Dotacje dla rolników Maków Mazowiecki - wniosek [PDF, DOC] wzór 2024

Autor: Justyna Rudner Weryfikacja: 25 marca 2024 9 min. czytania

Dotacje dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa co roku ogłasza programy, których celem jest rozwój gospodarstw rolnych. Na jakie dofinansowania mogą liczyć rolnicy w 2024 roku? Odpowiedź na pytanie znajduje się w poniższym poradniku.

Dopłaty dla rolników w 2024

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła harmonogram dopłat dla rolników. Poniżej przedstawiono szczegóły.

Inwestycje zwiększające konkurencyjność 2024

Wsparcie skierowane jest do rolników prowadzących gospodarstwa o wielkości poniżej 300 ha. Jest to kontynuacja programu Modernizacja gospodarstw rolnych. Wsparcie otrzyma każdy, kto prowadzi działalność rolniczą, a wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi co najmniej 25 000 euro, lecz nie więcej niż 250 000 euro.

Kto może zostać beneficjentem programu?

O dopłatę może ubiegać się rolnik, który prowadzi działalność rolniczą, z której uzyskał roczny przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w jego gospodarstwie w wysokości co najmniej:

 • 75 000 zł - w przypadku obszarów A, C i D lub
 • 45 000 zł - w przypadku obszaru B.

Inwestycje zwiększające konkurencyjność

Przedmiot dofinansowania

Beneficjenci mogą skorzystać ze wsparcia w czterech obszarach A, B, C, D.

 • Obszar A - wspierane są inwestycje dotyczące produkcji zwierzęcej polegające na stosowaniu rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w budynkach lub budowlach służących do produkcji zwierzęcej.
 • Obszar B - dla rolników, których co najmniej 80% upraw jest w systemie ekologicznym lub co najmniej 50% upraw i cała produkcja zwierzęca.
 • Obszar C - inwestycje dotyczące przedłużania trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży.
 • Obszar D - inwestycje polegające na zakupie samojezdnych lub przyczepianych maszyn do zbioru. Nie są wspierane maszyny służące wyłącznie do transportu. Z obszaru D może skorzystać tylko grupa rolników (minimum 3).

Kiedy i gdzie można składać wniosek?

Rolnicy mogą składać wnioski zwiększające konkurencyjność w terminie od 5 września do 11 października 2024 roku.
Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Odpowiednie dokumenty znajdują się na stronie ARiMR.

Wysokość dopłat

Wsparcie udzielane będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:

 • do 65% kosztów – dla rolników poniżej 41. roku życia,
 • do 45% kosztów – dla starszych.

Maksymalna kwota dotacji wynosi:

 • Obszar A – 300 000 zł,
 • Obszar B – 1 300 000 zł (1 000 000 na budynki, 300 000 na maszyny),
 • Obszar C – 1 300 000 zł (1 000 000 na budynki, 300 000 na maszyny),
 • Obszar D – 300 000 zł – z obszaru D może skorzystać tylko grupa rolników (co najmniej 3), limit dotyczy całej grupy.

O wsparcie można wnioskować o wsparcie w kilku obszarach, limity nie łączą się.


Inwestycje zapobiegające ASF u świń

Inwestycje zapobiegające ASF u świń

Dofinansowanie dotyczy wsparcia na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Kto może zostać beneficjentem programu?

O przyznanie pomocy będą mogli ubiegać się: rolnicy – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli spełnią następujące warunki:

 • mają ukończone 18 lat (w przypadku osoby fizycznej)
 • posiadają numer identyfikacyjny w ewidencji producentów, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
 • są posiadaczami nieruchomości położonej na terytorium RP,
 • prowadzą chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie, lub 
 • prowadzą hodowlę świń ras rodzimych lub świń ras czystych, zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją

Przedmiot dofinansowania

Beneficjenci w celu zapobiegania ASF mogą wydać otrzymane pieniądze na:

 • wykonanie ogrodzenia,
 • utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej,
 • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji,
 • zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń,
 • budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy,
 • posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę,
 • zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Kiedy i gdzie można składać wniosek?

Rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF) od 27 czerwca do 2 sierpnia 2024 roku.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE)

Odpowiednie dokumenty znajdują się na stronie ARiMR.

