Urząd Miasta UM Szczecin - kontakt, wydziały, wnioski i druki do pobrania

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Urząd Miasta w Szczecinie

adres: pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. +48914245000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta w Szczecinie umożliwia załatwienie 112 spraw

W celu załatwienia spraw w instytucji Urząd Miasta w Szczecinie przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Urząd miasta na prawach powiatu Szczecin

Urząd miasta na prawach powiatu (UM) jest jednostką organizacyjną, która umożliwia prezydentowi miasta wykonywanie uchwał rady miasta oraz realizację określonych przepisami prawa zadań powiatu. Kierownikiem urzędu miasta jest jego prezydent. Urzędy miasta na prawach powiatu znajdują się - jak sama nazwa wskazuje - w miastach na prawach powiatu.

Czym są miasta na prawach powiatu?

Miasta na prawach powiatu to gminy, które wykonują zadania powiatu, z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkańców, takich jak:

 • ład przestrzenny,
 • ochrona środowiska,
 • gospodarka wodna,

Czym są miasta na prawach powiatu?

 • remonty i budowy dróg miejskich, mostów czy placów,
 • transport zbiorowy oraz dróg publicznych,
 • pomoc społeczna,
 • edukacja publiczna,
 • cmentarze miejskie,
 • obronność,
 • współpraca ze społecznościami lokalnymi czy regionalnymi innych państw.

Niektóre miasta zostały podniesione do rangi powiatu w 1999 roku, przy okazji wprowadzenia trójstopniowego podziału terytorialnego kraju. Były to:

 • miasta z liczbą mieszkańców przekraczającą 100 tysięcy,
 • dawne stolice województw,
 • niektóre miasta w dużych aglomeracjach miejskich np. Jastrzębie-Zdrój, Mysłowice, Żory.

Obecnie w Polsce znajduje się 66 miast na prawach powiatu.

Struktura Urzędu Miasta w Szczecinie

Struktura urzędu miasta Szczecin

Urząd Miasta (UM) w Szczecinie tworzą:

 • wydziały i równorzędne komórki organizacyjne,
 • samodzielne komórki organizacyjne.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Urzędu Miasta w Szczecinie reguluje regulamin ustanowiony w drodze zarządzenia przez organ wykonawczy, w tym przypadku prezydenta miasta. Najczęściej w polskich urzędach miast znajdują się następujące wydziały (w Szczecinie mogą wystąpić nieznaczne różnice w nazewnictwie):

 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (Wydział Podatków i Windykacji),
 • Wydział Komunikacji (Wydział Uprawnień Komunikacyjnych),
 • Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
 • Wydział Architektury i Budownictwa (Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego lub Wydział Budownictwa i - osobno - Biuro Planowania Przestrzennego),
 • Wydział Spraw Obywatelskich,
 • Wydział Gospodarki Mieniem (Wydział Zarządzania Mieniem),
 • Wydział Geodezji i Kartografii,
 • Wydział Edukacji i Sportu (Wydział Oświaty, Wydział Sportu i Rekreacji + Wydział Edukacji),
 • Wydział Promocji, Turystyki i Sportu,
 • Wydział Kultury i Dziedzictwa,
 • inne - w zależności od jednostki.

Każdy wydział pełni ściśle określone funkcje, dlatego warto wiedzieć, do którego z nich należy udać się w swojej sprawie.

Komunikacja wewnątrz urzędu, również między wydziałami, może odbywać się za pośrednictwem notatek służbowych.

Zadania wybranych wydziałów Urzędu Miasta Szczecin

Zadania urzędu miasta Szczecin

Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie

Urząd Stanu Cywilnego jest instytucją, która rejestruje urodzenia i zgony, umożliwia zawieranie małżeństw oraz pozwala na uzyskanie rozmaitych dokumentów potwierdzających zdarzenia cywilne (składacie tu m.in. wnioski o odpis aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu).

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - Szczecin

Do kompetencji Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy przede wszystkim koordynowanie kwestii podatkowych, opłat lokalnych i skarbowych. To właśnie tutaj mieszkańcy składają swoje deklaracje podatkowe oraz uiszczają opłaty takie jak: podatek od nieruchomości w Szczecinie, podatki leśne i rolne. 

Wydział Komunikacji w Szczecinie

Wydział Komunikacji wydaje prawa jazdy w Szczecinie, prowadzi wykaz ośrodków nauki jazdy, dokonuje rejestracji samochodów w Szczecinie oraz wydaje odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności transportowej. 

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa - Szczecin

Ten wydział odwiedzają głównie osoby, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą w Szczecinie lub dokonać zmiany danych firmowych w CEIDG oraz uzyskać różnego typu zezwolenia, w tym zezwolenie na sprzedaż alkoholu w Szczecinie (potocznie zwane koncesją na alkohol).

Wydział Geodezji i Kartografii - Szczecin

W Wydziale Geodezji i Kartografii mamy możliwość m.in. złożenia wniosku o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w Szczecinie, zaktualizowania danych w ewidencji gruntów w Szczecinie, nadanie numeru porządkowego nieruchomości w Szczecinieoraz zweryfikowania dokumentacji projektowych i podziału nieruchomości.

Wydział Architektury i Budownictwa - Szczecin

Wydział ten prowadzi sprawy związane planowaniem i zagospodarowaniem przestrzeni ​​​​​​w mieście. Odpowiada m.in. za sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Szczecinie czy rozpatrywanie wniosków w sprawie chociażby pozwolenia na budowę w Szczecinie, rozbiórkę w Szczecinie i zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego w Szczecinie.

Wydział Spraw Obywatelskich - Szczecin

Do tego wydziału najczęściej udajemy się w celu odebrania dowodu osobistego w Szczecinie, uzyskania zezwolenia związanego z przeprowadzeniem zbiórki publicznej, zarejestrowania stowarzyszenia oraz załatwienia spraw meldunkowych w Szczecinie. Dowód osobisty jest jedynym dokumentem, który należy odebrać osobiście - w przypadku innych można skorzystać z upoważnienia do odbioru dokumentów.

Jeżeli urząd zwleka z załatwianiem sprawy, petent może wystosować pismo ponaglające.

​​​​​​Jednostki podległe Urzędowi Miasta w Szczecinie

Do jednostek zarządzanych przez Urząd Miasta w Szczecinie należą w szczególności:

 • placówki zdrowia,
 • placówki oświatowe,
 • ośrodki kultury, biblioteki i muzea,
 • ośrodki sportowe,
 • zakłady opieki społecznej.

Druki do pobrania