Program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Chrostkowo 2022 - warunki, informacje jak załatwić i karta zgłoszenia [DOC, PDF]

Asystent osoby niepełnosprawnej

Życie codzienne osób niepełnosprawnych wiąże się z wieloma ograniczeniami. Rola asystenta wspierającego osobę z niepełnosprawnościami w codziennych czynnościach jest bardzo ważna. Jak starać się o asystenta osoby niepełnosprawnej? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Kto finansuje asystenta osoby niepełnosprawnej?

„Asystent osoby niepełnosprawnej” to program uruchamiany corocznie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ma on na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w codziennych czynnościach, poprzez zapewnienie usługi ogólnodostępnego asystenta.

Kto może starać się o asystenta osoby niepełnosprawnej?

Z Programu skorzystać mogą:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w miejscowości Chrostkowo łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo posiadających orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy.

Zakres usług asystenta osoby niepełnosprawnej

Zakres pomocy w ramach programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej 2022

Zakres usług asystenta w szczególności może polegać na pomocy w:

 • przemieszczaniu się do miejsc wyznaczonych przez osobę objętą programem (np. praca, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, urzędy itp.),
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z miejsc kultury,
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub odbieraniu ich z niej.

Oprócz zapewniania osobie niepełnosprawnej opieki asystenta, środki z programu przeznaczone są także na:

 • na zakup środków ochrony osobistej – do 50 zł miesięcznie, 
 • transport asystenta w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usługi w ramach programu (np. bilety komunikacji publicznej, prywatnej, taksówka itp.),
 • zakup biletów wstępu na wydarzenie kulturalne, rozrywkowe czy sportowe dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu – do 300 zł miesięcznie,
 • koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta - nie więcej niż 150 zł rocznie.

Czas pracy asystenta

Asystent zajmuje się swoim podopiecznym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

Czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie może być dłuższy niż 90 minut.

Limity godzin usług asystencji osobistej

Limity godzin usług asystencji osobistej

Ilość godzin asystencji osobistej przysługującej w ramach programu, różni się w zależności od stopnia niepełnosprawności.

 • 840 godzin rocznie - dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 720 godzin rocznie - dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 360 godzin rocznie dla
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wzór wniosku o asystenta dla osoby niepełnosprawnej

Nabór do programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” w miejscowości Chrostkowo

Nabór do programu odbywa się na podstawie wniosków złożonych do organu wyznaczonego przez miejscowość Chrostkowo.

Karta zgłoszenia do programu

Aby zostać objęty programem, należy dostarczyć do wyznaczonego przez miejscowość Chrostkowo organu (np. OPS) wypełnioną kartę zgłoszeniową, zaświadczenie o niepełnosprawności oraz zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Zestaw dokumentów może się różnić w zależności od gminy.

Dokumenty można składać osobiście, listownie, bądź drogą elektroniczną, o ile instytucja przyjmująca wnioski w miejscowości Chrostkowo na to pozwala.

Podstawa prawna 

 • art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Gdzie załatwić sprawę asystent osoby niepełnosprawnej w miejscowości Chrostkowo?

Aby załatwić sprawę asystent osoby niepełnosprawnej w miejscowości Chrostkowo, należy skontaktować się z instytucją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy Chrostkowo 99.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Chrostkowo

Adres: Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo

Godziny:  Otwarte w środę od 07:00 więcej dni

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48542870039 

Internet:  strona www e-mail