Taksówki na aplikacje: Prezydent podpisał ustawę

15 czerwca 2023 | Aktualizacja: 16 czerwca 2023

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która dotyczy m.in. poprawy bezpieczeństwa osób, które korzystają z usług taksówek na aplikację oraz wprowadza zmiany związane z opłatą ewidencyjną.

Taksówki na aplikacje: Prezydent podpisał ustawę
Taksówki na aplikacje: Prezydent podpisał ustawę

Wprowadzone zmiany 

W ramach nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym zaproponowano dwie konkretne zmiany. Pierwsza z tych zmian skupia się na zwiększeniu bezpieczeństwa pasażerów korzystających z przewozów drogowych realizowanych za pośrednictwem aplikacji. Celem jest wprowadzenie odpowiednich środków i regulacji, które mają zagwarantować ochronę i komfort podróżujących.

Drugą proponowaną zmianą jest zniesienie obowiązku uiszczania opłaty ewidencyjnej za czynności urzędowe związane z ruchem pojazdów. W praktyce oznacza to, że większość opłat ewidencyjnych nie będzie już pobierana, z wyjątkiem tych opłat, które są wnoszone przez zakłady ubezpieczeń. Taka zmiana ma na celu uproszczenie i usprawnienie procesów administracyjnych związanych z rejestrowaniem pojazdów, jednocześnie zmniejszając obciążenia finansowe dla kierowców i właścicieli pojazdów. 

Taksówki na aplikacje 

W celu poprawy bezpieczeństwa pasażerów korzystających z przewozów drogowych realizowanych za pośrednictwem aplikacji istnieje propozycja wprowadzenia konkretnych wymogów dla przedsiębiorców prowadzących tego rodzaju działalność. Zgodnie z tymi zmianami, przedsiębiorca musiałby podjąć pewne działania w celu weryfikacji osób, którym powierza przewozy.

Właściciel takiej firmy byłby zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji w następujących obszarach:

  • tożsamość pracownika, 
  • posiadanie odpowiednich uprawnień (prawo jazdy),
  • autentyczność wszystkich dokumentów,
  • niekaralność pracownika. 

Ponadto przedsiębiorcy mieliby obowiązek utrwalania wizerunku kandydata na kierowcę taksówki poprzez zrobienie zdjęcia.

Inne zobowiązania przedsiębiorców 

Dodatkowo nowelizacja ustawy przewiduje, że osoba zatrudniająca będzie również zobowiązana do weryfikacji, czy osoba wykonująca zlecony przewóz jest rzeczywiście tą samą osobą, której został ten przewóz zlecony. Ta weryfikacja będzie musiała być przeprowadzana nie rzadziej niż raz na 50 przewozów. Potwierdzenie tej czynności będzie odbywać się poprzez zrobienie zdjęcia przedstawiającego wizerunek osoby wykonującej przewóz.

Właściciele firm zajmujących się przewozem osób poprzez aplikację będą musieli przechowywać dane o kierowcy przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym osoba, której dotyczą przetwarzane informacje, zakończyła współpracę.

Dodatkowo ustawa zawiera regulacje umożliwiające przedsiębiorcy przekazanie informacji o osobach, którym zleca przewozy, na żądanie innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność przewozową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przewozów.

Zmieni się również standard w rozliczaniu opłat przy użyciu aplikacji mobilnej, co umożliwi odpowiednim organom kontroli egzekwowanie przepisów.

Zniesienie opłaty ewidencyjnej

Nowelizacja ustawy dotyczącej Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym przewiduje zniesienie obowiązku uiszczania opłaty ewidencyjnej za czynności urzędowe związane z ruchem pojazdów

Zmiana ta będzie dotyczyć opłat związanych z wydaniem różnych dokumentów, takich jak: 

Obecnie opłata ewidencyjna mieści się w przedziale od 50 gr do 1 zł i jest ona pobierana przez organy samorządowe oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, co stanowi przychód Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Zgodnie z nowelizacją opłata przestanie być przez te organy pobierana za wyjątkiem zakładów ubezpieczeń, które opłatę pobierają z tytułu zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.


Powiązane sprawy