Zgłoszenie budowy domu, garażu, budynku gospodarczego, wiaty i innych bez pozwolenia Olsztyn - wniosek PDF 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 12 grudnia 2023 24 min. czytania

Budowa domu na zgłoszenie lub bez pozwolenia

Wiele inwestycji nie wymaga posiadania pozwolenia na budowę - wystarczy zgłosić to, że jest ona planowana. Zgłoszenia można dokonać dwojako: z projektem budowlanym lub bez niego. W przypadku jakich inwestycji należy zgłosić budowę oraz gdzie złożyć odpowiednie dokumenty? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Jakie inwestycje można zrealizować po zgłoszeniu budowy? 

Nie wszystkie inwestycje wymagają posiadania pozwolenia na budowę, często wystarczy zwykłe zgłoszenie. Zgłoszenia wymagają:

 • z projektem budowlanym:
  • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, nie więcej niż dwukondygnacyjne, o powierzchni zabudowy do 70m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (nie wpływa w żaden sposób na działki sąsiednie i ich zabudowę)  - obszar ten określa projektant na podstawie przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego. Jeśli projektant stwierdzi, że obszar oddziaływania wykracza poza granice działki, trzeba wystąpić o pozwolenie na budowę. Uwaga! Urząd w trakcie sprawdzenia zgłoszenia ustali obszar oddziaływania inwestycji,
  • sieci:
   • elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
   • wodociągowe,
   • kanalizacyjne,
   • cieplne,
   • gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa,
  • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowe stacje transformatorowe o powierzchni zabudowy do 35m2,
  • obiekty budowlane, usytuowane na terenach zamkniętych, ustalone decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej,
  • instalacje gazowe wewnątrz i na zewnątrz budynku,

Budowa wiaty, budynku gospodarczego i garażu

 • bez projektu budowlanego:
  • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,
  • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,
  • tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienie w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu,
  • pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m,
  • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
  • kanalizacja kablowa,
  • zjazd z drogi krajowej i wojewódzkiej oraz zatoki parkingowe na tych drogach,
  • obiekty budowlane służące bezpośrednio do wykonywania działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów,
  • obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
  • wolnostojące:
   • parterowe budynki gospodarcze,
   • garaże,
   • wiaty,
 • o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 2 na każde 500m2 powierzchni działki;
  • przydomowe:
   • ganki,
   • oranżerie (ogrody zimowe),
 • o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 2 na każde 500m2 powierzchni działki;
  • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy do 35 m2, lub powyżej 35 m2  do maksymalnie 70 m2   przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m - przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 1 na każde 500m2 powierzchni działki,
  • parterowe budynki o powierzchni zabudowy do 35m2, służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położone na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowane na obszarze Natura 2000,
  • gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35m2 (przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m) oraz stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowane na obszarze Natura 2000,
  • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, usytuowane na obszarze Natura 2000,
  • boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacji,
  • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m,
  • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35m2,
  • przyłącza:
   • elektroenergetyczne,
   • wodociągowe,
   • kanalizacyjne,
   • gazowe,
   • cieplne,
   • telekomunikacyjne,
  • kanały technologiczne, w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi,
  • stacje ładowania, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego,
  • niecki dezynfekcyjne, w tym niecki dezynfekcyjne z zadaszeniem,
  • podbudowa słupowa dla telekomunikacyjnych linii kablowych,
  • obiekty małej architektury w miejscach publicznych,
  • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniająca zabudowa zagrodowa w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  • płyta do składowania obornika,
  • szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę,
  • naziemne silosy na materiały sypkie, o pojemności do 30m3 i wysokości nie większej niż 7m,
  • silosy na kiszonkę,
  • stacja regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10m3,
  • przebudowa:
   • sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych,
   • dróg, torów i urządzeń kolejowych oraz torów i urządzeń tramwajowych,
   • polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m,
   • instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej,
  • remont:
   • budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
   • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych,
  • instalowanie:
   • na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych (a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających) o wysokości powyżej 3m,
   • krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
   • tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
   • mikroinstalacji biogazu rolniczego.

Dom do 70m2 ze zgłoszeniem budowy

Dom do 70m2 ze zgłoszeniem budowy

3 stycznia 2022 roku w życie wszedł program, który umożliwia budowę domu bez pozwolenia na budowę - warunkiem jest, aby miał powierzchnię do 70m2. Aby było to możliwe, dom musi spełniać następujące warunki:

 • powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 70 m2,
 • budynek musi być wolnostojący i nie może mieć więcej niż dwóch kondygnacji,
 • obszar oddziaływania w całości mieści się na działce, na której został zaprojektowany,
 • budowa realizowana jest w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na czym polega uproszczona procedura?

