Instruktor nauki jazdy Tarnowo Podgórne - kurs na instruktora, egzamin i zarobki 2024

Autor: Patrycja Podsiedlik Weryfikacja: 15 czerwca 2024 10 min. czytania

Instruktor nauki jazdy

Aby zostać instruktorem nauki jazdy w miejscowości Tarnowo Podgórne, należy m.in. posiadać prawo jazdy przez określony czas, wykonać badania lekarskie, ukończyć odpowiedni kurs i zdać egzamin. Co zrobić krok po kroku, aby zostać instruktorem prawa jazdy? Ile kosztuje kurs i jak przebiega? Jak uzyskać licencję instruktora w miejscowości Tarnowo Podgórne? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Praca instruktora nauki jazdy

Instruktor na podstawie posiadanych uprawnień może pracować w ośrodku szkolenia kierowców i szkolić osoby chcące prowadzić pojazd silnikowy. Uprawniony jest również do przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych na prawo jazdy (teoretycznego i praktycznego w szkole nauki jazdy).

Jakie wymagania należy spełniać, aby zostać instruktorem w miejscowości Tarnowo Podgórne?

Aby zostać instruktorem nauki jazdy, należy spełnić następujące warunki:

 • instruktor prawa jazdy kategorii A
 • instruktor prawa jazdy kategorii B
 • instruktor prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E
  • posiadanie przez co najmniej rok prawa jazdy kategorii C, C1, C+E, C1+E oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B → dowiedz się, jak zdobyć prawo jazdy kat. C w miejscowości Tarnowo Podgórne,
 • instruktor prawa jazdy kat. D, D1, D+E, D1+E
  • posiadanie przez co najmniej rok prawa jazdy kategorii D, D1, D+E, D1+E oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B → dowiedz się, jak zdobyć prawo jazdy kat. D w miejscowości Tarnowo Podgórne,
 • instruktor prawa jazdy kategorii T
  • posiadanie przez co najmniej 2 lata prawa jazdy kategorii T – dotyczy osób ubiegających się o uzyskanie licencji instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T → dowiedz się, jak zdobyć prawo jazdy kat. T w miejscowości Tarnowo Podgórne,
 • instruktor kierowania tramwajem

Wymagania dla wszystkich instruktorów niezależnie od kategorii: 

 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 • posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 • ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów,
 • posiadanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • posiadanie wpisu do ewidencji instruktorów.

Ile kosztuje kurs na instruktora nauki jazdy?

Ile kosztuje zostanie instruktorem nauki jazdy?

Cena kursu

Koszt kursu na instruktora nauki jazdy będzie się różnił w zależności od kategorii prawa jazdy i lokalizacji. Ceny kursów wahają się w okolicach 3000-4000 złotych

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu ośrodek szkolenia kierowców może zwrócić kursantowi część kosztów – pod warunkiem że podejmie w nim pracę w charakterze instruktora nauki jazdy.

Cena egzaminu

Wysokość opłaty zależy od wybranej przez kursanta kategorii prawa jazdy, której chce zostać instruktorem.

 • prawo jazdy kategorii B lub T: 
  • cz. 1 egzaminu: 50 zł, 
  • cz. 2 egzaminu: 50 zł, 
  • cz. 3 egzaminu: 240 zł,
 • prawo jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E : 
  • cz. 1 egzaminu:  50 zł, 
  • cz. 2 egzaminu:  50 zł, 
  • cz. 3 egzaminu:  260 zł,
 • pozwolenie na kierowanie tramwajem: 
  • cz. 1 egzaminu: 50 zł, 
  • cz. 2 egzaminu:  50 zł, 
  • cz. 3 egzaminu: 160 zł.

Cena wpisu do ewidencji instruktorów

Wpisanie do ewidencji instruktorów kosztuje 50 złotych.

Zarobki instruktora nauki jazdy

Zarobki instruktora nauki jazdy różnią się w zależności od regionu, doświadczenia oraz liczby przepracowanych godzin. Średnie zarobki w Polsce na stanowisku instruktora nauki jazdy wynoszą około 5360 złotych brutto na miesiąc. Stawki dla instruktora jazdy mieszczą się w przedziale od 4500 zł do ponad 6000 zł. Instruktorzy nauki jazdy najczęściej pracują w niepełnym wymiarze godzin, co wpływa na wysokość wynagrodzenia.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zostać instruktorem nauki jazdy w miejscowości Tarnowo Podgórne krok po kroku?

Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

1. Badania lekarskie i psychologiczne

Przed zapisaniem się na kurs instruktora nauki jazdy, kandydat musi uzyskać orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne. Oba dokumenty mogą wydać wyłącznie lekarze posiadający uprawnienia do badania kandydatów na kierowców, instruktorów i egzaminatorów.

2. Kurs na instruktora nauki jazdy

Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego kursu instruktorskiego. Kursy mogą być prowadzone w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T i pozwolenia na kierowanie tramwajem. 

Kursy prowadzą: 

 • niektóre ośrodki szkolenia kierowców,
 • wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, 
 • podmioty wykonujące przewozy tramwajem – w przypadku kursów dla instruktorów przyszłych motorniczych,
 • jednostki wojskowe – w zakresie szkolenia instruktorów na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • jednostki organizacyjne służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – w zakresie szkolenia osób na potrzeby tych służb. 

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne, a także egzamin kontrolny. Kandydaci na instruktorów uczą się przepisów ruchu drogowego, technik przekazywania wiedzy, zapoznają się z wybranymi zagadnieniami etyki zawodowej, psychologii transportu, a także problemów z nadużywaniem alkoholu.

Kurs na instruktora nauki jazdy trwa średnio 6-8 tygodni i składa się z około 125 godzin zajęć teoretycznych i 85 godzin zajęć praktycznych. Czas trwania kursu różni się w zależności od ośrodka prowadzącego szkolenie.

3. Egzamin na instruktora nauki jazdy

Po ukończeniu kursu kandydat na instruktora musi zapisać się na egzamin, który odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, przed powołaną przez wojewodę komisją. 

Egzamin na instruktora nauki jazdy składa się z 3 części:

 • z testu sprawdzającego wiedzę z psychologii, metodyki nauczania, prawa o ruchu drogowym, techniki kierowania pojazdem i obsługi pojazdu, techniki i taktyki jazdy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 • z pokazu prowadzenia zajęć teoretycznych oraz 
 • z umiejętności prowadzenia zajęć praktycznych dla kursantów na placu manewrowym lub w ruchu drogowym.

Pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje osoba, która uzyska pozytywny wynik ze wszystkich 3 części egzaminu.

4. Wpis do ewidencji instruktorów

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu nowy instruktor musi udać się do urzędu w miejscowości Tarnowo Podgórne, aby uzyskać wpis do ewidencji instruktorów. W urzędzie należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
 • jedno zdjęcie do dokumentów o wymiarze 3,5 na 4,5 cm,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora nauki jazdy,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora nauki jazdy,
 • zaświadczenie z wydziału komunikacji o posiadaniu przez określony czas odpowiedniej kategorii prawa jazdy,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów,
 • oświadczenie o niewykreśleniu z ewidencji instruktorów technik jazdy,
 • oświadczenie o posiadaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego,
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych – jeżeli zachodzi taka potrzeba
 • dowód wniesienia opłaty za wpis do ewidencji.
Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów - wzór

Jak długo czeka się na wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy?

Rozpatrywanie wniosku trwa do miesiąca i tylko w wyjątkowych sytuacjach postępowanie może wydłużyć się do 2 miesięcy, a wtedy wnioskujący zostanie o tym poinformowany.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku instruktor otrzyma decyzję o wpisaniu do ewidencji instruktorów oraz legitymację instruktora nauki jazdy.

Czy można odwołać się od decyzji urzędu? 

Od decyzji urzędu można się odwołać w ciągu 14 dni od dnia wydania decyzji. 

Ile ważna jest licencja instruktora?

Jak długo ważna jest legitymacja instruktora nauki jazdy?

Okres ważności legitymacji instruktora pokrywa się z ważnością orzeczenia lekarskiego. Jest on zależny od wieku instruktora:

 • do 60 lat – 5 lat,
 • powyżej 60 lat – 30 miesięcy.

Aby przedłużyć ważność legitymacji, instruktor musi udać się na badania lekarskie, a następnie złożyć do wydziału komunikacji wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy.

Obowiązki licencjonowanego instruktora 

Instruktor nauki jazdy jest zobowiązany do:

 • przekazania staroście albo prezydentowi miasta na prawach powiatu:
  • numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia lub numeru ewidencyjnego innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie – najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
  • informacji o zmianie danych zawartych w ewidencji instruktorów nauki jazdy w terminie 14 dni od dnia ich zmiany,
 • corocznego uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego,
 • przedkładania w wydziale komunikacji zaświadczenie potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego – do 7 stycznia każdego roku,
 • rzetelnego i bezstronnego wykonywania swoich obowiązków,
 • poszerzania wiedzy zawodowej i podnoszenia kwalifikacji,
 • posiadania w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymacji instruktora oraz okazywania jej na żądanie uprawnionego podmiotu.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę instruktor nauki jazdy w miejscowości Tarnowo Podgórne?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie Wydziału Komunikacji w miejscowości Tarnowo Podgórne. Sprawy komunikacyjne załatwisz w urzędzie znajdującym się w siedzibie powiatu, do którego należy Twoja miejscowość.

Doskonale rozumie, jak wyglądają obie strony medalu w załatwianiu spraw urzędowych. Codziennie stawia czoła skomplikowanym wyzwaniom administracyjnym, opierając swoją wiedzę na doświadczeniu zdobytym w urzędzie specjalizującym się w funduszach unijnych. Z własnego doświadczenia wie również, jak trudne i czasochłonne potrafią być przyziemne sprawy urzędowe, takie jak uzyskanie dowodu osobistego, paszportu czy karty EKUZ, gdyż sama wielokrotnie spędzała godziny w kolejkach. Dzięki temu, w procesach komunikacyjnych, doskonale rozumie potrzeby i problemy obu stron – zarówno petentów, jak i urzędników.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji