Zmiana imienia dziecka i dorosłego Czosnów - wniosek PDF 2023

Weryfikacja: 23 maja 2023

Zmiana imienia

W wyjątkowych sytuacjach państwo pozwala na zmianę imienia obywatela. Kiedy jest to możliwe? Gdzie należy się zgłosić i jakie dostarczyć dokumenty? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może zmienić imię?

Do zmiany imienia uprawniony jest każdy:

 • obywatel polski,
 • cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa - jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania (apatryda),
 • cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy.

Kiedy można zmienić imię?

Zmiana imienia jest możliwa wyłącznie, gdy ma nastąpić z ważnych powodów np. gdy:

 • jest ośmieszające,
 • wnioskujący na co dzień używa innego imienia,
 • imię zostało bezprawnie zmienione - może to dotyczyć imion osób należących do mniejszości etnicznych, których dane osobowe zapisano z dostosowaniem do polskiej pisowni,
 • wnioskujący posiada inne imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego jest obywatelem.

Sposoby zmiany imienia

Zmiana imienia może polegać na: 

 • zastąpieniu obecnego imienia innym,
 • zastąpieniu dwóch imion jednym lub odwrotnie,
 • zmianie pisowni imienia, polegającej na:
  • przystosowaniu nieprawidłowej pisowni do zasad pisowni obowiązujących w języku polskim, m.in. poprzez zastąpienie niektórych liter ich odpowiednikami o tym samym lub podobnym brzmieniu, np.: Bohdan – Bogdan,
  • dostosowaniu do zasad polskiej pisowni imienia posiadającego pisownię w innym języku, np. poprzez zastąpienie liter, które w polskim alfabecie mają inne brzmienie – „sz” zamiast „sch” lub „cz” zamiast „tsch”,
  • zastąpieniu nieznanych w polskim alfabecie znaków innymi zgłoskami lub ich fonetycznym brzmieniem np. znaków „ü”, „ä” złożonymi zgłoskami „ue”, „oe”,
 • zmianie kolejności imion.

Zmiana imienia dziecka

Zmiana imienia dziecka

Wniosek dotyczący małoletniego dziecka składa jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic). Do zmiany imienia konieczna jest zgoda drugiego rodzica, a w przypadku gdy dziecko ukończyło 13 lat to również musi wyrazić zgodę na zmianę. Rodzice mają prawo do uproszczonej procedury zmiany imienia dziecka w okresie do 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia w miejscowości Czosnów. Wystarczy, że złożą na ręce kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości Czosnów oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka. Złożenie oświadczenia kosztuje 11 złotych.

Po upływie 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia, rodzice muszą skorzystać ze standardowej procedury zmiany imienia dziecka.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zmianę imienia dziecka lub dorosłego

Wniosek o zmianę imienia PDF

Dokumenty wymagane do zmiany imienia

Wymagane dokumenty

Aby zmiana imienia była możliwa, należy dostarczyć do urzędu w miejscowości Czosnów następujące dokumenty:

Zmiana imienia powoduje konieczność naniesienia zmian w akcie urodzenia i akcie małżeństwa w miejscowości Czosnów. Podczas składania wniosku należy wskazać, gdzie zostały one sporządzone. Kierownik urzędu stanu cywilnego sam przekaże informacje do innych kierowników urzędów stanu cywilnego, aby dokonali stosownych zmian w aktach stanu cywilnego osób, których zmiana imienia dotyczy. 

Jak napisać uzasadnienie wniosku o zmianę imienia?

We wniosku należy uzasadnić, dlaczego dotychczasowe imię nie odpowiada i z jakich przyczyn ma być zmienione na inne, np. zmiana z imienia „Adolf” na imię „Adam” może być uzasadniona tym, że imię źle się kojarzy. Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty i ma charakter przykładowy. Oceny powodów zmiany imienia każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie.

Gdzie złożyć wniosek o zmianę imienia w miejscowości Czosnów?

Aby zmienić imię, dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości Czosnów. Miejsce złożenia wniosku jest takie samo w przypadku zmiany nazwiska w miejscowości Czosnów. Wniosek można złożyć osobiście lub listownie.

Ile kosztuje zmiana imienia?

Ile kosztuje zmiana imienia? 

Za złożenie wniosku trzeba zapłacić 37 złotych

Jak długo czeka się na decyzję zmiany imienia?

Wydanie decyzji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku skomplikowanych spraw, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, wnioskujący otrzyma decyzję po jego zakończeniu.
 

Czy można się odwołać od decyzji urzędu?

Tak, od wniosku o zmianę imienia przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Należy je złożyć do właściwego miejscowo wojewody, za pośrednictwem kierownika stanu cywilnego, który wydał decyzję.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zmiana imienia w miejscowości Czosnów?

Aby załatwić sprawę zmiana imienia w miejscowości Czosnów, należy skontaktować się z instytucją Urząd Stanu Cywilnego przy ul. ul. Gminna 6.

Urząd Stanu Cywilnego w miejscowości Czosnów

ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów

tel. +48227850002 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,4 tys. dokumentów!
Wniosek o zmianę imienia, nazwiska
Pobierz dokument