Wysokość dopłat

Maksymalna kwota dofinansowania dla rolnika wynosi 100 tys. zł. Pomoc może być przyznana w: 

 • formie:
  • zryczałtowanej ustalonej według kosztów jednostkowych – w przypadku operacji dotyczącej wykonania ogrodzenia,
  • refundacji części kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych rodzajów operacji. 
 • wysokości do 80 proc.:
  • sumy iloczynów kosztów jednostkowych:
   • 320 zł oraz długości planowanego ogrodzenia wyrażonej w metrach bieżących,
   • 2 860 zł oraz liczby bram,
   • 970 zł oraz liczby furtek,

w przypadku operacji dotyczącej wykonania ogrodzenia,

 • kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych rodzajów operacji,
 • kosztów ogólnych stanowiących nie więcej niż 10% sumy iloczynów kosztów jednostkowych, oraz pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Na realizację operacji może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% kwoty pomocy, o ile wnioskodawca zawnioskuje o jej przyznanie.

Rozwój małych gospodarstw

Rozwój Małych Gospodarstw 2024

Wsparcie skierowane jest do rolników prowadzących gospodarstwa o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro.  Jest to kontynuacja programu Restrukturyzacja Małych Gospodarstw.

Kto może zostać beneficjentem programu?

O dopłatę może ubiegać się rolnik, który spełnia definicję MŚP (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa). Pomoc przyznaje się, jeżeli rolnik jest posiadaczem gospodarstwa, które:

 • ma powierzchnię użytków rolnych nie większą niż 300 ha,
 • w roku wyjściowym jest małym gospodarstwem, tzn. gospodarstwem o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro, który prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą, z której uzyskuje przychód ze sprzedaży na ustalonym poziomie minimalnym.

Przedmiot dofinansowania

Beneficjenci przyznaną pomoc muszą przeznaczyć na operacje, w wyniku której nastąpi wzrost wartości sprzedaży produktów rolnych w gospodarstwie w tym żywności w ramach KŁD (krótkiego łańcucha dostaw) co najmniej o 30% w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego i nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono wniosek.

Wnioskodawca musi przedstawić swój biznesplan, w którym przedstawi koncepcję zmian w gospodarstwie. Koncepcja ma przysłużyć się do zwiększenia konkurencyjności gospodarstwa i wzrostu wartości sprzedaży produktów rolnych

W ramach programu nie można zakupić ziemi, zwierząt, plantacji wieloletnich, środków do produkcji oraz uzywanych maszyn.

Kiedy i gdzie można składać wniosek?

Rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie na inwestycje rozwoju małych gospodarstw od 11 lipca do 9 sierpnia 2024 roku

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE)

Odpowiednie dokumenty znajdują się na stronie ARiMR.

Wysokość dopłat

Wnioskodawca spełniający warunki może ubiegać się pomoc w wysokości:

 • 120 tys. zł – gospodarstwa rozpoczynające działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw oraz gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną,
 • 100 tys. zł – gospodarstwa, posiadające zarejestrowane tzw. krótkie łańcuchy dostaw w powiatowej weterynarii lub sanepidzie.

Wsparciem będzie mogło być objęte maksymalnie 85% kosztów. Pomoc będzie miała postać płatności ryczałtowej i zostanie wypłacona w dwóch ratach 80% i 20%.

Szczegółowe warunki i zobowiązania rolnika wobec programu znajdują się w wytycznych szczegółowych dla interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw.

Kalendarium naboru wniosków

Rodzaj dotacji Termin składania wniosków
Inwestycje w gospodarstwach zwiększające innowacyjność od 5 września do 11 października 2024 roku
Inwestycje zapobiegające ASF u świń

od 27 czerwca do 2 sierpnia 2024 roku

Rozwój Małych Gospodarstw 2024

od 11 lipca do 9 sierpnia 2024 roku

Młody rolnik

od 5 czerwca do 5 sierpnia 2024 roku

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Procedura składania wniosków

Jak i gdzie złożyć wniosek w miejscowości Maków Mazowiecki?

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich wyżej wymienionych dofinansowań należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR w miejscowości Maków Mazowiecki.

Dokumenty można dostarczyć:

 • osobiście,
 • listownie - jako przesyłka rejestrowana,
 • przez Internet, za pośrednictwem ePUAP.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Za złożenie wniosków nie pobiera się opłaty.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Czas rozpatrzenia wniosków uzależniony jest od wymogów programu przyznawania wsparcia oraz sprawności pracy organu przyjmującego dokumenty.

Warto również zapoznać się z kryteriami uzyskania dopłaty do wapnowania gleb.

Podstawa prawna 


Gdzie załatwić sprawę dotacje dla rolników w miejscowości Maków Mazowiecki?

Aby załatwić sprawę dotacje dla rolników w miejscowości Maków Mazowiecki, należy skontaktować się z instytucją ARiMR Biuro Powiatowe pod adresem os. Bazar 15 w miejscowości .

ARiMR Biuro Powiatowe w miejscowości Maków Mazowiecki

adres: os. Bazar 15, 06-200 Maków Mazowiecki

tel. +48297173778 

strona www

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę dotacje dla rolników online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,9 tys. dokumentów!

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji