Podatek od nieruchomości Gniewoszów - stawki i deklaracja 2022

Podatek od nieruchomości Gniewoszów

Właściciele nieruchomości, na przykład domów, garaży czy działek budowlanych, zobowiązani są do opłacania podatku od nieruchomości. Ile wynosi podatek od nieruchomości? Gdzie i jakie dokumenty złożyć? Do kiedy opłacić podatek od mieszkania/domu? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Za co płaci się podatek od nieruchomości? 

Podatek od nieruchomości to opłata, którą ponoszą właściciele dóbr nieruchomych, czyli np. działek budowlanych, domów, garaży, mieszkań itp.

Uiszcza się go za:

Jeżeli podatnik chce uzyskać zaświadczenie o tym, że stale opłaca podatek od nieruchomości, może starać się o zaświadczenie o niezaleganiu w podatku od nieruchomości w miejscowości Gniewoszów.

Kto płaci podatek od nieruchomości w miejscowości Gniewoszów?

Podatnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne oraz jednostki organizacyjne. Obowiązek płacenia podatku od nieruchomości mają:

 • właściciel nieruchomości np. przez jej zasiedzenie,
 • osoba, która jest posiadaczem samoistnym (używa gruntów jak właściciel, mimo że nim nie jest),
 • użytkownik wieczysty gruntów własności publicznej (państwowej lub samorządowej),
 • posiadacz mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.

Który ze współwłaścicieli powinien opłacić podatek? 

Podatek od mieszkania domu Gniewoszów

Gmina wydaje jedną decyzję w sprawie wysokości podatku. Decyzja dotyczy wszystkich współwłaścicieli/współposiadaczy. Nie ma znaczenia, który ze współwłaścicieli zapłaci podatek – jego opłacenie to solidarny obowiązek podatkowy. Dlatego może to zrobić w całości jeden współwłaściciel (a później rozliczyć się z pozostałymi), lub od razu przy składaniu wniosków podzielić między siebie kwotę i każdy opłaci swoją część. 

Kto nie musi płacić podatku od domu / mieszkania w miejscowości Gniewoszów? 

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, zwolnione są z podatku od nieruchomości za:

 • budynki gospodarcze wykorzystywane do działalności leśnej lub rybackiej,
 • budynki gospodarcze tworzące gospodarstwo rolne, służące wyłącznie do działalności rolniczej,
 • grunty i budynki, które wpisane są do rejestru zabytków (jeśli są utrzymywane i konserwowane zgodnie z przepisami o ochronie zabytków), 
 • nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
 • grunty, altany, obiekty gospodarcze (do 35m2) i budynki, które położone są w rodzinnym ogrodzie działkowym,
 • działki przyzagrodowe, których właścicielami są osoby należące do rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • osoba w wieku emerytalnym,
  • osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności → dowiedz się, jak starać się o orzeczenie o niepełnosprawności w miejscowości Gniewoszów,
  • inwalida I lub II stopnia,
  • osoba całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym lub niezdolna do samodzielnej egzystencji. 

Jaka są stawki podatku od nieruchomości? 

Wysokość podatku od nieruchomości zależy od ogólnej powierzchni gruntów, budynków i ich części oraz od stawki podatku, jaka obowiązuje w miejscowości Gniewoszów. Miejscowość Gniewoszów określa stawki podatku, które nie mogą być wyższe niż stawki maksymalne (wynikające z ustawy). Informacja o aktualnych stawkach podatku od nieruchomości jest dostępna w urzędzie w miejscowości Gniewoszów.

Do kiedy należy opłacić podatek od nieruchomości?

Jeśli osoba zostaje nowym właścicielem i złożyła informację o nieruchomościach, gmina wyśle do niej pismo z wysokością podatku, który następnie musi uregulować, według wskazanego na piśmie harmonogramu. Jeśli decyzja wpłynie po terminie płatności raty – ratę należy wpłacić w ciągu 14 dni od odebrania decyzji.

Jeśli właściciel jest osobą fizyczną i użytkuje nieruchomość dłużej i otrzymuje co roku od gminy pismo z wysokością podatku, wtedy harmonogram opłat wynosi odpowiednio:

 • jeśli podatek roczny jest mniejszy niż 7,80 zł - właściciel nie dostanie decyzji i nie zapłaci podatku,
 • jeśli podatek roczny jest mniejszy niż 100 zł - właściciel opłaca całość za jednym razem, w terminie pierwszej raty czyli do 15 marca danego roku,
 • jeśli podatek roczny jest wyższy niż 100 zł - właściciel może+ opłacać go według poniższego harmonogramu rat:
  • I rata  > do 15 marca,
  • II rata  > do 15 maja,
  • III rata  > do 15 września,
  • IV rata  > do 15 listopada.

Jeśli właściciel jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, podatek opłaca za poszczególne miesiące w ratach tak długo, jak długo trwa obowiązek podatkowy:

 • do 31 stycznia (za styczeń),
 • do 15. dnia każdego kolejnego miesiąca.

 

Gdzie można zapłacić podatek od nieruchomości w miejscowości Gniewoszów?

Podatek od nieruchomości można uregulować:


Zgłoszenie podatku od nieruchomości w miejscowości Gniewoszów

Kto i kiedy składa informację/deklarację o podatku od nieruchomości?

Osoba, która:

 • zakupiła nieruchomość,
 • zaczyna z niej korzystać jako właściciel,
 • zyskała prawo użytkowania wieczystego danej nieruchomości lub
 • zmieniła się wysokość wcześniej obliczonego podatku danej nieruchomości (np. w związku ze sprzedażą części gruntu)

zobowiązana jest w terminie do 14 dni od zdarzenia złożyć IN-1 Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Osoba, która otrzymała pozwolenie na budowę w miejscowości Gniewoszów, lub buduje dom bez pozwolenia i:

 • jest na etapie jego wykańczania,
 • rozbudowuje go,
 • korzysta z niego przed wykończeniem,

zobowiązana jest do opłaty podatku od nieruchomości dopiero w kolejnym roku. Wtedy IN-1 Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych należy złożyć do dnia 15 stycznia przyszłego roku.

WAŻNE: osoba, która w kolejnym roku jest właścicielem tych samych nieruchomości bez żadnych zmian (to samo mieszkanie, dom, działka) - nie musi składać kolejnej informacji o nieruchomościach. Wtedy otrzymuje od gminy aktualną na dany rok stawkę podatku. 

Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie?

Osoby fizyczne

Do poprawnego opłacenia podatku od nieruchomości potrzebny będzie dokument zwany IN-1 Druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Od połowy 2019 roku obowiązuje oficjalnie opublikowany wzór tego dokumentu. Do niego należy dołączyć również załączniki:

Podatek od nieruchomości
 
 • ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
 • ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
 • ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej

Takie osoby zamiast informacji składają deklarację:

 • DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości,
 • ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
 • ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Stosowne dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta/Gminy w miejscowości Gniewoszów. Jeżeli:

 • właściciel posiada kilka działek lub nieruchomości, ale znajdują się w tej samej gminie - wówczas składa jeden wniosek,
 • właściciel posiada kilka działek lub nieruchomości w różnych gminach - wówczas składa stosowne druki osobno w każdej z gmin.

Współwłaściciel nieruchomości może złożyć wniosek samodzielnie lub razem z pozostałymi współwłaścicielami.

WAŻNE: nawet jeśli właściciel jest zwolniony z opłaty, musi złożyć stosowny druk informacji o nieruchomościach.

W jakiej formie należy złożyć druki?

Druk może zostać złożony na trzy sposoby:

 1. osobiście, zanosząc go do Urzędu Gminy/Miasta w miejscowości Gniewoszów,
 2. listownie, przesyłając pocztą dokumenty na adres: ul. Lubelska 16,
 3. lub internetowo, za pośrednictwem systemu ePUAP, po zalogowaniu się Profilem Zaufanym

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

Gdzie załatwić sprawę podatek od nieruchomości w miejscowości Gniewoszów?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www
Urząd Gminy w miejscowości Gniewoszów ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów

Otwarte w poniedziałek od 07:30

pon: 07:30-15:30
wt: 07:00-15:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne
+48486215003 

Czy Twoja firma świadczy usługi związane z tą sprawą?


Jak załatwić sprawę podatek od nieruchomości online?

ePUAP
Zaloguj się i wypełnij wniosek online