Deklaracja śmieciowa Wolbrom 2024 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Autor: Wiola Uljanowicz Weryfikacja: 22 maja 2024 9 min. czytania

Deklaracja śmieciowa

Odpady komunalne - zasady zbiórki śmieci w Wolbromiu

Każdy właściciel nieruchomości, osoba lub podmiot władający nieruchomością w Wolbromiu, na której terenie powstają śmieci (odpady komunalne), jest odpowiedzialny za ich odpowiednie zagospodarowanie w taki sposób, aby nie szkodziły środowisku. Regulacje w tym zakresie uchwala Urząd Miasta i Gminy Wolbrom. Właściciel natomiast jest zobowiązany do złożenia odpowiedniej deklaracji śmieciowej.

Co to są odpady komunalne i jak można je zbierać?

Odpady komunalne to śmieci, które powstają w gospodarstwach domowych. Wyróżnia się dwa rodzaje gromadzonych śmieci: 

Selektywna zbiórka odpadów

To obowiązujący na terenie kraju podział odpadów na grupy. Każda grupa posiada odpowiednio oznaczony pojemnik:

PAPIER - niebieski pojemnik na papierowe i tekturowe opakowania Kosz na papier
SZKŁO - zielony pojemnik na butelki, szklane opakowania kosz na szkło
TWORZYWA SZTUCZNE I METALE - żółty pojemnik na opakowania wykonane z plastiku i metalu, a także z tworzyw mieszanych (np. kartony po soku) Kosz na plastik i metal
ODPADY BIO - brązowy pojemnik na takie śmieci, które ulegają biodegradacji (odpadki kuchenne jak skórki z warzyw czy owoców, liście, skoszona trawa itp.) Kosz na odpady BIO
POZOSTAŁE - czyli odpady mieszane, niepodlegające segregacji, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Kosz na odpady zmieszane

Nieselektywna zbiórka odpadów

To odpady nieposegregowane — wszelkie śmieci wrzucane są do jednego worka, a następnie do jednego pojemnika — bez odpowiedniego podziału według tworzyw. 

Obowiązki dotyczące gromadzenia odpadów

Obowiązki właściciela nieruchomości dotyczące gromadzenia odpadów

Właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, zobowiązany jest do:

 • wyposażenia swojego terenu w odpowiednie worki i/lub pojemniki do zbierania śmieci, a także dbać o ich czystość i stan techniczny, chyba że gmina przejmuje ten obowiązek na siebie w ramach uchwały rady gminy, wliczając go w koszty gospodarowania odpadami,
 • selektywnej zbiórki odpadów, czyli segregowania śmieci zgodnie z wymogami gminy i ustawy,
 • usuwania śmieci komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgodnie z przepisami.

Kto i kiedy musi złożyć deklarację śmieciową w Wolbromiu?

Deklarację śmieciową w Wolbromiu powinni złożyć:

 • właściciel nieruchomości,
 • współwłaściciele,
 • użytkownik wieczysty,
 • podmioty władające nieruchomością,
 • posiadacze nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
 • jeśli nieruchomość posiada wiele lokali z odrębną własnością:
  • zarządy wspólnot mieszkaniowych,
  • zarządy spółdzielni mieszkaniowych,
 • pełnomocnik właściciela nieruchomości - w takim wypadku do deklaracji należy załączyć pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Deklarację śmieciową należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów.

Kto jest odpowiedzialny za odbiór odpadów komunalnych w Wolbromiu?

Za odbiór odpadów od mieszkańców odpowiedzialny jest Urząd Miasta i Gminy. Wszelkie regulacje określane są w odpowiednich uchwałach. Ustalane są:

 • metody wyliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (gmina wybiera jedną z dostępnych metod w ustawie),
 • opłaty jednostkowe za pojemniki lub worki używane do zbierania odpadów na terenie nieruchomości (względem pojemności).

Rezygnacja z wywozu śmieci

Jeżeli właściciel nieruchomości stwierdzi, że nie chce dłużej korzystać z wywozu śmieci świadczonego przez daną firmę, może wypowiedzieć jej umowę. Wypowiedzenie musi złożyć w urzędzie odpowiadającym miejscu uiszczania opłat za wywóz śmieci. Powodem rezygnacji z wywozu odpadów może być np. zaprzestanie czynnego użytkowania nieruchomości.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Opłata za odpady komunalne w gminie

Deklaracja śmieciowa, czyli o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie

Ile wynosi opłata za śmieci w Wolbromiu?

Opłata ustalana jest przez Urząd Miasta i Gminy Wolbrom. Do jej określenia urząd wybiera jedną z metod dopuszczalnych przez ustawę. Wylicza się ją na podstawie jednego z trzech wzorów:

 • stawka za odbiór odpadów ustalona dla danej gminy:
  • x liczba mieszkańców danej nieruchomości, lub
  • x ilość zużytej wody na danej nieruchomości, lub
  • x powierzchnia lokalu mieszkalnego.

Aktualnych stawek za wywóz śmieci należy szukać na stronie internetowej http://www.wolbrom.pl.

Opłata a sposób zbierania śmieci

Najmniej płaci się, jeśli na danym terenie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Jeśli śmieci nie są ani zbierane ani odbierane w postaci posegregowanej, rada gminy ustala wyższą stawkę za takie odpady:

 • nie mniej niż dwukrotność stawki za odpady posegregowane,
 • nie więcej niż czterokrotność stawki za odpady posegregowane,
 • nie więcej niż wyznaczona maksymalna stawka opłat za odbiór śmieci, określona w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jeśli właściciel nieruchomości nie będzie prowadzić selektywnej zbiórki odpadów, firma odbierająca oznaczy je jako zmieszane i powiadomi o tym fakcie urząd. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie określenia wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.

Jak często pobiera się opłaty za śmieci?

Jeśli nieruchomość:

 • jest zamieszkana - opłatę pobiera się za każdy miesiąc, w którym dany mieszkaniec przebywał na jej terenie,
 • jest mieszana, czyli część nieruchomości jest mieszkalna, a w części znajdują się tzw. lokale użytkowe - opłatę pobiera się za każdy miesiąc, w którym powstały odpady komunalne na jej terenie,
 • jest niezamieszkana - opłatę pobiera gmina za każdy miesiąc, podleganie gminnemu systemowi odbioru odpadów możliwe jest wtedy, gdy dana gmina podejmie uchwałę o podjęciu obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Jeśli gmina takiej ustawy nie podejmie właściciel nieruchomości zobowiązany jest zawrzeć umowę z przedsiębiorcą, który jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej. W przypadku firm zewnętrznych opłata pobierana jest zgodnie z cennikiem,
 • posiada domek letniskowy lub inne nieruchomości służące rekreacji i wypoczynkowi - opłatę pobiera się za cały rok, bez względu na czas korzystania.

Jak złożyć deklarację śmieciową?

Jak złożyć deklarację śmieciową​​​​​ w urzędzie w Wolbromiu?

Przed złożeniem deklaracji należy zapoznać się z zasadami, kosztami i organizacją odbioru śmieci od mieszkańców miejscowości Wolbrom, na której terenie znajduje się nieruchomość. Wypełniony druk deklaracji można złożyć osobiście podczas wizyty w instytucji Urząd Miasta i Gminy. Istnieje także możliwość dostarczenia dokumentu listownie.

Jak złożyć deklarację śmieciową online?

Niektóre gminy pozwalają na elektronicznie złożenie deklaracji za pośrednictwem internetowej platformy ePUAP. Aby skorzystać z tego rozwiązania, wymagany jest Profil Zaufany.

 1. Należy pobrać i wypełnić deklarację ze strony internetowej urzędu w Wolbromiu.
 2. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się na platformę ePUAP przez Profil Zaufany lub aplikację mObywatel a następnie klikniecie na stronie przycisku "Przejdź do formularza".
 3. Należy wyszukać podmiot, który przyjmuje deklaracje w Wolbromiu. Jeżeli nie ma go na liście oznacza to, iż nie ma możliwości złożenia formularza online.
 4. W pole "Treść wniosku" należy wpisać „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
 5. Składający musi dodać wypełnioną deklarację jako załącznik.
 6. Ostatnim krokiem jest podpisanie pisma podpisem elektronicznym i przesłanie go do urzędu w Wolbromiu.

Wzór deklaracji śmieciowej

Jak wypełnić deklarację śmieciową?

Wzory deklaracji śmieciowych się od siebie różnią, ale w większości formularzy wypełnia się podobne pola o zbliżonym wyglądzie. Wypełniający musi podać m.in. swoje dane oraz informacje na temat nieruchomości, której deklaracja dotyczy. W dolnej sekcji strony znajdują się trzy przykładowe wzory wypełnienia deklaracji śmieciowej: ze względu na liczbę mieszkańców nieruchomości, jej powierzchnię oraz zużycie wody.

Przeczytaj także: Wywóz śmieci, gruzu i odpadów wielkogabarytowych

Jak postępować w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji?

Jeśli zmianie ulegną dane wpływające na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób zamieszkujących nieruchomość) lub ilość odpadów komunalnych w deklaracji, właściciel nieruchomości musi ponownie złożyć deklarację. W takiej sytuacji nowa deklaracja powinna być złożona do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaszła zmiana. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowej wysokości będzie obowiązywać począwszy od miesiąca, w którym wystąpiła zmiana.

 Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę deklaracja "śmieciowa" w Wolbromiu?

Aby załatwić sprawę deklaracja "śmieciowa" w Wolbromiu, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta i Gminy pod adresem ul. Krakowska 1 w Wolbromiu.

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu

adres: ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

tel. +48326442304 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt: 07:00-15:00
śr: 08:00-16:00
czw-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę deklaracja "śmieciowa" online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,9 tys. dokumentów!

Jej doświadczenie jest nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne, zdobyte w trakcie wielu własnych załatwianych spraw. To właśnie dzięki tym doświadczeniom z pierwszej ręki zyskała wiedzę na temat wszelkich pułapek, procedur, i nieoczywistych kroków, które trzeba podjąć w trakcie takich procesów.

W swoich tekstach jest nie tylko rzetelna i precyzyjna, ale także empatyczna. Rozumie frustrację i niepewność, jakie mogą towarzyszyć ludziom w trakcie załatwiania takich spraw, dlatego stara się przekazywać informacje w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Jej artykuły są nie tylko instrukcjami krok po kroku, ale również pełne praktycznych porad, jak unikać potencjalnych problemów oraz jak osiągnąć najlepsze rezultaty.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji