Zaświadczenie o rewitalizacji Damnica - wniosek [PDF, DOC] wzór 2022

Zaświadczenie o rewitalizacji Damnica

Podczas czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości, notariusz może poprosić o zaświadczenie potwierdzające, czy nieruchomość znajduje się na obszarze zdegradowanym, rewitalizacji lub w tzw. specjalnej strefie rewitalizacji. Dokument można otrzymać po złożeniu odpowiedniego wniosku. 

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych części miasta. Obejmuje ona wprowadzenie takich zmian, które przywrócą życie na najbardziej zniszczonych terenach. Jest to długi proces, a jego powodzenie zależy od członków społeczności lokalnej. Rewitalizacja ma na celu poprawienie poziomu życia mieszkańców. Odbywa się ona według wcześniej ustalonego programu.

Czym jest obszar rewitalizacji w miejscowości Damnica?

Obszar rewitalizacji to całość lub część terenu zdegradowanego, na którym skoncentrowane są negatywne zjawiska, wpływające na rozwój lokalny. Krótko mówiąc, jest to teren, na którym odbywa się, lub będzie odbywała się rewitalizacja. Obszar ten nie może zajmować powierzchni większej niż 20% całej gminy lub być zamieszkany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. Może być on także podzielony na podobszary. 

Obszar rewitalizacji wyznaczany jest w drodze uchwały podjętej przez radę gminy na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta Damnica.

Czym jest specjalna strefa rewitalizacji?

Specjalna strefa rewitalizacji wyznaczana jest w celu szybszej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Może zostać utworzona wyłącznie na części lub całości obszaru rewitalizacji. Na jednym obszarze dopuszczalne jest utworzenie kilku stref. Specjalna Strefa Rewitalizacji może zostać powołana na okres nie dłuższy niż 10 lat. Ustanowienie strefy umożliwia stosowanie specjalnych rozwiązań prawnych, które mają zachęcić przedsiębiorców do zaangażowania się w proces rewitalizacji. Są to m.in. dotacje, prawo pierwokupu i uprzywilejowanie społecznego budownictwa czynszowego.


Gdzie sprawdzić mapę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w miejscowości Damnica?

Mapę obszaru objętego rewitalizacją można sprawdzić bez wychodzenia z domu, korzystając z Internetu. Większość gmin udostępnia na swoich stronach internetowych (http://www.damnica.pl) interaktywne mapy, na których można dokładnie sprawdzić, jakie tereny zostały objęte rewitalizacją. Jeżeli na stronie instytucji nie umieszczono żadnej mapy, warto skontaktować się z urzędem w miejscowości Damnica telefonicznie pod numerem +48598113046 lub osobiście pod adresem ul. Górna 1 i poprosić o możliwość zapoznania się z planem.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji w PDF i DOC

Przygotowaliśmy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji lub specjalną strefą rewitalizacji. W razie problemów z wypełnieniem, warto, skorzystać z wypełnionego wzoru.

 

Gdzie złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji​​​​​ w miejscowości Damnica?

Wniosek o zaświadczenie objęcia nieruchomości obszarem rewitalizacji lub specjalną strefą rewitalizacji, można złożyć:

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia o rewitalizacji​​​​ w miejscowości Damnica?

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji lub specjalną strefą rewitalizacji wynosi 17 zł. Można ją uiścić w kasie urzędu lub przelewem, na konto bankowe instytucji w miejscowości Damnica. 

Ile czeka się na wydanie zaświadczenia o rewitalizacji w miejscowości Damnica?

Na wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji lub specjalną strefą rewitalizacji czeka się do 7 dni od złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku.


Gdzie załatwić sprawę zaświadczenie o rewitalizacji w miejscowości Damnica?

Aby załatwić sprawę zaświadczenie o rewitalizacji w miejscowości Damnica, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy przy ul. Górna 1.

Urząd Gminy w miejscowości Damnica

Adres: ul. Górna 1, 76-231 Damnica

Telefon: +48598113046 

Internet:  strona www e-mail