 • brak konieczności zatrudnienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy,
 • w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy będą wydawane w terminie 21 dni,
 • organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie mógł zgłosić sprzeciwu do zgłoszonej budowy,
 • do budowy można przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia.

Aby ruszyć z budową domu bez pozwolenia na budowę, który spełnia powyższe warunki, należy:

 • posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • doręczyć zgłoszenia wraz z projektem budowlanym organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
 • zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Darmowe projekty domów można pobrać ze strony GUNB. Osoba z uprawnieniami architektonicznymi lub konstrukcyjno-budowlanymi może zaadaptować projekt do potrzeb inwestora. Na stronie będą pojawiały się różne projekty domów bez pozwolenia - na przykład z poddaszem, tarasem etc.

Dom na zgłoszenie do 70 m2 wybudowany w ramach programu można sprzedać po dowolnym czasie jego użytkowania - nie ma w tej kwestii żadnych ograniczeń prawnych.

Dom bez pozwolenia 70m2 - na jakiej działce?

Budowa domu na zgłoszenie musi odbywać się na działce o konkretnych rozmiarach. Dom bez pozwolenia może zostać wybudowany na działce o wielkości do 500 m2.

Kiedy dokonać zgłoszenia budowy?

Kiedy powinno się dokonać zgłoszenia budowy?

Zgłoszenie budowy w Olsztynie należy złożyć przed rozpoczęciem robót budowlanych. Jeśli budowa rozpocznie się bez zgłoszenia, zostanie to uznane za samowolę budowlaną. Wtedy osobę dokonującą robót czeka legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym albo - co gorsza - rozbiórka obiektu budowlanego.

Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia budowy?

Istnieją sytuacje, w których samo zgłoszenie budowy nie wystarczy do jej rozpoczęcia. Wówczas trzeba starać się o pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę jest konieczne, jeśli inwestycja:

 • wymaga przeprowadzenia oceny jej oddziaływania na środowisko,
 • wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
 • ma być wykonywana przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
 • narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olsztynie lub warunków zabudowy,
 • może powodować:
  • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
  • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
  • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
  • wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich (gdy inwestycja oddziałuje na sąsiednie działki).

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych z projektem budowlanym

Wzór wniosku o zgłoszenie budowy
 

Gdzie zgłosić rozpoczęcie budowy w Olsztynie?

Gdzie złożyć dokumenty w Olsztynie?

Zgłoszenie rozpoczęcia budowy z projektem budowlanym można złożyć na 3 sposoby:

W niektórych przypadkach zgłoszenia budowy należy dokonać w urzędzie wojewódzkim. Będzie tak, gdy inwestycja jest realizowana, np.:

 • na terenie zamkniętym;
 • na obszarze kolejowym;
 • na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • sieci uzbrojenia terenu lokalizowanych w pasie drogowym dróg krajowych lub wojewódzkich (nie związanych z użytkowaniem tych dróg).

Ile wynosi opłata za zgłoszenie budowy? 

Przy zgłoszeniu budowy z projektem konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej - jej wysokość zależy od rodzaju dokonywanej inwestycji.

Rodzaj inwestycji Wysokość opłaty skarbowej
Budowa lub przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym jest tylko mieszkalna powierzchnia użytkowa (także za garaż, jeśli nie jest wykorzystywany w celach usługowych) 0 zł
Budowa lub przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zniszczonego bądź uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych 0 zł
Budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 0 zł
Budowa wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, jednak nie więcej niż 539 zł
Przebudowa wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 0,5 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, jednak nie więcej niż 269,50 zł

Budowa sieci: 

 • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 
 • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, 
 • wodociągowych, 
 • kanalizacyjnych, 
 • cieplnych,
 • telekomunikacyjnych, 
 • drogi z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków, zjazdów z drogi

o długości powyżej 1 km

2 143 zł

Budowa sieci: 

 • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 
 • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, 
 • wodociągowych, 
 • kanalizacyjnych, 
 • cieplnych, 
 • telekomunikacyjnych, 

o długości do 1 km

105 zł

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dodatkowa opłata skarbowa wynosi 17 złotych. Gdy pełnomocnikiem jest mąż, żona, dzieci, rodzice, dziadkowie, wnuki lub rodzeństwo, wówczas dodatkowa opłata nie jest pobierana.

Opłaty skarbowej nie płacą inwestorzy, którzy są jednostką budżetową lub samorządową oraz osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Zgłoszenie budowy z projektem budowlanym

Zgłoszenie budowy z projektem budowlanym - działania krok po kroku

1. Najpierw należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw (lub kopiami tych dokumentów),
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • pozwolenia na znoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej - jeżeli są one wymagane,
 • postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych a także przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego - w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych,
 • informację uzupełniającą do zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego - jeśli informacje dotyczące inwestorów lub pełnomocników (gdy jest ich więcej niż jeden) nie zmieściły się na formularzu zgłoszenia,
 • pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku - jeśli roboty budowlane mają być wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
 • pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie - jeśli wnioskującego reprezentuje pełnomocnik.

2. Następnie urząd sprawdzi kompletność zgłoszenia. 

Jeśli zgłoszenie ma braki, urząd wyśle prośbę o ich uzupełnienie w określonym terminie. Gdy braki nie zostaną usunięte w podanym terminie, wnioskujący otrzyma decyzję o sprzeciwie wobec budowy wymienionej w zgłoszeniu.

Jeżeli nie zostanie wniesiona opłata skarbowa, urząd wyznaczy wówczas termin zapłaty – od 7 do 14 dni. Jeśli zapłata nie zostanie uiszczona w wyznaczonym terminie, urząd zwróci zgłoszenie.

3. W dalszej kolejności urząd oceni, czy można rozpocząć budowę na podstawie zgłoszenia.

Urząd sprawdzi:

 • zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania i innymi aktami prawa miejscowego → w przypadku braku planu, urząd sprawdzi zgodność projektu z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy albo decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • zgodność projektu z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności zawartymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (o ile była wymagana),
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wszelkich wymaganych opinii i uzgodnień oraz sporządzoną przez projektanta informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,
 • zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, o wpisaniu autora projektu na listę członków izby,
 • czy projekt sprawdziła osoba (jeśli jest to wymagane) o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

Jeżeli złożone dokumenty nie spełnią tych wymagań, urząd nakaże usunięcie wskazanych nieprawidłowości w terminie podanym w postanowieniu. 

4. W przypadku braku przeciwwskazań urząd wyda projekt budowlany i dziennik budowy.

Po przyjęciu zgłoszenia urząd wyda dwa opieczętowane egzemplarze projektu oraz dziennik budowy. Nie należy składać wniosku o wydanie dziennika budowy, ponieważ jest wydawany z urzędu. 

Po otrzymaniu dziennika budowy, należy zwrócić uwagę, czy:

 • dziennik budowy jest opieczętowany na każdej stronie,
 • na stronie tytułowej wpisany jest: numer dziennika, data wydania oraz liczba stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwa (firma) inwestora, rodzaj i adres budowy, numer i data zgłoszenia.

Na pierwszej stronie otrzymanego dziennika budowy należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski. Trzeba podać ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

Dziennik budowy może być prowadzony w formie papierowej lub elektronicznej.

5. Po spełnieniu powyższych formalności, można rozpocząć budowę.

Urząd może nie zgodzić się na budowę z różnych przyczyn m.in. przez nieuzupełnienia braków zgłoszenia, gdy zgłoszona budowa lub roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę bądź gdy inwestycja nie jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Dodatkowo urząd może w decyzji o sprzeciwie nakazać uzyskanie pozwolenia na budowę. Stanie się tak, gdy budowa lub roboty budowlane mogą naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska, zachowania zabytków lub wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń bądź uciążliwości dla terenów sąsiednich (gdy inwestycja oddziałuje na sąsiednie działki).

Zgłoszenie budowy bez projektu budowlanego

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych bez projektu budowlanego

Gdzie złożyć zgłoszenie?

Zgłoszenie budowy bez projektu można złożyć na 3 sposoby:

W większości przypadków zgłoszenie robót budowlanych lub budowy składa się do starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Jest jednak kilka inwestycji, których budowę należy zgłosić do urzędu wojewódzkiego. Dotyczy to inwestycji:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego,
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych,
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz usytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
 • usytuowanych na obszarze kolejowym,
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
 • usytuowanych na terenach zamkniętych,
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
 • elektrowni wiatrowych – w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
 • inwestycji Krajowego Zasobu Nieruchomości,
 • metra wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra),
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi,
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami,
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej,
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich,
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

Ile kosztuje złożenie zgłoszenia? 

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty są konieczne tylko w sytuacji, gdy wnioskujący zdecyduje się na skorzystanie z pełnomocnictwa.

Złożenie zgłoszenia budowy bez projektu budowlanego - działania krok po kroku

1. Należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Do wniosku należy dołączyć:

 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym → dowiedz się, jak zdobyć decyzję o warunkach zabudowy w Olsztynie,
 • pozwolenia na znoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej - jeżeli są one wymagane,
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu - w przypadku budowy instalacji gazowej stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10m3 oraz instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego uzgadnia się pod względem ochrony przeciwpożarowej (w przypadku instalowania mikroinstalacji gazu rolniczego, stosuje się ponadto obowiązek zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej),
 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzasadnienie zarządcy drogi - w przypadku zgłoszenia przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
 • pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku - w przypadku robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a które mają być wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

2. Następnie urząd sprawdzi kompletność zgłoszenia. 

Jeśli zgłoszenie robót budowlanych niewymagających posiadania pozwolenia na budowę ma braki, urząd wyśle postanowienie wzywające wnioskującego do ich usunięcia wraz z terminem realizacji. Gdy braki nie zostaną usunięte w terminie, wnioskujący otrzyma decyzję o sprzeciwie wobec budowy wymienionej w zgłoszeniu.

Uzupełnione dokumenty należy złożyć w tym urzędzie, w którym wcześniej składano zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych. 

3. Urząd oceni, czy wnioskujący może budować lub wykonywać inne roboty budowlane na podstawie zgłoszenia.

Jeśli zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania to urząd przyjmie zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych tzw. milczącą zgodą. Urząd nie musi w takim przypadku wysyłać żadnego pisma o zgodzie na wykonanie robót budowlanych, ale może, przed upływem terminu 21 dni, wydać z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.   

4. Na tym etapie można rozpocząć budowę lub inne roboty budowlane.

Ile czeka się na rozpatrzenie zgłoszenia budowy?

Ile czeka się na rozpatrzenie zgłoszenia?

Standardowy termin oczekiwania to 21 dni – po upływie tego czasu można rozpocząć budowę, o ile w ciągu tego okresu urząd nie wniesie sprzeciwu. Należy pamiętać, że termin 21-dniowy liczony jest od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia – oznacza to, że jeżeli zgłoszenie było uzupełniane, 21 dni liczy się od daty uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia. 

Jeżeli zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania to urząd przyjmie zgłoszenie budowy tzw. milczącą zgodą - w takim przypadku urząd nie musi wysyłać żadnego pisma o zgodzie na budowę. Przed upływem terminu 21 dni urząd może jednak wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia budowy. Gdy wnioskujący otrzyma zaświadczenie, może bez przeszkód rozpocząć budowę.

Jeśli urząd nie wydał takiego zaświadczenia, a wnioskujący chce uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy, by rozpocząć roboty budowlane wcześniej, musi złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. Składa się go do urzędu, w którym zgłoszono wcześniej budowę.

Jeśli zgłoszenie dotyczy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, koniecznym jest zgłoszenie się do urzędu po dziennik budowy - bez niego nie powinno się rozpoczynać budowy!

Jak odwołać się od decyzji urzędu? 

Wnioskujący może odwołać się tylko od decyzji o sprzeciwie na wykonanie robót budowlanych zawartych w zgłoszeniu budowy. Odwołanie należy zgłosić za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję. Termin to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołaniem zajmie się:

 • urząd wojewódzki – jeśli zgłoszenie zostało złożone do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu;
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – jeśli zgłoszenie zostało złożone do urzędu wojewódzkiego.

Osoby, które nie były wnioskodawcą, a są niezadowolone ze zgłoszenia (np. sąsiedzi), mogą dochodzić swoich praw, jeżeli te są w jakiś sposób naruszane przez przygotowywaną inwestycję.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zgłoszenie budowy w Olsztynie?

Aby załatwić sprawę zgłoszenie budowy w Olsztynie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta pod adresem pl. Jana Pawła II 1 w Olsztynie, lub z 1 inną instytucją.

Urząd Miasta w Olsztynie

adres: pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

tel. +48895273111 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

adres: pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn

tel. +48895210530 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-15:00
śr: 07:00-15:00
czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,9 tys. dokumentów!
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Pobierz dokument
Zgłoszenie budowy sieci albo budynku stacji transformatorowej
Pobierz dokument
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Pobierz dokument
Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych - nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu