Decyzja o warunkach zabudowy - wniosek o wydanie decyzji [PDF, DOC] wzór 2023 Czosnów

Weryfikacja: 6 stycznia 2023

Decyzja o warunkach zabudowy Czosnów

Planując budowę, należy upewnić się, czy teren, na którym ma znajdować się nieruchomość, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czosnów. Jeżeli plan nie obejmuje tego terenu, inwestor musi starać się o decyzję o warunkach zabudowy. Kiedy jej posiadanie jest konieczne? Gdzie i jak złożyć wniosek w miejscowości Czosnów? Ile kosztuje wydanie dokumentu? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Warunki zabudowy

Przepisy regulujące wydawanie warunków zabudowy znajdują się przede wszystkim w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. Warunki zabudowy stanowią narzędzie zapewnienia przez gminę ładu przestrzennego, określają funkcje zabudowy oraz parametry budynku takie jak: wysokość, geometria dachu, umiejscowienie na działce i inne istotne elementy.

Kiedy decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana?

O decyzję należy się starać, gdy dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czosnów, a inwestor chce:

 • zbudować, rozbudować lub nadbudować budynek, bądź inny obiekt budowlany, lub wykonać inne roboty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę lub prowadzą do zmiany zagospodarowania terenu, które trwają dłużej niż rok → dowiedz się, jak zdobyć pozwolenie na budowę w miejscowości Czosnów,
 • zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części → jak zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego w miejscowości Czosnów?
 • zbudować na podstawie zgłoszenia budowy w miejscowości Czosnów:
  • wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których budynek został zaprojektowany,
  • wolno stojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej, czyli budynek:
   • przeznaczony do okresowego wypoczynku,
   • o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m,
  • wolno stojący, maksymalnie dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora,
  • wolno stojący parterowy budynek stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Kiedy decyzja nie jest wymagana?

Inwestor nie musi ubiegać się o dokument, jeżeli:

 • chce dokonać tymczasowej, trwającej do roku, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, dla której nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę,
 • roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego. Nie mogą one zmieniać formy architektonicznej obiektu (np. elewacji), a także nie mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • chce zrealizować inwestycję budowlaną związaną z realizacją celu publicznego.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy Czosnów

Kiedy decyzja o warunkach zabudowy może zostać wydana?

Samo złożenie wniosku nie wystarczy, aby otrzymać dokument. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,
 • teren ma dostęp do drogi publicznej,
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi,
 • zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze:
  • w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w  zakresie sieci przesyłowej ustanowiony został zakaz wznoszenia i utrzymywania obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
  • strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu,
  • strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

Nie wszystkie wyżej wymienione warunki muszą być spełnione w przypadku:

 • inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej, a także instalacji odnawialnego źródła energii,
 • zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.

Kto może starać się o decyzję o warunkach zabudowy?

Tylko część powyższych warunków musi zostać spełniona. O tym, jakie będą to warunki, zdecyduje organ wydający decyzję.

Kto może starać się o decyzję o warunkach zabudowy?

O wydanie tego dokumentu może wnioskować każdy - nie ma znaczenia, czy posiada on tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy inwestycja. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i procedura jego złożenia

Przed złożeniem wniosku warto upewnić się, czy nieruchomość, na której planowane są roboty budowlane, nie jest objęta miejskim planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czosnów. W tym celu należy udać się do urzędu Miasta/Gminy w miejscowości Czosnów lub skorzystać z GeoPortalu. Warto również zweryfikować czy planowana inwestycja nie jest objęta zakazem wydawania decyzji o warunkach zabudowy określonym w uchwale o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji lub w uchwale w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Diagnoza działki z OnGeo w miejscowości Czosnów

Czy działkę uwzględniono w MPZP? Sprawdź z OnGeo.pl

Sprawdź, czy dla działki jest uchwalony MPZP na portalu OnGeo.pl

 • wejdź na stronę https://ongeo.pl,

 • wyszukaj interesującą Cię działkę i kliknij w nią na mapie,

 • następnie wybierz z listy interesujące Cię tematy, które mają znaleźć się w analizie działki,

 • opłać Raport, który wygeneruje się automatycznie po 5 minutach w formacie .PDF.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać decyzję o warunkach zabudowy, należy dostarczyć do urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji: 

Kiedy złożyć wniosek?

Inwestor może złożyć dokumenty w dowolnym momencie.

Gdzie złożyć wniosek o decyzję o warunkach zabudowy w w miejscowości Czosnów?

Gdzie złożyć wniosek w miejscowości Czosnów?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na 3 sposoby:

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy - krok po kroku

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy to bardzo skomplikowany i długi proces, który może trwać nawet 3 miesiące. Składa się z następujących etapów:

 1. Złożenie wniosku i wymaganych dokumentów.
 2. Ustalenie przez urząd w miejscowości Czosnów stron postępowania - będą to np. właściciele nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.
 3. Merytoryczna ocena wniosku.
 4. Wyznaczenie przez urząd w miejscowości Czosnów obszaru analizowanego - to właśnie ten teren będzie analizowany pod kątem funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie spełnienia warunków do wydania decyzji o warunkach zabudowy.
 5. Uzgodnienie przez urząd w miejscowości Czosnówdecyzji o warunkach zabudowy z innymi urzędami.
 6. Zawiadomienie wcześniej ustalonych stron o zebraniu materiałów w sprawie.
 7. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Ile kosztuje decyzja o warunkach zabudowy?

Jaki jest koszt decyzji o warunkach zabudowy?

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest bezpłatne dla:

 • właścicieli lub użytkowników wieczystych terenu, którego dotyczy wniosek,
 • organizacji pożytku publicznego, jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Gdy o decyzję o warunkach zabudowy wnioskuje inny podmiot, wówczas musi zapłacić 598 złotych. Opłatę uiszcza się w chwili złożenia wniosku, na konto bankowe tego samego urzędu, w którym składany jest wniosek.

Jeżeli wnioskujący decyduje się na skorzystanie z pełnomocnictwa, wówczas dodatkowo musi zapłacić 17 złotych. Pełnomocnictwo jest bezpłatne w przypadku, gdy udzielone zostaje członkowi najbliższej rodziny.

Ile czeka się na wydanie decyzji o warunkach zabudowy w w miejscowości Czosnów?

Ile czeka się na wydanie decyzji o warunkach zabudowy w miejscowości Czosnów?

Decyzja powinna zostać wydana w ciągu:

 • 21 dni – jeśli dotyczy wolno stojącego, maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora;
 • 90 dni – w pozostałych przypadkach.

W praktyce termin ten może się wydłużyć przez ilość dodatkowych procedur związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy

Od decyzji wydanej przez organ przysługuje odwołanie - można je złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie należy dostarczyć do organu, który wydał decyzję - ten przekaże je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Odwołanie powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • imię, nazwisko i adres osoby wnoszącej odwołanie,
 • adres Kolegium Odwoławczego, które rozpatrzy odwołanie,
 • nazwa i adres organu, który wydał decyzję,
 • tytuł: "Odwołanie",
 • numer decyzji i datę jej wydania,
 • uzasadnienie składania odwołania,
 • podpis składającego odwołanie.

Poniżej umieszczono wzór odwołania w dwóch formatach - PDF i DOC.

Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy - wzór PDF, DOC

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę decyzja o warunkach zabudowy w miejscowości Czosnów?

Aby załatwić sprawę decyzja o warunkach zabudowy w miejscowości Czosnów, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy przy ul. ul. Gminna 6.

Urząd Gminy w miejscowości Czosnów

ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów

tel. +48227850201 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,5 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy [PDF]
Pobierz wniosek
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy [DOC]
Pobierz wniosek
Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy [DOC]
Pobierz dokument
Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy [PDF]
Pobierz dokument