Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Czarnków - informacje, lista chorób i wniosek 2024

Autor: Kasia Urbanek Weryfikacja: 18 lutego 2024 11 min. czytania

Orzeczenie o niepełnosprawności Czarnków

Chcąc otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności, należy przygotować szereg dokumentów i spełnić określone warunki. Jakie? Gdzie złożyć dokumenty i jak wygląda procedura uzyskiwania orzeczenia o niepełnosprawności? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Co to jest orzeczenie o niepełnosprawności?

Jest to formalne potwierdzenie, że dana osoba jest osobą niepełnosprawną, czyli posiada długotrwałą (okresową lub trwałą), obniżoną sprawność (nie tylko fizyczną, ale również intelektualną, sensoryczną i/lub umysłową), przez którą nie może pełnić swojej roli społecznej. Taki dokument jest bardzo przydatny, a często niezbędny, aby uzyskać wiele przywilejów, ulg, uprawnień i świadczeń wspomagających osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w życiu codziennym np. opiekę na osobę starszą i schorowaną w miejscowości Czarnków. Orzeczenie o niepełnosprawności jest podstawą do starania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscowości Czarnków.

W przypadku urodzenia się dziecka z nieodwracalnym upośledzeniem rodzic może wnioskować nie tylko o orzeczenie o niepełnosprawności, ale także o świadczenie „Za życiem”.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności w miejscowości Czarnków i jakie warunki należy spełnić?

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, wszystkie poniższe kryteria muszą zostać spełnione:

 • osoba ma ukończone 16 lat,
 • osoba ma obniżoną/naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną (intelektualną, sensoryczną i/lub umysłową) z powodu wady wrodzonej, przewlekłej/nieuleczalnej choroby lub uszkodzenia organizmu,
 • choroba na tyle ogranicza daną osobę, że:
  • jest ona niezdolna do pracy zarobkowej lub potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do jej schorzenia,
  • wymaga opieki lub pomocy ze strony innych,
  • ma problemy z codziennymi czynnościami i potrzebuje urządzeń, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu (np. protezy, implantu ślimakowego czy pompy insulinowej).

To, że dana osoba spełnia powyższe warunki, nie oznacza, że otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności. Jej ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu zostaną ocenione w trakcie spotkania z komisją ds. orzekania o niepełnosprawności.

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

Nie ma zamkniętej listy chorób, które uprawniają do przyznania orzeczenia o niepełnosprawności. Podstawą do wystawienia orzeczenia mogą być jednak następujące rodzaje schorzeń:

 • zaburzenia mowy i głosu utrudniające komunikację,
 • upośledzenia umysłowe,
 • niektóre choroby psychiczne, np. zaburzenia psychotyczne, zaburzenia lękowe o dużym nasileniu,
 • zaawansowane choroby słuchu,
 • choroby układu krążenia i oddechowego,
 • niektóre choroby narządu wzroku, układu pokarmowego i moczowo-płciowego,
 • choroby narządu ruchu,
 • epilepsja,
 • niektóre choroby i zaburzenia neurologiczne.

Jakie są stopnie niepełnosprawności?

Jakie są stopnie niepełnosprawności?

W Polsce istnieją 3 stopnie niepełnosprawności, zwane dawniej grupami inwalidzkimi.

 • W przypadku dzieci do 16. roku życia nie orzeka się stopnia niepełnosprawności; dziecko otrzymuje orzeczenie o niepełnosprawności”;
 • W przypadku osób powyżej 16. roku życia można uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem jego stopnia:
  • niepełnosprawność w stopniu lekkim (III stopień niepełnosprawności) 
   • osoba mająca problemy w wykonywaniu codziennych czynności i potrzebująca urządzeń, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu,
   • osoba, która przez swój stan zdrowia ma duże ograniczenia w funkcjonowaniu i może pracować tylko częściowo, na przykład na pół etatu,
  • niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym (II stopień niepełnosprawności)
   • osoba potrzebuje czasowej albo częściowej pomocy innych osób przez więcej niż 12 miesięcy,
   • osoba, która przez swój stan zdrowia jest niezdolna do pracy zarobkowej albo potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do swojego schorzenia,
  • niepełnosprawność w stopniu znacznym (I stopień niepełnosprawności)
   • osoba nie może samodzielnie funkcjonować i jest całkowicie zależna od opieki innych osób przez więcej niż 12 miesięcy (np. wymaga pielęgnacji, karmienia, mycia),
   • osoba, która przez swój stan zdrowia jest osobą niezdolną do pracy zarobkowej albo potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do swojego schorzenia.

Osoby legitymujące się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą starać się o zasiłek stały w miejscowości Czarnków, przyznawany z powodu całkowitej niezdolności do pracy.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie uprawnia daną osobę do wielu form pomocy, dodatków finansowych, ulg i uprawnień, w tym między innymi do pomocy z zakresu:

 • PRACY
  • wsparcie w aktywizacji zawodowej,
  • zatrudnienie w zakładzie pracy chronionej,
  • prawo do dodatkowych dni urlopowych,
  • prawo do dłuższej przerwy w pracy,
  • prawo do krótszego wymiaru pracy,
  • możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach,
  • wsparcie przy działalności rolniczej i gospodarczej,
 • ZDROWIA
  • możliwość uczestniczenia w szeregu zajęć rehabilitacyjnych i terapii zajęciowych,
  • uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych,
  • dofinansowanie do sprzętów rehabilitacyjnych, ortopedycznych, środków medycznych i pomocniczych,
  • korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych,
 • FINANSÓW - uprawnienia do pomocy finansowej w postaci:
 • INNE

Dokumentem potwierdzającym posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, który uprawnia do ulg i udogodnień, jest legitymacja osoby niepełnosprawnej w miejscowości Czarnków.

Osoby niepełnosprawne oraz inne o szczególnych potrzebach, mają prawo złożyć wniosek o dostępność w ramach programu Dostępność Plus, jeżeli nie mogą załatwić sprawy przez ograniczenia architektoniczne czy komunikacyjne.

Od stycznia 2024 roku, osoby niepełnosprawne mogą wnioskować o świadczenie wspierające w miejscowości Czarnków.

Kiedy przysługuje orzeczenie o niepełnosprawności na stałe?

Grupa inwalidzka na stałe przysługuje osobom, które w celu pełnienia ról społecznych wymagają stałej bądź długotrwałej opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji oraz:

 • są niezdolne do pracy lub
 • są zdolne do pracy w warunkach pracy chronionej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Kiedy składa się wniosek o niepełnosprawność?

Kiedy składa się wniosek o grupę inwalidzką i kto go może złożyć?

Wniosek o niepełnosprawność można złożyć w momencie wystąpienia przesłanek uprawniających do jego przyznania, czyli kiedy pojawia się obniżenie sprawności, wymagające podjęcia opieki w stosunku do danej osoby. Jeśli orzeczenie traci ważność, wniosek należy złożyć najwcześniej 30 dni przed końcem terminu, na jaki zostało wydane orzeczenie.

Wniosek może złożyć:

Jakie dokumenty są potrzebne i gdzie je złożyć w miejscowości Czarnków?

W pierwszej kolejności należy złożyć:

 • wniosek o orzeczenie (pobrany ze strony lub siedziby odpowiedniego zespołu orzekającego, ponieważ nie ma odgórnego wzoru),
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (ważne jest przez 30 dni),
 • dokumentację medyczną i inną, która ułatwi orzeczenie (kopie dokumentów, np. historię choroby, pobyty w szpitalu, karty medyczne, wyniki badań itp.).
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Czarnków

Dokumenty najlepiej złożyć osobiście, w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Czarnków. Złożenie dokumentacji osobiście pozwoli na poświadczenie przedłożonych kopii z oryginałami (należy wówczas zabrać ze sobą wszystkie oryginały dokumentów oraz dowód tożsamości → Zobacz, jak wyrobić dowód osobisty w miejscowości Czarnków).

