Kosiniakowe Kraszewice - dla kogo, warunki i wniosek o świadczenie rodzicielskie PDF wzór 2022

Wniosek o kosiniakowe

Co to jest świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe) ?

Świadczenie rodzicielskie (zwane kosiniakowym) to wsparcie finansowe dla osób, którym ze względu na status zawodowy nie przysługuje prawo do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego → Sprawdź, czy możesz starać się o zasiłek macierzyński w miejscowości Kraszewice

Ile wynosi kosiniakowe?

Wysokość świadczenia na chwilę obecną wynosi 1000 złotych netto miesięcznie.

Komu przysługuje kosiniakowe?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • matce dziecka,
 • ojcu dziecka, pod warunkiem, że:
  • matka dziecka korzystała ze świadczenia przynajmniej przez 14 tygodni od urodzenia dziecka, a następnie z niego zrezygnowała,
  • nastąpiła śmierć matki dziecka,
  • matka porzuciła dziecko
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej (z wyjątkiem zawodowej), a także osobie, która przysposobiła dziecko, z zachowaniem poniższych warunków:
  • do ukończenia przez dziecko lat 7,
  • do ukończenia przez dziecko lat 10 - w przypadku kiedy dziecko objęte jest decyzją o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Świadczenie rodzicielskie nie podlega kryterium dochodowemu - oznacza to, że jego przyznanie nie jest zależne od wysokości osiąganych dochodów. 

Świadczenie przysługuje wszystkim tym, którzy nie mogą otrzymywać zasiłku macierzyńskiego. Wlicza się w to również osoby bezrobotne, rolników, studentów.

Komu nie przysługuje kosiniakowe?

Komu nie przysługuje świadczenie rodzicielskie?

Pomoc nie zostanie przyznana, jeśli:

 • przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej (w przypadku rodzica lub osoby, która przysposobiła dziecko);
 • osoba starająca się o świadczenie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (również w związku z podjęciem zatrudnienia i pracy zarobkowej);
 • inna osoba uprawniona korzysta na to samo dziecko ze świadczeń: rodzicielskiego, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego czy specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna → Dowiedz się, jak starać się o świadczenie pielęgnacyjne w miejscowości Kraszewice;
 • zostało przyznane podobne świadczenie za granicą chyba, że przepisy stanowią inaczej.

UWAGA: w przypadku, kiedy jedna osoba posiada uprawnienia do poniższych świadczeń:

przysługuje jej tylko jedno z tych świadczeń - wybrane przez osobę mającą do nich prawo.

Jak długo wypłacane jest kosiniakowe?

Jak długo wypłacane jest kosiniakowe?

Czas wypłat świadczenia rodzicielskiego zależny jest od ilości dzieci urodzonych podczas jednego porodu lub objętych opieką i przysługuje według poniższego:

 • przez 52 tygodnie – w przypadku jednego dziecka urodzonego lub przysposobionego/objętego opieką;
 • przez 65 tygodni – w przypadku dwojga dzieci urodzonych lub przysposobionych/objętych opieką;
 • przez 67 tygodni – w przypadku trojga dzieci urodzonych lub przysposobionych/objętych opieką;
 • przez 69 tygodni – w przypadku czworga dzieci urodzonych lub przysposobionych/objętych opieką;
 • przez 71 tygodni – w przypadku pięciorga i więcej dzieci urodzonych lub przysposobionych/objętych opieką.

Warto pamiętać, że od 12. miesiąca życia dziecka, rodzice mogą pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy w miejscowości Kraszewice.

Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu?

Tak. Przy ubieganiu się o inne świadczenia socjalne, świadczenie rodzicielskie traktowane jest jako część dochodu.

Czy można pobierać kosiniakowe i 500 plus?

Tak. W przypadku tych dwóch świadczeń nie są one zależne od siebie i bez przeszkód można pobierać zarówno 500 plus jak i kosiniakowe.

Czy kosiniakowe jest opodatkowane w miejscowości Kraszewice?

Nie. Kwota 1000 zł to kwota "na rękę", wypłacana beneficjentowi.

Kosiniakowe za niepełny miesiąc

Wysokość kosiniakowego za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu. Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia zaokrągla się wówczas do 10 groszy w górę.


Wniosek o świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe) w miejscowości Kraszewice

Kiedy złożyć wniosek o kosiniakowe?

Kiedy złożyć wniosek?

O kosiniakowe można się starać tuż po zgłoszeniu urodzenia dziecka w miejscowości Kraszewice.

 • jeśli wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie złożony do 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka/jego przysposobienia lub objęcia opieką, świadczenie zostanie wypłacone za cały przysługujący okres;
 • jeśli wniosek zostanie złożony po 3 miesiącach, ale nie później niż w okresie 52 tygodni dla jednego dziecka (lub odpowiednio dłuższym dla większej ich ilości, wg zasad), prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Uwaga! W przypadku gdy świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka, termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek SR-7 o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Wniosek o kosiniakowe

Gdzie złożyć wniosek o kosiniakowe w miejscowości Kraszewice?

Dokumenty można składać osobiście lub listownie w terenowym punkcie pomocy społecznej w miejscowości Kraszewice

Kosiniakowe online

Kosiniakowe online

Wniosek o kosiniakowe można złożyć online za pomocą portalu [email protected]. Do złożenia wniosku będzie potrzebny Profil Zaufany.

Jak złożyć wniosek o kosiniakowe online?

 1. Należy zalogować się na platformę [email protected] Do wyboru są dwie formy logowania (Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany).
 2. Po przeniesieniu na stronę główną należy kliknąć "Świadczenie Rodzicielskie".
 3. Kolejnym krokiem jest wybór instytucji, do której ma trafić wniosek.
 4. Wnioskujący musi zaznaczyć pole "Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - SR-7" i kliknąć "Utwórz wniosek".
 5. Należy uzupełnić dane wymagane we wniosku.
 6. Wnioskujący musi dodać członka rodziny, na którego ma zostać przyznane świadczenie.
 7. Należy sprawdzić, czy wszystkie dane zawarte we wniosku są prawidłowe.
 8. Wnioskujący musi zatwierdzić dane i przesłać wniosek.

Ile to kosztuje złożenie wniosku o świadczenie rodzicielskie?

Złożenie wniosku o kosiniakowe jest bezpłatne.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz.U. 2022 poz. 615);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021, poz. 1481). 

Gdzie załatwić sprawę Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe) w miejscowości Kraszewice?

Aby załatwić sprawę Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe) w miejscowości Kraszewice, należy skontaktować się z instytucją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Wieluńska 55.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Kraszewice

Adres: ul. Wieluńska 55, 63-522 Kraszewice

Telefon: +48627312002 

Internet:  strona www e-mail