Polski Ład 2.0: Od 1 stycznia 2023 roku obowiązkowe składki ZUS dla nowej grupy osób

12 grudnia 2022 | 2 min. czytania

Od 1 stycznia 2023 roku spółki komandytowo-akcyjne będą podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, ponieważ zostały uznane za osoby prowadzące działalność pozarolniczą.

Polski Ład 2.0: Od 1 stycznia 2023 roku obowiązkowe składki ZUS dla nowej grupy osób
Polski Ład 2.0: Od 1 stycznia 2023 roku obowiązkowe składki ZUS dla nowej grupy osób

Komplementariusze w spółkach akcyjnych będą objęci nowymi składkami przez zapis w art. 8. ust 6. pkt. 4b ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Na podstawie nowego punktu komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych, będą uznawani za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Dodany punkt wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku. 

Obowiązek płacenia składek ZUS powstanie już od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS, albo zbycia praw i obowiązków w spółce – wskazuje portal PIT.pl.

Składki ZUS w spółce komandytowo-akcyjnej aktualnie

Obecnie uczestnictwo w spółce nie stanowiło podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia. Polski Ład 2.0 to zmienia:  od 1 stycznia składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz ubezpieczenie zdrowotne zapłacą również komplementariusze. Oznacza to, że ten rodzaj spółki zostanie pozbawiony swojego atutu, jakim był brak konieczności opłacania składek ZUS przez wspólników spółki.

Ile wyniesie wysokość składki zdrowotnej?

Składka zdrowotna wyniesie 9% podstawy, którą stanowić będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego. Ogłosi ją Prezes GUS. 

Czym jest spółka komandytowo-akcyjna?

W skrócie — spółka komandytowo-akcyjna jest osobową spółką handlową. Nie ma osobowości prawnej, ma jednak zdolność prawną, czyli może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, oraz ma zdolność sądową. Komplementariuszami i akcjonariuszami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mają zdolność prawną. Bardzo często taki rodzaj prowadzenia działalności wykorzystywany jest przez duże, rodzinne firmy