Fundusz alimentacyjny Grabów nad Pilicą - kryteria, dokumenty i wniosek o alimenty online lub wzór PDF 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 25 sierpnia 2023

Fundusz alimentacyjny Grabów nad Pilicą

Fundusz alimentacyjny to pomoc materialna dla tych, którym przysługuje prawo do alimentów (sądowne), ale rodzic zobowiązany do ich płacenia uchyla się od tego obowiązku. W takiej sytuacji można wnioskować do Funduszu Alimentacyjnego o wypłatę świadczenia. Jakie kryteria należy spełnić, aby dostać alimenty z Funduszu? Jaki wniosek należy złożyć? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kryteria przyznania alimentów z funduszu

Aby alimenty z funduszu zostały przyznane, należy spełniać określone kryteria i warunki:

 • Warunek formalny: tytuł wykonawczy prawa do alimentów na dziecko od rodzica, zatwierdzony przez sąd, jeśli egzekucja jest nieskuteczna,

 • Kryterium dochodowe: dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł,

 • Kryterium wiekowe:

  • dzieci do ukończenia 18. roku życia,

  • dzieci uczące się – do 25. roku życia,

  • dzieci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Od 1 października 2023 roku kwota kryterium dochodowego zostanie zwiększona do 1209 zł.

Rodzic, który uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, musi spłacić należności wypłacane na dziecko przez Fundusz Alimentacyjny. Jeżeli nie jest w stanie spłacać ich w terminie, przez co naliczają się odsetki, może złożyć pismo o umorzenie odsetek.

Kto nie dostanie alimentów z funduszu?

Alimentów z Funduszu Alimentacyjnego nie otrzyma osoba, która:

 1. została umieszczona w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie lub jeśli pozostaje pod opieką rodziny zastępczej,
 2. zawarła związek małżeński → zawarcie małżeństwa w miejscowości Grabów nad Pilicą.

Ile wynosi świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Ile wynosi świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenie zostanie wypłacone w takiej kwocie, w jakiej sąd przyznał alimenty, jednak nie może być ona większa niż 500 złotych miesięcznie.

O czym warto pamiętać, składając wniosek o alimenty z funduszu?

W przypadku zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu, są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenie.

Niepoinformowanie organu wypłacającego świadczenie o zmianach mających wpływ na prawo do tego świadczenia, może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, do dnia spłaty.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o alimenty z funduszu alimentacyjnego w miejscowości Grabów nad Pilicą

 
Wniosek o alimenty z funduszu alimentacyjnego - wzór PDF

Dokumenty do funduszu alimentacyjnego

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby starać się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, należy złożyć:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (FA-1),

 • odpis orzeczenia sądu o zarządzeniu alimentów i ich wysokości,

 • oświadczenie o bezskuteczności egzekucji – zaświadczenie od komornika za ostatnie 2 miesiące przed złożeniem wniosku,

 • zaświadczenie o dochodach – w przypadku okresu świadczeniowego 2023/2024 należy okazać dochody za rok 2022, z uwzględnieniem zmian, jeżeli takie zaszły,

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły – tylko, jeśli osoba ukończyła 18. r.ż. i nadal się uczy,

 • inne, potrzebne dokumenty, które potwierdzają, że dana osoba spełnia warunki przyznania świadczenia.

Gdzie złożyć wniosek o alimenty w miejscowości Grabów nad Pilicą?

Gdzie złożyć wniosek o alimenty w miejscowości Grabów nad Pilicą?

Wniosek w tej sprawie można złożyć przez Internet, za pomocą rządowej platformy Emp@tia (do tego niezbędny jest Profil Zaufany).

Wniosek i dokumenty można złożyć również w tradycyjnej formie: osobiście lub listownie w Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscowości Grabów nad Pilicą (MOPS, GOPS).

Kiedy przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń?

Wnioski na dany okres świadczeniowy należy złożyć w terminie:

 • od 1 lipca – wnioski składane drogą elektroniczną,

 • od 1 sierpnia – wnioski składane osobiście lub listownie.

Ile trzeba czekać na decyzję o przyznaniu alimentów?

Termin rozpatrzenia wniosku o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego jest zależny od tego, kiedy dany wniosek został złożony. Terminy wyglądają następująco:

 • złożony do 31 sierpnia, rozpatrzony do 31 października,

 • złożony we wrześniu, rozpatrzony do 30 listopada,

 • złożony w październiku, rozpatrzony do 31 grudnia,

 • złożony w listopadzie, rozpatrzony do 31 stycznia następnego roku,

 • złożony od 1 grudnia do 31 stycznia kolejnego roku, rozpatrzony do 28 lutego.

Przekroczony dochód a fundusz alimentacyjny

Przekroczony dochód a fundusz alimentacyjny

Jednym z kryteriów otrzymania świadczenia jest dochód, który może wynosić maksymalnie 900 złotych na osobę w rodzinie. Przekroczenie tej kwoty nie zawsze dyskwalifikuje wnioskującego z otrzymania świadczenia. Zostanie ono po prostu zmniejszone.

Przykład:

Dochód na osobę w rodzinie: 1100 zł

Kryterium dochodowe: 900 zł

Wysokość zasądzonych alimentów: 450 zł

1100 - 900 = 200 zł

450 - 200 = 250 zł

Rodzinie zostanie przyznane świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości 250 złotych.

Kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie może być niższa niż 100 złotych – jeżeli kryterium dochodowe zostanie przekroczone tak bardzo, że ostateczna kwota alimentów będzie niższa niż 100 zł, świadczenie nie zostanie przyznane.

Kiedy fundusz alimentacyjny wypłaca alimenty?

Alimenty z funduszu alimentacyjnego są przyznawane na tzw. okres świadczeniowy – od 1 października do 30 września następnego roku. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę Świadczenie z funduszu alimentacyjnego w miejscowości Grabów nad Pilicą?

Aby załatwić sprawę Świadczenie z funduszu alimentacyjnego w miejscowości Grabów nad Pilicą, należy skontaktować się z instytucją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod adresem ul. Pułaskiego 51 w miejscowości .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Grabów Nad Pilicą

adres: ul. Pułaskiego 51, 26-902 Grabów Nad Pilicą

tel. +48486627077 

strona www e-mail

Jak załatwić sprawę Świadczenie z funduszu alimentacyjnego online?

Platforma Emp@tia
Portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 30,4 tys. dokumentów!
Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów
Pobierz dokument
Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego
Pobierz dokument
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Pobierz dokument
Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

Pobierz dokument
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

Pobierz dokument
Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów
Pobierz dokument
Oświadczenie o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny.

Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu