Bon na zasiedlenie - warunki i wniosek o bon zasiedleniowy 2022 Solec Kujawski

Weryfikacja: 27 stycznia 2022

Bon na zasiedlenie

Bon o zasiedlenie to kolejna forma pomocy finansowej dla osób poszukujących pracy. Celem programu jest wspieranie migracji na rynku pracy. Kto dokładnie może skorzystać z tego świadczenia i jakie kryteria musi spełniać? Jaka jest wartość bonu? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Czym jest bon o zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie to świadczenie mające wesprzeć osoby bezrobotne podczas poszukiwania pracy w miejscu innym niż miejsce zamieszkania. Przyznawany jest, aby chociaż częściowo pokryć koszty związane z przeprowadzką bezrobotnego do innego miasta w celu podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Z kolei osoba, która już posiada pracę, lecz zostaje oddelegowana do jej wykonywania poza miejscowość zamieszkania, może starać się o dodatek za rozłąkę

Jakie są warunki przyznania bonu na zasiedlenie?

Szansę na otrzymanie bonu zasiedleniowego mają osoby, które:

 • są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne,
 • mają mniej niż 30 lat,
 • chcą podjąć pracę poza miejscem zamieszkania.

Nie są to jednak wszystkie warunki. Osoby spełniające powyższe kryteria otrzymają świadczenie, jeżeli:

 • zostaną zatrudnione na do najmniej 6 miesięcy, 
 • odległość od miejsca zamieszkania do miejsca, w którym bezrobotny zamierza zamieszkać przez podjęcie zatrudnienia, musi wynosić co najmniej 80 km lub czas dojazdu do niej i powrotu przekraczać 3 godziny dziennie,
 • w ramach pracy osoby te otrzymają wynagrodzenie wyższe niż pensja minimalna (w 2022 roku to 3010 zł) oraz będą podlegać ubezpieczeniom społecznym.

Bon na zasiedlenie po 30. roku życia - czy może zostać przyznany?

Niestety powiatowe urzędy pracy nie mogą przyznać bonu o zasiedlenie bezrobotnemu, który ukończył 30 lat.

Jaka jest wysokość bonu na zasiedlenie w miejscowości Solec Kujawski?

Kwota bonu zasiedleniowego jest indywidualnie wyliczana dla każdego wnioskującego, jednak istnieją pewne ograniczenia. 

To wnioskujący sam określa kwotę, jaką chce uzyskać w ramach bonu, jednak finalnie to urząd pracy zdecyduje, jak wysokie dofinansowanie otrzyma bezrobotny. W ramach tego świadczenia nie można wnioskować o więcej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia (w 2022 to 11 363,12 zł). 

Bon na zasiedlenie a utrata zatrudnienia

Warunkiem otrzymania bonu jest podjęcie zatrudnienia, więc po jego utracie wnioskujący musi w ciągu 7 dni złożyć w urzędzie pracy oświadczenie o zaprzestaniu pracy. Jeżeli bezrobotny chce zatrzymać prawo do korzystania z bonu, powinien jak najszybciej znaleźć nowe miejsce pracy. Po ponownym zatrudnieniu ma 7 dni na dostarczenie do urzędu:

 • zaświadczenia o podjęciu nowej pracy,
 • oświadczenia o spełnianiu kryteriów przyznania bonu zasiedleniowego (odległość, czas dojazdu).

Przy utracie zatrudnienia wnioskujący musi oddać część bonu zasiedleniowego - kwotę proporcjonalną do okresu braku zatrudnienia.

Bon na zasiedlenie a złamanie warunków

Jeżeli wnioskujący złamie warunki zawarte w podpisanej wcześniej z PUP umowie:

 • brak zatrudnienia przez ostatnie 6 miesięcy,
 • zarobki poniżej minimalnej krajowej,

będzie musiał w całości zwrócić przyznane świadczenie. Jeżeli będzie niewypłacalny, za spłatę zobowiązania odpowiada wcześniej powołany poręczyciel.

Na zwrot należności wnioskujący ma 30 dni od otrzymania wezwania starosty.


Wniosek o bon na zasiedlenie krok po kroku

Wzór wniosku o bon na zasiedlenie

Wymagane dokumenty

Aby zyskać prawo do bonu na zasiedlenie, na początku do urzędu pracy należy dostarczyć:

Przy składaniu dokumentów wnioskujący będzie musiał wyznaczyć poręczyciela, który będzie odpowiadał finansowo w przypadku niewypłacalności wnioskującego.

Gdzie złożyć wniosek o bon zasiedleniowy w miejscowości Solec Kujawski?

Podmiotem odpowiedzialnym za bony na zasiedlenie w miejscowości Solec Kujawski jest Powiatowy Urząd Pracy w miejscowości Solec Kujawski - to właśnie do niego należy kierować wnioski w tej sprawie.

Kiedy złożyć wniosek o bon zasiedleniowy?

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, nawet tuż po otrzymaniu statusu bezrobotnego.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Starosta ma 30 dni na podjęcie decyzji o przyznaniu bonu zasiedleniowego. Jeżeli będzie ona pozytywna, PUP Solec Kujawski wyznaczy termin spotkania, na którym muszą być obecni wnioskujący oraz poręczyciel (z małżonkiem, jeżeli występuje wspólność majątkowa) - wszyscy obecni będą musieli podpisać weksel zabezpieczający.

Obowiązki związane z bonem o zasiedlenie

Osoba, której przyznano bon, musi pamiętać o obowiązkach, które z tego wynikają:

 • do 30 dni od otrzymania pieniędzy w ramach bonu wnioskujący musi dostarczyć do PUP:

  • zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia lub rejestracji działalności gospodarczej,

  • oświadczenie o spełnianiu warunków przyznania bonu zasiedleniowego (warunek odległości lub czasu dojazdu),

 • do 8 miesięcy od dnia otrzymania pieniędzy w ramach bonu wnioskujący musi dostarczyć do PUP dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej przez ostatnie 6 miesięcy.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - bon na zasiedlenie w miejscowości Solec Kujawski?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www
Filia Powiatowego Urzędu Pracy w miejscowości Solec Kujawski ul. 23 Stycznia 14a
86-050 Solec Kujawski
+48523872287 

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - bon na zasiedlenie

Nie udostępniliśmy na stronie wzoru wniosku, gdyż w każdym urzędzie pracy jest on inny. Właściwego wzoru dokumentu należy szukać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.