Podatek od nieruchomości Stęszew - stawki i deklaracja 2024

Autor: Wiola Uljanowicz 10 min. czytania

Podatek od nieruchomości Stęszew

Właściciele nieruchomości, na przykład domów, garaży czy działek budowlanych, zobowiązani są do opłacania podatku od nieruchomości. Ile wynosi podatek od nieruchomości? Gdzie i jakie dokumenty złożyć? Do kiedy opłacić podatek od mieszkania/domu? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Za co płaci się podatek od nieruchomości? 

Podatek od nieruchomości to opłata, którą ponoszą właściciele dóbr nieruchomych, czyli np. działek budowlanych, domów, garaży, mieszkań itp.

Uiszcza się go za:

Jeżeli podatnik chce uzyskać zaświadczenie o tym, że stale opłaca podatek od nieruchomości, może starać się o zaświadczenie o niezaleganiu w podatku od nieruchomości w miejscowości Stęszew.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od nieruchomości

Obowiązek podatkowy rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nabyto tytuł prawnego do przedmiotu opodatkowania lub stało się jego posiadaczem. Natomiast obowiązek podatkowy przestaje istnieć z końcem miesiąca, w którym przestają obowiązywać warunki uzasadniające ten obowiązek. 

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Kto płaci podatek od nieruchomości w miejscowości Stęszew?

Podatnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne oraz jednostki organizacyjne. Obowiązek płacenia podatku od nieruchomości mają:

 • właściciel nieruchomości np. przez jej zasiedzenie,
 • osoba, która jest posiadaczem samoistnym (używa gruntów jak właściciel, mimo że nim nie jest),
 • użytkownik wieczysty gruntów własności publicznej (państwowej lub samorządowej),
 • posiadacz mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.

Który ze współwłaścicieli powinien opłacić podatek? 

Gmina wydaje jedną decyzję w sprawie wysokości podatku. Decyzja dotyczy wszystkich współwłaścicieli/współposiadaczy. Nie ma znaczenia, który ze współwłaścicieli zapłaci podatek – jego opłacenie to solidarny obowiązek podatkowy. Dlatego może to zrobić w całości jeden współwłaściciel (a później rozliczyć się z pozostałymi), lub od razu przy składaniu wniosków podzielić między siebie kwotę i każdy opłaci swoją część. 

Kto nie musi płacić podatku od mieszkania?

Kto nie musi płacić podatku od domu / mieszkania w miejscowości Stęszew? 

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, zwolnione są z podatku od nieruchomości za:

 • budynki gospodarcze wykorzystywane do działalności leśnej lub rybackiej,
 • budynki gospodarcze tworzące gospodarstwo rolne, służące wyłącznie do działalności rolniczej,
 • grunty i budynki, które wpisane są do rejestru zabytków (jeśli są utrzymywane i konserwowane zgodnie z przepisami o ochronie zabytków), 
 • nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
 • grunty, altany, obiekty gospodarcze (do 35m2) i budynki, które położone są w rodzinnym ogrodzie działkowym,
 • działki przyzagrodowe, których właścicielami są osoby należące do rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • osoba w wieku emerytalnym,
  • osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności → dowiedz się, jak starać się o orzeczenie o niepełnosprawności w miejscowości Stęszew,
  • inwalida I lub II stopnia,
  • osoba całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym lub niezdolna do samodzielnej egzystencji,
 • grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowych,
 • grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
 • obiekty przeznaczone na edukację i rozwój dzieci i młodzieży,
 • budynki i grunty położone na terenach parków narodowych lub rezerwatów przyrody,
 • uczelnie i instytuty badawcze, jednostki puliczne prowadzące działalność oświatową, a także żłobki w miejscowości Stęszew i kluby dziecięce,
 • centra badawczo-rozwojowe.

Rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości.

Do kiedy należy opłacić podatek od nieruchomości?

Jeśli osoba zostaje nowym właścicielem i złożyła informację o nieruchomościach, gmina wyśle do niej pismo z wysokością podatku, który następnie musi uregulować, według wskazanego na piśmie harmonogramu. Jeśli decyzja wpłynie po terminie płatności raty – ratę należy wpłacić w ciągu 14 dni od odebrania decyzji.

Kiedy należy opłacić podatek od nieruchomości?

Jeśli właściciel jest osobą fizyczną i użytkuje nieruchomość dłużej i otrzymuje co roku od gminy pismo z wysokością podatku, wtedy harmonogram opłat wynosi odpowiednio:

 • jeśli podatek roczny jest mniejszy niż 8,51 zł - właściciel nie dostanie decyzji i nie zapłaci podatku,
 • jeśli podatek roczny jest mniejszy niż 100 zł - właściciel opłaca całość za jednym razem, w terminie pierwszej raty czyli do 15 marca danego roku,
 • jeśli podatek roczny jest wyższy niż 100 zł - właściciel może opłacać go według poniższego harmonogramu rat:
  • I rata  > do 15 marca,
  • II rata  > do 15 maja,
  • III rata  > do 15 września,
  • IV rata  > do 15 listopada.

Jeśli właściciel jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, podatek opłaca za poszczególne miesiące w ratach tak długo, jak długo trwa obowiązek podatkowy:

 • do 31 stycznia (za styczeń),
 • do 15. dnia każdego kolejnego miesiąca.

Jakie są stawki podatku od nieruchomości?

Jakie są stawki podatku od nieruchomości? 

Wysokość podatku od nieruchomości zależy od ogólnej powierzchni gruntów, budynków i ich części oraz od stawki podatku, jaka obowiązuje w miejscowości Stęszew. Miejscowość Stęszew określa stawki podatku, które nie mogą być wyższe niż stawki maksymalne (wynikające z corocznego obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych). Informacja o aktualnych stawkach podatku od nieruchomości jest dostępna w urzędzie w miejscowości Stęszew.

Gdy suma zaliczek pobranych na poczet podatku jest wyższa niż jego finalna wartość wynikająca z rozliczenia, podatnik może starać się o zwrot nadpłaty podatku

Gdzie można zapłacić podatek od nieruchomości w miejscowości Stęszew?

Podatek od nieruchomości można uregulować:

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Zgłoszenie podatku od nieruchomości

Zgłoszenie podatku od nieruchomości w miejscowości Stęszew

Kto i kiedy składa informację/deklarację o podatku od nieruchomości?

Osoba, która:

 • zakupiła nieruchomość,
 • zaczyna z niej korzystać jako właściciel lub
 • zmieniła się wysokość wcześniej obliczonego podatku danej nieruchomości (np. w związku ze sprzedażą części gruntu)

zobowiązana jest w terminie do 14 dni od zdarzeniazłożyć IN-1 Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Osoba, która otrzymała pozwolenie na budowę w miejscowości Stęszew, lub buduje dom bez pozwolenia i:

 • jest na etapie jego wykańczania,
 • rozbudowuje go,
 • korzysta z niego przed wykończeniem,

zobowiązana jest do opłaty podatku od nieruchomości dopiero w kolejnym roku. Wtedy IN-1 Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanychnależy złożyć do dnia 15 stycznia przyszłego roku.

Osoba, która w kolejnym roku jest właścicielem tych samych nieruchomości bez żadnych zmian (to samo mieszkanie, dom, działka) - nie musi składać kolejnej informacji o nieruchomościach. Wtedy otrzymuje od gminy aktualną na dany rok decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości. 

Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie?

Osoby fizyczne

Do poprawnego opłacenia podatku od nieruchomości potrzebny będzie dokument zwany IN-1 - Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Od połowy 2019 roku obowiązuje oficjalnie opublikowany wzór tego dokumentu. Do niego należy dołączyć również załączniki:

Podatek od nieruchomości
 
 • ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
 • ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
 • ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej

Takie osoby zamiast informacji składają deklarację:

 • DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości,
 • ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
 • ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Stosowne dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta/Gminy w miejscowości Stęszew. Jeżeli:

 • właściciel posiada kilka działek lub nieruchomości, ale znajdują się w tej samej gminie - wówczas składa jeden wniosek,
 • właściciel posiada kilka działek lub nieruchomości w różnych gminach - wówczas składa stosowne druki osobno w każdej z gmin.

Współwłaściciel nieruchomości może złożyć wniosek samodzielnie lub razem z pozostałymi współwłaścicielami.

Nawet jeśli właściciel jest zwolniony z opłaty, musi złożyć stosowny druk informacji o nieruchomościach.

W jakiej formie należy złożyć druki?

Druk może zostać złożony na trzy sposoby:

 1. osobiście, zanosząc go do Urzędu Gminy/Miasta w miejscowości Stęszew,
 2. listownie, przesyłając pocztą dokumenty na adres: ul. Poznańska 11,
 3. lub internetowo, za pośrednictwem systemu ePUAP, po zalogowaniu się Profilem Zaufanym.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę podatek od nieruchomości w miejscowości Stęszew?

Aby załatwić sprawę podatek od nieruchomości w miejscowości Stęszew, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta i Gminy pod adresem ul. Poznańska 11 w miejscowości .

Urząd Miasta i Gminy w miejscowości Stęszew

adres: ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew

tel. +48618197120 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę podatek od nieruchomości online?

ePUAP
Zaloguj się i wypełnij wniosek online

Jej doświadczenie jest nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne, zdobyte w trakcie wielu własnych załatwianych spraw. To właśnie dzięki tym doświadczeniom z pierwszej ręki zyskała wiedzę na temat wszelkich pułapek, procedur, i nieoczywistych kroków, które trzeba podjąć w trakcie takich procesów.

W swoich tekstach jest nie tylko rzetelna i precyzyjna, ale także empatyczna. Rozumie frustrację i niepewność, jakie mogą towarzyszyć ludziom w trakcie załatwiania takich spraw, dlatego stara się przekazywać informacje w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Jej artykuły są nie tylko instrukcjami krok po kroku, ale również pełne praktycznych porad, jak unikać potencjalnych problemów oraz jak osiągnąć najlepsze rezultaty.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji


Powiązane tagi