Dodatek mieszkaniowy Cedry Wielkie i dopłata do czynszu - wniosek DOC 2022

Weryfikacja: 27 września 2022

Dodatek mieszkaniowy Cedry Wielkie

Czym jest dodatek mieszkaniowy i jaka jest jego wysokość? Jak się o niego ubiegać? Na jak długo przyznawane jest to świadczenie i czy złożenie wniosku wiąże się z opłatami? Wszystkie odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy to kwota wypłacana osobom w trudnej sytuacji finansowej, z przeznaczeniem na opłaty za mieszkanie.

Komu przysługuje dodatek do mieszkania w miejscowości Cedry Wielkie?

Dodatek mieszkaniowy w miejscowości Cedry Wielkie przysługuje osobie, która spełnia wszystkie trzy warunki:

Komu przysługuje dodatek do mieszkania?

 1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu - osoba chcąca otrzymać dodatek mieszkaniowy:
  • może być właścicielem lokalu,
  • może go wynajmować,
  • może posiadać spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe lub lokatorskie),
  • może oczekiwać na mieszkanie socjalne (dowodem jest orzeczenie sądu o przyznaniu takiego lokum).
 2. spełnia kryterium dochodowe - aktualne kryterium dochodowe wynosi 1 698,76 złotych dla gospodarstw wieloosobowych oraz 2 265,01 złotych dla gospodarstw jednoosobowych, czyli osób mieszkających samotnie. Do obliczenia średniego miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym należy wziąć sumę dochodów z ostatnich 3 miesięcy przed miesiącem złożeniem wniosku, podzieloną przez ilość osób zamieszkujących dany lokal. Jeśli dochód jest wyższy, świadczenie nadal przysługuje, jednak zostanie pomniejszone o nadwyżkę (szczegółową kwotę poda urzędnik).
 3. zajmuje lokal o określonej maksymalnej powierzchni użytkowej, która została zdefiniowana w ustawie jako “powierzchnia normatywna”- kryterium to jest określone odgórnie, a obecnie powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
  • dla 1 osoby – 35 m2,
  • dla 2 osób – 40 m2,
  • dla 3 osób – 45 m2,
  • dla 4 osób – 55 m2,
  • dla 5 osób – 65 m2,
  • dla 6 osób – 70 m2,
  • jeśli lokal zamieszkuje więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby powierzchnia normatywna zwiększa się o 5 m2.

Według przepisów możliwe jest przekroczenie powierzchni normatywnej, ale nie więcej niż o 30% lub o 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni całego lokalu nie przekracza 60% (gdy lokal ma bardzo duże przedpokoje, czy łazienkę). Warto wiedzieć, że w takim przypadku dodatek mieszkaniowy jest odpowiednio pomniejszany, gdyż naliczany jest jedynie od powierzchni normatywnej (za m2 ponad normę należy uiścić pełną opłatę).

Ponadto powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego zwiększa się o 15 m2, jeżeli jest on zamieszkany przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku lub osobę, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju → dowiedz się, jak starać się o orzeczenie o niepełnosprawności w miejscowości Cedry Wielkie.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy w miejscowości Cedry Wielkie

Dodatek mieszkaniowy w miejscowości Cedry Wielkie nie ma odgórnie ustalonej stawki, a jego wysokość zależna jest od kilku czynników:

 • dochodów na osobę w danym gospodarstwie domowym,
 • wysokości opłat i wszystkich wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania/domu (czynsz, woda, prąd, wywóz śmieci, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną (mieszkania wspólnotowe), opłaty eksploatacyjne (mieszkania spółdzielcze) itp.),
 • innych elementów, np. stawek za wynajem lokali gminnych.

Dodatek obliczany jest przez urzędnika instytucji, w której zgłaszany jest wniosek. Jednocześnie może on pokryć co najwyżej 70% wydatków, które przypadają na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu.

Czym jest i komu przysługuje dopłata do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje osobom, które spełniają następujące warunki:

 • lokal mieszkalny był najmowany lub podnajmowany przez wnioskodawcę przed dniem 14 marca 2020 roku i jest nadal,
 • wnioskodawcy nigdy wcześniej nie przysługiwał dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,
 • jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym lub 30% w gospodarstwie wieloosobowym.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Na jak długo przyznaje się świadczenie?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wynosi 75% miesięcznego czynszu mieszkania - jednak nie więcej niż 1500 zł.

Na jak długo przyznaje się świadczenie?

Przyznany dodatek mieszkaniowy ważny jest przez okres 6 miesięcy, a okres ten liczony jest od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, następującego po złożeniu wniosku.


Wniosek o dodatek mieszkaniowy 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Chcąc otrzymać świadczenie, należy złożyć kilka dokumentów, w zależności od sytuacji mieszkaniowej:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - jeśli wnioskujący stara się o dodatek do mieszkania, wniosek musi potwierdzić zarządca budynku lub osoba pobierająca czynsz. Jeśli mieszka w domu, nie musi posiadać takiego potwierdzenia,
 • deklaracja o dochodach - powinna zawierać dochody wszystkich domowników z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • informacja o powierzchni użytkowej lokalu - czyli dokument, który potwierdzi, że lokal mieści się w kryterium,
 • rachunki i inne wymagane dokumenty, np. rachunki za prąd, gaz, ogrzewanie. O dodatkowych dokumentach można dowiedzieć się bezpośrednio w instytucji, w której będzie składany wniosek→ sprawdź dostępne dopłaty do ogrzewania w miejscowości Cedry Wielkie.

Jak obliczyć dochód dodatku mieszkaniowego?

Jak obliczyć dochód do dodatku mieszkaniowego?

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki, które wypisane są poniżej.

W przypadku, w którym wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego, podczas ustalania wydatków na mieszkanie należy uwzględnić jedynie wydatki, ktore przypadają na tę część lokalu lub domu. Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się następująco.

Najpierw należy podzielić wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową, a następnie pomnożyć uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie. Jeżeli osoba, która ubiega się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np.wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, czy mieszka w lokalu spółdzielczym) do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, jednak wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, jeżeli lokal ten wchodziłby w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 • opłaty (poza czynszem), które obowiązywałby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład zasobu.

Gdzie złożyć wniosek w miejscowości Cedry Wielkie i ile to kosztuje?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscowości Cedry Wielkie (miejskim lub gminnym). W niektórych gminach wnioski przyjmuje odpowiedni wydział urzędu miasta lub gminy. 

Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Złożenie wniosku w tej sprawie jest bezpłatne.

Jak długo trzeba czekać na przyznanie świadczenia?

Po złożeniu wniosku ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami decyzja zostaje wydana w terminie do 30 dni.

Warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego w miejscowości Cedry Wielkie

Aby otrzymywać dodatek mieszkaniowy co miesiąc, należy na bieżąco opłacać czynsz za lokal. Jeśli pojawią się zaległości, wypłata dodatku zostanie wstrzymana do momentu uregulowania długu. Jeśli zaległości z tytułu czynszu nie zostaną uregulowane do 3 miesięcy od decyzji o wstrzymaniu dodatku - wniosek wygasa całkowicie.


Gdzie załatwić sprawę dodatek mieszkaniowy w miejscowości Cedry Wielkie?

Aby załatwić sprawę dodatek mieszkaniowy w miejscowości Cedry Wielkie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy przy ul. Płażyńskiego 16, lub z 1 innymi instytucjami.

Urząd Gminy w miejscowości Cedry Wielkie

Adres: ul. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 07:30 więcej dni

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-16:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48586836164 

Internet:  strona www e-mail

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Cedry Wielkie

Adres: ul. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

Telefon: +48586836601 

Internet:  strona www e-mail