Asystent rodziny - Co może i czego nie może? - zadania i obowiązki 2022 Konarzyny

Weryfikacja: 29 kwietnia 2022

Asystent rodziny

Niektóre rodziny mierzą się z ogromnymi problemami, które uniemożliwiają ich prawidłowe funkcjonowanie. Jeżeli będą one na tyle poważne, że będą wpływały na wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wówczas rodzina może otrzymać asystenta rodziny. Kto może nim zostać? Jakie są jego główne zadania? Jak starać się o przyznanie asystenta rodziny? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Kim jest asystent rodziny?

Asystent rodziny to osoba kierowana do danej rodziny przez ośrodek pomocy społecznej, aby pomóc jej w codziennym funkcjonowaniu. Wspiera rodziny z problemami, w których pojawiają się trudności z pełnieniem ról wychowawczo-opiekuńczych ze strony rodziców oraz rodziny, których dziecko przebywa w pieczy zastępczej.

Czym zajmuje się asystent rodziny?

Do głównych zadań asystenta rodziny należą:

 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodzin.

Asystent w tym samym czasie może się opiekować kilkoma rodzinami, jednak nie więcej niż 15.

Kto może zostać asystentem rodziny?

Kto może zostać asystentem rodziny?

Tak odpowiedzialne zadanie nie może zostać powierzone byle komu. Kandydat na to stanowisko musi spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe w kierunku pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie, lub w dowolnym kierunku, które będzie uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z rodziną i dziećmi lub studiami podyplomowymi. Szkolenie trzeba udokumentować co najmniej rocznym stażem pracy z rodziną,
 • wykształcenie średnie wraz ze szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowane co najmniej 3-letnim stażem pracy w tym kierunku;
 • niepozbawienie, zawieszenie ani ograniczenie władzy rodzicielskiej, 
 • wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy kandydat na asystenta ma taki obowiązek,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jak wygląda praca z asystentem rodziny? 

Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym, wcześniej wyznaczonym miejscu np. urzędzie, szkole, sądzie. Na początku spotyka się z rodziną często, następnie coraz rzadziej. Jedna wizyta może trwać nawet 2 godziny. Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną kolejne działania oraz sporządza sprawozdania. Współpracuje przy tym z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną.

Jak długo asystent pracuje z rodziną?

Do odwołania - czas pracy z asystentem jest wyznaczany indywidualnie, w zależności od potrzeb i możliwości rodziny. 


Jak zostać asystentem rodziny w miejscowości Konarzyny?

Jak starać się o przyznanie asystenta rodziny w miejscowości Konarzyny?

Aby rodzina otrzymała asystenta, wystarczy zgłosić taką potrzebę do instytucji pomocy społecznej w miejscowości Konarzyny. Petent nie musi w tej sprawie składać żadnego wniosku - asystent jest przyznawany wyłącznie na wniosek pracownika socjalnego.

Dalsza procedura

Po przyjęciu zgłoszenia, Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Konarzyny oddeleguje pracownika socjalnego, który przeprowadzi w rodzinie wywiad środowiskowy. Jeżeli na jego podstawie stwierdzi nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, wówczas wyda decyzję o konieczności przydzielenia asystenta rodziny.

Ile kosztuje złożenie zgłoszenia o asystenta rodziny?

Korzystanie z usług asystenta rodziny jest bezpłatne.


Gdzie załatwić sprawę asystent rodziny w miejscowości Konarzyny?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Konarzyny ul. Szkolna 7
89-607 Konarzyny
+48598331104