Podatek od nieruchomości Mysłowice - stawki i deklaracja 2022

Podatek od nieruchomości Mysłowice

Zastanawiasz się ile wynosi podatek od nieruchomości? Nie jesteś pewien, czy powinieneś go płacić? Chcesz wiedzieć, gdzie i jakie dokumenty złożyć? Nie wiesz, do kiedy opłacić podatek od mieszkania/domu? Poniższy opis rozwieje Twoje wątpliwości. Dowiedz się wszystkiego o podatku od nieruchomości.

Za co płaci się podatek od nieruchomości? 

Podatek od nieruchomości to opłata, którą ponoszą właściciele dóbr nieruchomych czyli np. działek budowlanych, domów, garaży, mieszkań itp.

Płacimy go za:

 • wszystkie grunty, oprócz gruntów rolnych i lasów → w przypadku gruntów rolnych opłaca się podatek rolny w Mysłowicach, zaś lasów - podatek leśny;
 • budynki będące w naszym posiadaniu;
 • mieszkania lub lokale użytkowe, które posiadają księgę wieczystą.

Kto płaci podatek od nieruchomości w Mysłowicach?

Podatnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne oraz jednostki organizacyjne. Obowiązek płacenia podatku od nieruchomości mają:

 • właściciel nieruchomości np. przez jej zasiedzenie
 • osoba, która jest posiadaczem samoistnym (używa gruntów jak właściciel, mimo że nim nie jest),
 • użytkownik wieczysty gruntów własności publicznej (państwowej lub samorządowej),
 • posiadacz mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.

Kto nie musi płacić podatku od domu / mieszkania w Mysłowicach? 

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, zwolnione są z podatku od nieruchomości za:

 • budynki gospodarcze wykorzystywane do działalności leśnej lub rybackiej,
 • budynki gospodarcze tworzące gospodarstwo rolne, służące wyłącznie do działalności rolniczej,
 • grunty i budynki, które wpisane są do rejestru zabytków (jeśli są utrzymywane i konserwowane zgodnie z przepisami o ochronie zabytków), 
 • nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
 • grunty, altany, obiekty gospodarcze (do 35m2) i budynki, które położone są w rodzinnym ogrodzie działkowym,
 • działki przyzagrodowe, których właścicielami są osoby należące do rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • osoba w wieku emerytalnym,
  • osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • inwalida I lub II stopnia,
  • osoba całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym lub niezdolna do samodzielnej egzystencji. 

Który ze współwłaścicieli powinien opłacić podatek? 

Podatek od mieszkania domu Mysłowice

Gmina wydaje jedną decyzję w sprawie wysokości podatku. Decyzja dotyczy wszystkich współwłaścicieli/współposiadaczy. Nie ma znaczenia, który ze współwłaścicieli zapłaci podatek – jego opłacenie to solidarny obowiązek podatkowy. Dlatego może to zrobić w całości jeden współwłaściciel (a później rozliczyć się z pozostałymi), lub od razu przy składaniu wniosków podzielić między siebie kwotę i każdy opłaci swoją część.

Podatek katastralny - czym jest?

Na ten moment w Polsce nie ma podatku katastralnego - w naszym kraju obywatele opłacają podatek od nieruchomości.

Podatek katastralny w wielu krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych zastępuje właśnie podatek od nieruchomości. Jego wysokość oblicza się od wartości posiadanej nieruchomości - zazwyczaj wynosi on 1-2%. Podatek katastralny opłacany jest co roku.

Przykład: Właściciel mieszkania o wartości 250 000 złotych, musiałby zapłacić 2500 złotych podatku.

Podatek od nieruchomości ustalany jest zaś na podstawie maksymalnych stawek zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, a główne znaczenie ma tutaj wyłącznie powierzchnia nieruchomości, a nie jej wartość.

Wartość nieruchomości na potrzeby podatku katastralnego obliczana jest urzędowo. Przy jej wyznaczaniu bierze się pod uwagę:

 • powierzchnię,
 • rodzaj nieruchomości,
 • położenia nieruchomości,
 • ceny rynkowe w danej lokalizacji,
 • przeznaczenie nieruchomości.

Kto musi płacić podatek katastralny?

Podatek płacą wszyscy właściciele nieruchomości. W praktyce, jest on najbardziej dotkliwy dla posiadaczy wyjątkowo drogich nieruchomości, które nie przynoszą dochodu, takich jak:

 • pałace,
 • wille,
 • pustostany,
 • obiekty handlowe,
 • niewynajmowane apartamenty.

Stawka podatku katastralnego w Polsce

Na ten moment założenia co do wysokości podatku katastralnego w Polsce są czysto teoretyczne. W innych krajach najczęściej wynosi on 1% od wartości nieruchomości, więc w Polsce stawka tego podatku mogłaby być podobna.

Podatek katastralny - od kiedy w Polsce?

Czy podatek katastralny zastąpi podatek od nieruchomości? Na ten moment nic na to nie wskazuje. Z pewnością nie zostanie on wprowadzony jeszcze w 2022 roku.


Zgłoszenie podatku od nieruchomości w Mysłowicach

Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie?

Osoby fizyczne

Do poprawnego opłacenia podatku od nieruchomości potrzebny będzie dokument zwany IN-1 Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Od połowy 2019 roku obowiązuje oficjalnie opublikowany wzór tego dokumentu. Do niego należy dołączyć również załączniki:

Podatek od nieruchomości
 
 • ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
 • ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
 • ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej

Takie osoby zamiast informacji składają deklarację:

 • DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości,
 • ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
 • ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Stosowne dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta/Gminy w Mysłowicach. Jeżeli:

 • posiadasz kilka działek lub nieruchomości, ale znajdują się w tej samej gminie - składasz jeden wniosek,
 • posiadasz kilka działek lub nieruchomości w różnych gminach - stosowne druki składasz osobno w każdej z gmin.

Jako współwłaściciel nieruchomości możesz złożyć wniosek samodzielnie lub razem z pozostałymi współwłaścicielami.

WAŻNE: nawet jeśli właściciel jest zwolniony z opłaty, musi złożyć stosowny druk informacji o nieruchomościach.

W jakiej formie należy złożyć druki?

Druk może zostać złożony na trzy sposoby:

 1. osobiście, zanosząc go do Urzędu Gminy/Miasta w Mysłowicach,
 2. listownie, przesyłając pocztą dokumenty na adres: ul. Powstańców 1,
 3. lub internetowo, za pośrednictwem systemu ePUAP, po zalogowaniu się Profilem Zaufanym

Kto i kiedy składa informację/deklarację o podatku od nieruchomości?

Osoba, która:

 • zakupiła nieruchomość,
 • zaczyna z niej korzystać jako właściciel,
 • zyskała prawo użytkowania wieczystego danej nieruchomości lub
 • zmieniła się wysokość wcześniej obliczonego podatku danej nieruchomości (np. w związku ze sprzedażą części gruntu)

zobowiązana jest w terminie do 14 dni od zdarzenia złożyć IN-1 Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Osoba, która otrzymała pozwolenie na budowę w Mysłowicach, lub buduje dom bez pozwolenia i:

 • jest na etapie jego wykańczania,
 • rozbudowuje go,
 • korzysta z niego przed wykończeniem,

zobowiązana jest do opłaty podatku od nieruchomości dopiero w kolejnym roku. Wtedy IN-1 Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych należy złożyć do dnia 15 stycznia przyszłego roku.

WAŻNE: osoba, która w kolejnym roku jest właścicielem tych samych nieruchomości bez żadnych zmian (to samo mieszkanie, dom, działka) - nie musi składać kolejnej informacji o nieruchomościach. Wtedy otrzymuje od gminy aktualną na dany rok stawkę podatku. 

Podatek od mieszkania / domu

Jaka są stawki podatku od nieruchomości? 

Wysokość podatku od nieruchomości zależy od ogólnej powierzchni gruntów, budynków i ich części oraz od stawki podatku, jaka obowiązuje w danej gminie. Gmina określa stawki podatku, które nie mogą być wyższe niż stawki maksymalne (wynikające z ustawy). Informacja o aktualnych stawkach podatku od nieruchomości jest dostępna w Urzędzie Miasta/Gminy w Mysłowicach.

Do kiedy należy opłacić podatek od nieruchomości?

Jeśli jesteś nowym właścicielem i złożyłeś informację o nieruchomościach, gmina wyśle do Ciebie pismo z wysokością podatku, który następnie musisz uregulować, według wskazanego na piśmie harmonogramu. Jeśli decyzja wpłynie po terminie płatności raty – ratę należy wpłacić w ciągu 14 dni od odebrania decyzji.

Jeśli jesteś osobą fizyczną i użytkujesz nieruchomość dłużej i otrzymujesz co roku od gminy pismo z wysokością podatku, wtedy Twój harmonogram opłat wynosi odpowiednio:

 • jeśli podatek roczny jest mniejszy niż 7,80 zł - nie dostaniesz decyzji i nie zapłacisz podatku,
 • jeśli podatek roczny jest mniejszy niż 100 zł - opłacasz całość za jednym razem, w terminie pierwszej raty czyli do 15 marca danego roku,
 • jeśli podatek roczny jest wyższy niż 100zł - możesz opłacać go według poniższego harmonogramu rat:
  • I rata  > do 15 marca,
  • II rata  > do 15 maja,
  • III rata  > do 15 września,
  • IV rata  > do 15 listopada.

Jeśli jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, podatek opłacasz za poszczególne miesiące w ratach tak długo, jak długo trwa obowiązek podatkowy:

 • do 31 stycznia (za styczeń),
 • do 15. dnia każdego kolejnego miesiąca.

Gdzie można zapłacić podatek od nieruchomości w Mysłowicach?

Podatek od nieruchomości można uregulować:

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - podatek od nieruchomości w Mysłowicach?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www
Urząd Miasta w Mysłowicach ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice

Otwarte w środa od 07:30

pon: 07:30-17:00
wt-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne
+48323171100 

Wyślij dokument przez internet - podatek od nieruchomości

ePUAP
Zaloguj się i wypełnij wniosek online