Dokumenty można również wysłać listownie, a samo złożenie wniosku jest bezpłatne.

Komisja ds. orzekania o niepełnosprawności 

Co dalej? Komisja ds. orzekania o niepełnosprawności w miejscowości Czarnków

Po złożeniu niezbędnych dokumentów i ewentualnym uzupełnieniu ich braków wnioskujący otrzyma informację o terminie komisji orzekającej w miejscowości Czarnków składającej się z lekarza i pedagoga/psychologa oraz/lub pracownika socjalnego.

Termin komisji ds. orzekania o niepełnosprawności

Informacja o terminie zebrania się komisji w miejscowości Czarnków powinna dotrzeć do wnioskującego:

 • listownie do 30 dni od złożenia wniosku, zazwyczaj na 7 dni kalendarzowych przed terminem komisji,
 • do 2 miesięcy, jeśli sprawa wnioskującego jest bardziej skomplikowana, o czym zostanie poinformowany wcześniej.

Obecność na komisji jest obowiązkowa!

W przypadku nieobecności komisja wyznaczy nowy termin (jeśli wnioskujący usprawiedliwi swoją nieobecność do 14 dni od poprzedniego terminu). W wyjątkowych sytuacjach komisja może wydać orzeczenie zaocznie lub w miejscu przebywania niepełnosprawnej osoby (np. w ciężkich przypadkach).

Jak przebiega posiedzenie komisji?

 1. LEKARZ
  W pierwszej kolejności odwiedza się gabinet lekarski. Na tym etapie kluczowe będzie przedstawienie wszystkich szczegółów i dokumentacji ukazującej historię i stopień zaawansowania choroby. Lekarz ocenia stan zdrowia oraz możliwość wykonywania czynności odpowiednich do wieku pacjenta (w miarę możliwości).
 2. PRACOWNIK SOCJALNY/ PEDAGOG/ PSYCHOLOG
  Drugi etap to spotkanie-rozmowa z psychologiem lub inną uprawnioną osobą, która szczegółowo wypyta wnioskującego o samopoczucie, sytuację rodzinną, zdrowotną, socjalną, społeczną, ograniczenia, jakie widzi na swojej drodze, jak sobie z nimi radzi i w których aspektach życiowych potrzebuje wsparcia.

Kiedy nastąpi decyzja komisji i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności?

Wydanie orzeczenia nastąpi maksymalnie do 14 dni od dnia posiedzenia komisji. Co ważne, nie udziela się takiej informacji telefonicznie. Można o nią zapytać osobiście lub czekać na potwierdzenie listowne.

W przypadku chęci odebrania decyzji osobiście należy o tym poinformować komisję np. w dniu posiedzenia.

Po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności, można wnioskować o przyznanie 800 plus dla niepełnosprawnych w miejscowości Czarnków

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę orzeczenie o niepełnosprawności w miejscowości Czarnków?

Aby załatwić sprawę orzeczenie o niepełnosprawności w miejscowości Czarnków, należy skontaktować się z instytucją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod adresem ul. Rybaki 3 w miejscowości , lub z 1 inną instytucją.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Czarnków

adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

strona www e-mail

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Czarnków

adres: pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków

tel. +48672552222 

strona www e-mail

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 17,8 tys. dokumentów!
Wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności

Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności mogą się od siebie różnić, w zależności od miasta /gminy /jednostki. Dlatego nie udostępniono tutaj formularza - można go znaleźć w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, oraz pobrać ze strony internetowej tej jednostki – jeśli go udostępnia.

Składając wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, należy pamiętać o dodatkowych, niezbędnych dokumentach:

 • zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia,
 • dokumenty potwierdzające stan zdrowia wnioskującego np. dokumentacja medyczna

Urzędnik z wieloletnim doświadczeniem. Uważa, że  przepisy są dla ludzi a nie odwrotnie, dlatego stara się przekazać je w prosty i przyswajalny sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy. Uśmiechnięta, pełna energii i zawsze chętna do pomocy.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji