Podatek od środków transportu 2024 - stawki, termin i druk deklaracji DT-1 Czersk

Autor: Wiola Uljanowicz Weryfikacja: 18 maja 2024 10 min. czytania

Podatek od środków transportu

Posiadacze niektórych rodzajów pojazdów muszą pamiętać o obowiązku zapłaty podatku od środków transportu. Jakie pojazdy objęte są podatkiem? Kiedy należy go uiścić? Kiedy można uzyskać zwolnienie z podatku? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku. 

Kto musi zapłacić podatek od środków transportowych?

Podatnikami należności podatkowych od środków transportu są:

 • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami pojazdów,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które pojazd został zarejestrowany,
 • posiadacze pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Jeżeli pojazd stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich współwłaścicielach.

Jakie pojazdy podlegają opodatkowaniu?

Jakie pojazdy podlegają opodatkowaniu?

Do pojazdów, za które trzeba uiszczać podatek, należą m.in.:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:
  • powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  • równej lub wyższej niż 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  • od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  • równej lub wyższej niż 12 ton,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
  • od 7 ton i poniżej 12 ton - z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  • równą lub wyższą niż 12 ton - z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Kiedy pojawia się obowiązek zapłaty podatku?

Kiedy pojawia się obowiązek zapłaty podatku? 

Obowiązek podatkowy pojawia się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 • pojazd został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pojazd został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
 • pojazd został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Kiedy obowiązek wygasa?

Obowiązek płacenia podatku od środków transportu znika z końcem miesiąca, w którym:

 • pojazd został wyrejestrowany, lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
 • upłynął czas, na który powierzono pojazd.

Jaka jest stawka podatku od środków transportu?

Stawki podatku są indywidualnie ustalane przez radę gminy, jednak roczne stawki podatku nie mogą przekroczyć kwot uregulowanych przez ustawę.

Rodzaj pojazdu Maksymalna wysokość podatku
samochód ciężarowy, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
od 3,5 do 5,5 tony włącznie 1173,19 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1957,12 zł
powyżej 9 ton 2348,52 zł
samochód ciężarowy, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton (z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy)
4481,57 zł
ciągnik siodłowy lub balastowy, przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 2739,9 zł
ciągnik siodłowy lub balastowy, przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów do 36 ton włącznie 3463,95 zł
powyżej 36 ton 4481,57 zł
przyczepa lub naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 2348,52 zł
 
przyczepa lub naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - w zależności od
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów
do 36 ton włącznie 2739,90 zł
powyżej 36 ton 3463,95 zł
autobus, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem
kierowcy
mniejszej niż 22 miejsca 2773,16 zł
równej lub większej niż 22 miejsca  3506,02 zł

Termin zapłaty podatku od środków transportu

Termin zapłaty podatku od środków transportu

Podatek od środków transportowych płaci się w dwóch ratach:

 • I rata - do 15 lutego, 
 • II rata - do 15 września,

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego, a przed 1 września danego roku, to podatek za ten rok zapłać w dwóch równych ratach w terminie:

 • I rata - 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
 • II rata - do 15 września.

Jeśli obowiązek podatkowy powstanie od 1 września danego roku, podatek za ten rok należy zapłacić jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może termin płatności podatku można odroczyć lub rozłożyć na raty.
 

Jak ominąć podatek od środków transportu? Zwolnienia od podatku od środków transportowych

Samego podatku nie da się ominąć, jednak część podmiotów może uzyskać od niego zwolnienie. Podatkiem od środków transportu nie obejmuje się pojazdów:

 • będących w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, które korzystają z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi -  jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • które stanowią zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych,
 • zabytkowych.

Każda gmina ma prawo wprowadzić własne zwolnienia od podatku.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Wzór deklaracji na podatek od środków transportu

Podatnik co roku ma obowiązek złożyć deklarację na podatek od środków transportu. Jej wzór udostępniono poniżej.

Kiedy złożyć deklarację?

Wypełniony formularz deklaracji należy złożyć do 15 lutego każdego roku podatkowego. Jeżeli nabycie pojazdu nastąpi po tym terminie, nabywca ma 14 dni od dnia zakupu na złożenie formularza. 

Termin 14-dniowy na złożenie deklaracji obowiązuje również, gdy:

 • podatnik nabędzie pojazd zarejestrowany w Polsce – jako osoba prawna lub fizyczna,
 • zmienił się adres zamieszkania lub siedziba podatnika,
 • podatnik nabędzie pojazd ponownie dopuszczony do ruchu po czasowym jego wycofaniu z ruchu,
 • podatnik dostanie decyzję o czasowym wycofaniu swojego pojazdu z ruchu w Czersku,
 • zmieniło się przeznaczenie pojazdu na pojazd zwolniony z podatku (np. gdy w dowodzie rejestracyjnym pojazd został oznaczony jako pojazd specjalny),
 • pojazd podlegający opodatkowaniu zostanie sprzedany,
 • pojazd podlegający opodatkowaniu zostanie wyrejestrowany.

Gdzie i jak złożyć deklarację DT-1 w Czersku?

Gdzie i jak złożyć deklarację w Czersku?

Deklarację DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A można złożyć na 3 sposoby:

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Korzystając z pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową

Ile czeka się na decyzję?

Urząd przyjmie deklarację, podatnik nie otrzyma żadnej odpowiedzi. Urząd może skontrolować deklarację i w przypadku wątpliwości poprosić o wyjaśnienia. Decyzja zostaje wydana tylko w drodze postępowania jeśli deklaracja nie zostanie złożona.

Zwrot podatku od środków transportowych

Zwrot podatku od środków transportowych

Jeżeli podatnik wykorzystuje środki transportu do wykonywania przewozów w transporcie kombinowanym na terenie Polski, przysługuje mu zwrot zapłaconego podatku od tych środków.

Kwotę zwrotu podatku ustala się, przyjmując za podstawę liczbę jazd z ładunkiem lub bez ładunku wykonanych przez pojazd w przewozie koleją w danym roku podatkowym:

 • od 100 jazd i więcej – 100% kwoty rocznego podatku,
 • od 70 do 99 jazd włącznie – 75% kwoty rocznego podatku,
 • od 50 do 69 jazd włącznie – 50% kwoty rocznego podatku,
 • od 20 do 49 jazd włącznie – 25% kwoty rocznego podatku.

Wniosek o zwrot podatku należy złożyć w urzędzie w Czersku do 31 marca w roku następującego po roku podatkowym. Zwrot podatku można otrzymać w gotówce lub na konto bankowe, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Konsekwencje niezłożenia deklaracji na podatek od środków transportu 

W przypadku niezłożenia deklaracji organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe oraz wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych. Jeżeli podatek nie zostanie uiszczony w terminie, po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty zostanie wszczęta egzekucja. Aby mogła zostać nałożona kara porządkowa, osoba zobowiązana do złożenia deklaracji powinna otrzymać oficjalne wezwanie. Podczas trwania czynności sprawdzających i urzędowych, podatnik nie naraża się na karę. W celu wszczęcia postępowania, podatnik musi otrzymać zawiadomienie. Wysokość kar nakładanych przez urzędy jest ustalana na podstawie własnej oceny. Górna granica kary za niezłożenie deklaracji lub nieusprawiedliwione niepojawienie się na wezwanie do kontroli lub poprawy deklaracji wynosi 2600 zł.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę podatek od środków transportu w Czersku?

Aby załatwić sprawę podatek od środków transportu w Czersku, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miejski pod adresem ul. Kościuszki 27 w Czersku.

Urząd Miejski w Czersku

adres: ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

tel. +48523954810 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-16:00
śr-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,9 tys. dokumentów!

Jej doświadczenie jest nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne, zdobyte w trakcie wielu własnych załatwianych spraw. To właśnie dzięki tym doświadczeniom z pierwszej ręki zyskała wiedzę na temat wszelkich pułapek, procedur, i nieoczywistych kroków, które trzeba podjąć w trakcie takich procesów.

W swoich tekstach jest nie tylko rzetelna i precyzyjna, ale także empatyczna. Rozumie frustrację i niepewność, jakie mogą towarzyszyć ludziom w trakcie załatwiania takich spraw, dlatego stara się przekazywać informacje w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Jej artykuły są nie tylko instrukcjami krok po kroku, ale również pełne praktycznych porad, jak unikać potencjalnych problemów oraz jak osiągnąć najlepsze rezultaty.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji


Powiązane tagi