoły wyższe.

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi mieć jeden z symboli, który oznacza przyczynę niepełnosprawności:

 • 04-O (choroby narządu wzroku),
 • 05-R (upośledzenie narządu ruchu),
 • 10-N (choroba neurologiczna).

 Jeśli osoba niepełnosprawna nie ma w orzeczeniu wskazania do uzyskania karty parkingowej, wówczas jej nie otrzyma.

Kto składa wniosek o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych?

 • osoba niepełnosprawna,
 • jeden z rodziców lub opiekun prawny – jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona,
 • kurator – jeśli osoba niepełnosprawna jest częściowo ubezwłasnowolniona,
 • reprezentant placówki opiekującej się osobami niepełnosprawnymi.

Wniosek należy złożyć osobiście - w przypadku tej sprawy nie można skorzystać z pomocy pełnomocnika.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

 Jak otrzymać kartę parkingową dla niepełnosprawnych?

Co musisz zrobić by otrzymać kartę parkingową dla niepełnosprawnych w miejscowości Czarnków?

 • Należy przygotować potrzebne dokumenty,
 • Następnie wypełnić wniosek o wydanie karty parkingowej,
 • Zapłacić za wydanie karty,
 • Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku osobiście w Powiatowym lub Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w miejscowości Czarnków,
 • Wnioskujący musi czekać na list z informacją o terminie i miejscu odbioru karty parkingowej
 • Po jego otrzymaniu może odebrać kartę. Musi mieć przy sobie dowód osobisty albo paszport (Zobacz, jak wyrobić dowód osobisty w miejscowości Czarnków lub paszport w miejscowości Czarnków). Kartę może również odebrać ktoś upoważniony do tego przez osobę niepełnosprawną - musi jednak zabrać ze sobą dodatkowo upoważnienie do odbioru karty.
 • Ostatnim krokiem jest umieszczenie karty za przednią szybą pojazdu. Jeśli pojazd jej nie posiada, należy wybrać inne widoczne miejsce z przodu pojazdu. Ważne jest, aby przez szybę widoczne były zabezpieczenia karty - jej numer i data ważności.

Wymagane dokumenty do karty parkingowej

Wymagane dokumenty

 • oryginał prawomocnego orzeczenia, które potwierdza niepełnosprawność – do wglądu,
 • wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej - nie należy podpisywać wniosku przed wizytą w urzędzie – trzeba to zrobić w obecności urzędnika, który przyjmuje dokumenty,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta. Zdjęcie powinno spełniać poniższe warunki:
  • wymiary: 35 mm x 45 mm,
  • brak nakrycia głowy i ciemnych szkieł w okularach,
  • jeśli fotografowany ma wadę wzroku i musi nosić ciemne szkła w okularach – może wyjątkowo mieć okulary z takimi szkłami na zdjęciu,
  • jeśli zgodnie z religią, którą wyznaje fotografowany, nosi nakrycie głowy i w dowodzie lub paszporcie też masz zdjęcie w takim nakryciu – może mieć je też na zdjęciu do karty parkingowej,
 • upoważnienie do odbioru karty – jeśli osoba niepełnosprawna chce, żeby ktoś odebrał w jej imieniu gotową kartę.

Jeśli wniosek będzie miał braki – wnioskujący otrzyma list, w którym zespół wezwie go do uzupełnienia wniosku. Będzie miał na to 7 dni od doręczenia wezwania. Jeśli tego nie zrobi, wniosek nie będzie rozpatrzony.

Orzeczenie prawomocne to orzeczenie:

 • od którego nikt nie wniósł odwołania,
 • co do którego zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania,
 • wydane na podstawie wyroku sądu, który nie został zaskarżony.

Placówki opiekujące się osobami niepełnosprawnymi, starając się o dokument, muszą przygotować:

 • dowód rejestracyjny samochodu – do wglądu,
 • wniosek o wydanie karty parkingowejnie należy podpisywać wniosku przed wizytą w urzędzie – trzeba to zrobić w obecności urzędnika, który przyjmuje dokumenty,
 • dowód opłaty za wydanie karty parkingowej.
Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych

Jak wypełnić wniosek o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych? 

Wniosek o wydanie karty dla inwalidy należy wypełnić drukowanymi literami. Następnie wnioskujący musi wypełnić pola z podstawowymi informacjami (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy etc.). Bardzo ważne jest, aby nie podpisywać się na wniosku - podpis należy złożyć podczas jego składania, w obecności urzędnika. 

Gdzie złożyć dokumenty o wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych w miejscowości Czarnków ?

Instytucją przyjmującą wnioski jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Czarnków.

Koszt karty parkingowej dla niepełnosprawnych

Ile kosztuje wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych?

Za wydanie karty parkingowej należy zapłacić 21 złotych.

Opłatę można uiścić:

 • przelewem na konto,
 • w kasie urzędu miasta lub starostwa powiatowego.

W Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w miejscowości Czarnków wnioskującemu zostanie udostępniona informacja, na jaki numer konta zrobić przelew.

Ile trzeba czekać na wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnych?

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku zespół wyśle list z decyzją, czy wnioskujący dostanie kartę lub z prośbą o uzupełnienie braków w dokumentach. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, w liście znajdzie się informacja o terminie i miejscu odbioru karty. Jeśli negatywnie – wyjaśnienie odmowy. Niestety nie ma możliwości odwołania się.

Jak przedłużyć kartę parkingową dla niepełnosprawnych?

Jak przedłużyć kartę parkingową dla niepełnosprawnych?

Aby przedłużyć kartę parkingową po utracie ważności, należy złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej, 1 fotografię 35x45 mm, a także dowód uiszczenia opłaty, która wynosi 21 zł. Przy składaniu wniosku konieczne jest przedstawienie do wglądu oryginału orzeczenia o niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Wyznaczanie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej w miejscowości Czarnków

Krok 1. Znalezienie zarządzającego terenem

Aby starać się o wyznaczenie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych w miejscowości Czarnków, należy ustalić, kto zarządza terenem, na którym miałaby znajdować się „koperta” – najłatwiej to zrobić kontaktując się z urzędem w miejscowości Czarnków. Jeżeli miejsce parkingowe miałoby powstać na osiedlu, o zgodę będzie trzeba pytać np. wspólnotę mieszkaniową. 

Krok 2. Wyznaczenie miejsca na „kopertę”

Podczas szukania miejsca na „kopertę”, należy pamiętać o wymiarach, jakie powinno mieć miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. „Koperta” powinna mieć długość co najmniej 5 metrów oraz 3,6 metrów szerokości.

Wymiary miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych

Krok 3. Złożenie wniosku o wyznaczenie specjalnego miejsca parkingowego

Nie ma gotowego wzoru takiego formularza, dlatego należy sporządzić go samodzielnie. Powinien zawierać:

 • miejscowość i datę sporządzenia,
 • dane wnioskującego,
  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • telefon lub adres e-mail,
 • dane adresata,
 • prośbę o utworzenie miejsca dla niepełnosprawnych,
 • dokładne opisanie lokalizacji potencjalnej „koperty”,
 • uzasadnienie prośby,
 • podpis wnioskującego.

Aby szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku były większe, warto dołączyć do wniosku kopię karty parkingowej dla niepełnosprawnych.

Indywidualne miejsce dla niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna może także wnioskować o indywidualne miejsce parkingowe – wówczas tuż obok "koperty" znajdzie się znak z numerem rejestracyjnym pojazdu jej właściciela. Aby je uzyskać, musi złożyć wniosek o utworzenie miejsca parkingowego i wspomnieć w nim, że chciałby mieć je na własność. O tym, czy miejsce indywidualne zostanie przyznane, decyduje właściciel terenu/drogi.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę karta parkingowa dla niepełnosprawnych w miejscowości Czarnków?

Aby załatwić sprawę karta parkingowa dla niepełnosprawnych w miejscowości Czarnków, należy skontaktować się z instytucją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod adresem ul. Rybaki 3 w miejscowości , lub z 1 inną instytucją.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Czarnków

adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

strona www e-mail

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Czarnków

adres: pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków

tel. +48672552222 

strona www e-mail

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,9 tys. dokumentów!

Urzędnik z wieloletnim doświadczeniem. Uważa, że  przepisy są dla ludzi a nie odwrotnie, dlatego stara się przekazać je w prosty i przyswajalny sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy. Uśmiechnięta, pełna energii i zawsze chętna do pomocy.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji