Dofinansowanie dla pracodawców z PFRON

13 lipca 2023

Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, mogą starać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jedynym warunkiem jest to, że pracownik znajduje się w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

Dofinansowanie dla pracodawców z PFRON
Dofinansowanie dla pracodawców z PFRON

Kto może otrzymać dofinansowanie? 

Dofinansowanie z PFRON może otrzymać każdy pracodawca, który zatrudnia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności zatrudnione na umowę o pracę. Miesięczne dofinansowanie nie może być wyższe niż 90% terminowo odprowadzonych kosztów płacy. 

Podmioty upoważnione do otrzymania pomocy, to:

  • pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób przeliczając na pełen wymiar czasu pracy,
  • pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 osób przeliczając na pełen wymiar czasu pracy, ale osiągający ze wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6 proc.,
  • pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej.

Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne na umowach zlecenie lub umowach o dzieło, nie będą uprawnieni do otrzymania dofinansowania. 

Ile wynosi dofinansowanie? 

Od stycznia 2023 roku obowiązują wyższe kwoty miesięcznych dofinansowań wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, a ich wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności. Kwoty wynoszą odpowiednio:

  • 2 400 zł – na pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności,
  • 1 350 zł – na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 500 zł – na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Jeżeli pracownik jest objęty schorzeniem szczególnym, powyższe kwoty zostają zwiększone o:

  • 1 200 zł dla pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności (łącznie dofinansowanie wynosi 3 600 zł),
  • 900 zł dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (łącznie dofinansowanie  wynosi 2 250 zł),
  • 600 zł dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności (łącznie dofinansowanie wynosi 1 100 zł).

Gdzie i kiedy złożyć wniosek? 

Dofinansowania udziela PFRON w Warszawie. W celu uzyskania wsparcia, pracodawca musi dokonać rejestracji w Funduszu. Następnie, powinien złożyć wniosek o dofinansowanie, dołączając do niego wymagane dokumenty, takie jak potwierdzenie nazwy firmy oraz numery REGON i NIP. Może to zrobić osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej. Termin złożenia wniosku, to 25. dzień miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wniosek


Powiązana sprawa