Staż z Urzędu Pracy Szubin 2024 - informacje ile wynosi wynagrodzenie, ile trwa staż i jakie dokumenty przygotować

Autor: Justyna Rudner 10 min. czytania

Staż z Urzędu Pracy Szubin

Staż to świetna okazja dla bezrobotnego na znalezienie tymczasowego zajęcia oraz zdobycie umiejętności praktycznych do wykonywania danej pracy. Co więcej, pracodawca daje stażyście gwarancję zatrudnienia na okres nie krótszy niż czas odbytego stażu. Wniosek o organizację stażu może złożyć jedynie pracodawca. Kto może ubiegać się o staż oraz jakich formalności powinien dopełnić organizator? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może ubiegać się o staż z Urzędu Pracy w miejscowości Szubin?

Aby móc ubiegać się o staż z urzędu pracy, konieczne jest zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna w miejscowości Szubin.

Uprawnionymi do odbywania stażu z urzędu pracy są:

 • osoby bezrobotne do 25. roku życia,
 • osoby bezrobotne do 27. roku życia, posiadające dyplom uczelni wyższej (staż należy rozpocząć nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty wystawienia dyplomu),
 • osoby długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
 • kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły pracy,
 • osoby bezrobotne niepełnosprawne,
 • osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia,
 • osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia,
 • osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 • osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego.

Staż jest w pełni finansowany przez PUP. Kwota stypendium stażowego wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych, co stanowi kwotę 1790,30 zł netto (kwota obowiązuje od czerwca 2023 r.).

Co zrobić, aby dostać się na staż?

Wystarczy być zgłoszonym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Podczas obowiązkowych wizyt, urzędnik może zaproponować kilka ofert stażu, które odpowiadają wykształceniu i kwalifikacjom bezrobotnego. Jeżeli urząd pracy nie zaproponuje żadnej oferty, warto wziąć sprawy w swoje ręce – bezrobotny może na własną rękę znaleźć pracodawcę, który będzie chętny na organizację stażu.

Ile trwa staż?

Ile trwa staż?

Długość stażu może wynosić od 3 do 12 miesięcy. Jego czas trwania zależy jednak od wieku osoby bezrobotnej. 

Staż może trwać:

 • Do 12 miesięcy – bezrobotni, którzy nie ukończyli 30. roku życia;
 • Do 6 miesięcy – pozostali bezrobotni.

Organizacja stażu w miejscowości Szubin

Pracodawca może ubiegać się o możliwość zorganizowania stażu. Takie działania cieszą się sporym zainteresowaniem, gdyż stypendium dla stażystów jest w pełni opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w miejscowości Szubin. Dodatkowym atutem jest fakt, że organizujący (pracodawca) może wybrać bezrobotnych, którym chce zaproponować staż.

Kto może złożyć wniosek o wysłanie osoby bezrobotnej na staż?

Gdy do pracodawcy zgłosi się bezrobotny chętny do podjęcia stażu, może on zgłosić chęć przyjęcia go na staż. W tym celu należy złożyć wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych do Powiatowego Urzędu Pracy w miejscowości Szubin. Wniosek o skierowanie bezrobotnego na staż mogą złożyć następujące podmioty:

 • organizatorzy (pracodawcy); 
 • przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników na zasadach przewidzianych dla pracodawców;
 • organizacje pozarządowe;
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne;
 • pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej.

O czym musi pamiętać organizator stażu?

O czym powinien pamiętać organizator przy organizacji stażu?

Jest kilka kwestii, o których należy pamiętać, chcąc zorganizować staż.

 • Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia mu dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.
 • Bezrobotny skierowany do odbycia stażu sporządza sprawozdanie z jego przebiegu, zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.
 • Po zakończeniu stażu Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu na podstawie sprawozdania bezrobotnego oraz opinii wydanej przez organizatora stażu.

Liczba pracowników na stażu

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych przez organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Zaś u organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Bezrobotny nie może ponownie odbywać stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku, na którym wcześniej odbywał już staż.

Opiekun stażu

Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje PUP, natomiast organizator wyznacza opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, który udziela mu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza podpisem prawdziwość informacji zawartych w sporządzonym później sprawozdaniu. Opiekunem stażu może zostać jeden z pracowników firmy. Wyznaczając opiekuna bezrobotnego, należy pamiętać, że może on jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż trzema osobami bezrobotnymi.

W jakim wymiarze godzinowym może odbywać się staż?

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo → sprawdź, jak starać się o orzeczenie o niepełnosprawności w miejscowości Szubin.

Ponadto staż nie może odbywać się w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Wyjątkiem są te zawody, których charakter pracy wymaga takiego rozkładu czasu pracy. Zgoda na dany czas pracy musi być wyrażona przez Starostę na wniosek organizatora.

Kiedy staż może zostać przerwany?

Kiedy staż może zostać przerwany?

Istnieją okoliczności, w których odbywanie stażu może zostać przerwane zarówno na wniosek stażysty, organizatora, jak i z urzędu.

Staż zostaje przerwany na wniosek stażysty:

 • w przypadku podjęcia pracy lub założenia działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną odbywającą staż;
 • w przypadku rozpoczęcia nauki stacjonarnej przez osobę bezrobotną odbywającą staż;
 • w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków stażu lub nie wywiązywania się z zatwierdzonego wcześniej programu.

Staż zostaje przerwany na wniosek pracodawcy lub z urzędu (po zasięgnięciu opinii pracodawcy):

 • w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
 • w przypadku naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
 • w przypadku usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Jakie są konsekwencje przerwania stażu?

W przypadku, gdy staż zostanie przerwany z winy stażysty, urząd pracy pozbawia go statusu osoby bezrobotnej od dnia przerwania stażu na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej rezygnacji;
 • 180 dni w przypadku drugiej rezygnacji;
 • 270 dni w przypadku trzeciej rezygnacji.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o organizację stażu - gdzie go szukać?

W każdym mieście wnioski mogą się od siebie różnić, dlatego wzoru najlepiej szukać na stronie PUP-u Szubin. Znajdują się tam również inne dokumenty do wypełnienia, np. sprawozdanie z odbywanego stażu, które musi sporządzić każda osoba bezrobotna odbywająca staż.

Wniosek o organizację stażu Szubin

Jakie dokumenty należy przygotować na staż?

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Oprócz wniosku o organizację stażu, potencjalny organizator musi dostarczyć do urzędu kilka dodatkowych dokumentów. Są to:

W przypadku zorganizowania stażu w gospodarstwie rolnym do wniosku należy dołączyć: 

Jak złożyć wniosek o organizację stażu w miejscowości Szubin?

Wniosek o organizację stażu wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy Szubin. Wniosek dostępny jest w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej. Na jego rozpatrzenie urząd ma miesiąc. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę staż i organizacja stażu w miejscowości Szubin?

Aby załatwić sprawę staż i organizacja stażu w miejscowości Szubin, należy skontaktować się z instytucją Filia Powiatowego Urzędu Pracy pod adresem ul. Sportowa 7 w miejscowości .

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w miejscowości Szubin

adres: ul. Sportowa 7, 89-200 Szubin

tel. +48523911310 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji