Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (sprzedaż, darowizna) 2021 Cieszyn

Aktualizacja: 9 października 2021

Zgłoszenie zbycia pojazdu w Cieszynie

Jeżeli doszło do sprzedaży lub kupna samochodu, bądź przekazano go w darowiźnie, należy powiadomić o tym fakcie urząd. Czas sprawdzić, jak wygląda proces zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu i kto powinien to zrobić.

Kto może zgłosić zbycie samochodu lub innego pojazdu?

Zbycie pojazdu zarejestrowanego zgłasza dotychczasowy właściciel pojazdu. Z kolei nabycie pojazdu zgłasza nowy właściciel pojazdu. To oznacza, że zbycie lub nabycie zgłosić muszą obie strony.

Osoba, która tego nie zrobi, może zapłacić karę w wysokości od 200 do 1000 złotych.

Na zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu ma się do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy kupna-sprzedaży lub umowy darowizny.

Zgłoszenie zbycia pojazdu przez Internet

By złożyć wniosek przez Internet, potrzebny jest profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Oba te narzędzia pozwalają potwierdzić tożsamość zgłaszającego.

Instrukcja jak założyć profil zaufany krok po kroku.

Co należy przygotować?

 • dane zbywającego lub nabywcy pojazdu,  
 • skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowę kupna-sprzedaży albo umowę darowizny,
 • dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie należy zgłosić (markę, typ - jeśli jest, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny). Informacje te można znaleźć np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT.

Co należy zrobić?

 • Trzeba wejść na stronę www.gov.pl i profilem zaufanym zalogować się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu).
 • Następnie wybrać sekcję Usługi dla obywatela (w pasku z lewej strony), a w niej kategorię Kierowcy i pojazdy (trzecia od góry). Po rozwinięciu się spisu e-usług należy wybrać Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online). Następnie kliknąć: WYŚLIJ ZGŁOSZENIE.

Zgłoszenie zbycia samochodu lub innego pojazdu przez Internet (online)

 • Zgłaszający zostanie przeniesiony  na stronę login.gov.pl. Należy wybrać sposób logowania.
 • Kolejno zgłaszający będzie musiał wybrać, czy chce dokonać zbycia, czy nabycie pojazdu. 
 • W przypadku chęci zgłoszenia zbycia pojazdu po zalogowaniu zgłaszający zostanie przeniesiony do usługi mój Pojazd, w której znajdują się wszystkie posiadane pojazdy. Przy właściwym pojeździe należy kliknąć: Zgłoś zbycie pojazdu.
 • W przypadku chęci zgłoszenia nabycia pojazdu należy wprowadzić dane pojazdu.
 • Jeśli pojazd ma więcej właścicieli, należy zaznaczyć oświadczenie, że zgłaszający działa za ich zgodą.
 • Następnie należy podać datę zbycia/nabycia pojazdu.
 • Kolejno następuje sprawdzenie lub uzupełnienie danych zgłaszającego.
 • Potem należy podać dane nabywcy/zbywcy. Szczegóły znajdują się w sekcji: Co należy przygotować.
 • Następnie trzeba dołączyć skan dokumentu, który potwierdza zbycie/nabycie pojazdu. oraz wybrać urząd, do którego zostanie wysłane zgłoszenie. Szczegóły znajdują się w sekcji Gdzie zgłosić. 
 • Ostatni krok to sprawdzenie formularza zgłoszenia, podpisanie  elektronicznie podpisem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym oraz wysłanie. 
 • Na koniec wyświetli się komunikat o pomyślnym wysłaniu  zawiadomienia. Na  skrzynkę Gov (ePUAP) zgłaszający otrzyma urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Żaden  inny dokument urzędowy, który potwierdza złożenie zgłoszenia, nie zostanie dostarczony.

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu w urzędzie w Cieszynie:

Co należy przygotować?

 1. Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu, które można otrzymać w urzędzie starostwa powiatowego albo w urzędzie miasta w Cieszynie. Urzędy często też udostępniają dokument na swojej stronie internetowej,

 2. dowód osobisty lub paszport,

 3. jeśli zgłaszający jest cudzoziemcem – kartę pobytu,

 4. kopię dokumentu, który potwierdza zbycie/nabycie pojazdu, np. umowę kupna-sprzedaży pojazdu albo umowę darowizny pojazdu.

Dokumenty wraz z wypełnionym wnioskiem można dostarczyć osobiście do urzędu lub wysłać pocztą.


Gdzie zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu?

Do wydziału komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania zgłaszającego. Może być to:

 • starostwo powiatowe,
 • urząd miasta – jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy (np. w Warszawie).

Ile kosztuje zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu?

Usługa jest całkowicie bezpłatna.

Ile należy czekać na zarejestrowanie zgłoszenia?

Zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu. Zgłaszający nie dostanie jednak żadnego oddzielnego dokumentu urzędowego, który to potwierdzi.

Co należy zawrzeć w umowie kupna-sprzedaży? Na co zwrócić uwagę?

W celu uniknięcia późniejszych zażaleń nowego właściciela odnośnie stanu technicznego pojazdu, w umowie kupna-sprzedaży powinno się zawrzeć wszelkie defekty auta, o których wcześniej poinformowana została osoba zainteresowana kupnem. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby poza miejscem i datą wpisać również godziny dokonania transakcji. Dzięki temu udowodniona zostanie niewinność zbywcy w przypadku, w którym nowy właściciel pojazdu (nabywca) popełni wykroczenie w tym samym dniu. 

W trakcie odstawiania samochodu do komisu należy dopilnować, aby w umowie z placówką zawrzeć czas powierzenia auta, termin wypłaty gotówki po sprzedaży, a także jego cenę. Umowę z nowym właścicielem trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach i nie należy jej wyrzucać.

Czy można domagać się od ubezpieczyciela zwrotu niewykorzystanej części polisy OC?

Jeżeli zbywca chcemy odzyskać pieniądze za część składki OC, powinien poprosić nabywcę o podpisanie wypowiedzenia polisy OC.. Po okazaniu dokumentu wypowiedzenia ubezpieczycielowi można ubiegać się także o zwrot niewykorzystanej części składki OC. Sprzedaż samochodu wiąże się również z przekazaniem nabywcy polisy ubezpieczeniowej, jednak warto nie wyrzucać starych dokumentów potwierdzających ciągłość OC.

Czy należy informować ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu?

W ciągu 14 dni od sprzedaży samochodu należy poinformować o tym fakcie również ubezpieczyciela, u którego została zakupiona na dane auto polisa OC. Warto podać podstawowe dane nowego właściciela pojazdu (imię, nazwisko, PESEL).

Odpowiedzialność za opłacanie składek nadal będzie spoczywać na głowie zbywcy nawet w przypadku, gdy nie zostanie zgłoszony fakt sprzedaży, a kupujący nie wypowie polisy. Należy pamiętać o tym, że teoretycznie nieobowiązująca (w praktyce – obowiązująca) polisa za sprzedane auto po terminie wygaśnięcia ulegnie automatycznemu przedłużeniu, natomiast za nieuregulowanie płatności Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałoży na zbywcę karę nawet do 4500 zł.

Ponadto, jeżeli nowy właściciel spowoduje  nowo nabytym autem wypadek, a sprzedający (zbywca) nie poinformuje o tym fakcie ubezpieczyciela to zniżki straci zbywca, a nie nowy właściciel (nabywca).

Kiedy należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży auta?

Osoby, które sprzedały samochód po czasie krótszym niż 6 miesięcy od kupna, muszą rozliczyć sprzedaż auta w urzędzie skarbowym. Przychód danej osoby stanowi różnica w cenie zakupu i sprzedaży auta. Trzeba go wpisać w formularzu PIT-36 do końca kwietnia następnego roku po transakcji. Na tej podstawie zostanie wyliczony podatek od zarobku, który trzeba zapłacić.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - pobierz aktualny wzór PDF, DOC

Pobierz aktualny wzór zawiadomienia o zbyciu samochodu lub innego pojazdu. Dokument należy wypełnić drukowanymi literami.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - zawiadomienie o zbyciu pojazdu w Cieszynie?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu E-mail / www
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29
43 – 400 Cieszyn
+4833 477 71 44