Rok szkolny 2020/2021: zasiłek, wyprawka, terminarz dni wolnych. Sprawdź najważniejsze informacje

14 sierpnia 2020 | Aktualizacja: 19 stycznia 2023

Z początkiem września nasze dzieci pójdą do szkoły, która na nowo wypełni ich codzienne harmonogramy.

Rok szkolny 2020/2021: zasiłek, wyprawka, terminarz dni wolnych. Sprawdź najważniejsze informacje
Rok szkolny 2020/2021: zasiłek, wyprawka, terminarz dni wolnych. Sprawdź najważniejsze informacje

Miesiąc ten to nie tylko okres kupowania tornistrów i zeszytów, ale także czas na zorganizowanie rodzinnego czasu i finansów. Dowiedz się, czy Twojemu dziecku przysługuje stypendium szkolne, jak zapisać dziecko do podstawówki i jak wygląda terminarz dni wolnych od szkoły. 

Wyprawka szkolna 

To jedna z pierwszych i najprzyjemniejszych spraw, którą rodzice załatwiają razem z dziećmi. Na przełomie czerwca i lipca sklepowe półki zaczynają zapełniać się zeszytami, kolorowymi przyborami, podkładkami i innymi elementami wyposażenia szkolnych plecaków. Rządowy program o nazwie “wyprawka szkolna” zakłada pomoc finansową na zakup materiałów edukacyjnych i potrzebnych książek/podręczników. 

Dla kogo skierowany jest program “wyprawka szkolna”?

Z programu może skorzystać uczeń, posiadający orzeczenie o tym, że jest: niesłyszący, słabosłyszący, słabowidzący, ma stwierdzone niepełnosprawności intelektualne, ruchowe lub sprzężone lub ma stwierdzony autyzm lub zespół Aspergera. Dodatkowo finanse na wyprawkę przysługują uczniom następujących szkół: 

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas I–III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnich liceach ogólnokształcących,
 • klasy I pięcioletniego technikum,
 • klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • klasy I liceum sztuk plastycznych,
 • klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klas I–IV liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk  plastycznych,
 • klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Wniosek o wyprawkę szkolną wraz z ewentualnym orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej, może być złożony przez rodzica/opiekuna prawnego, osobę prowadzącą dom dziecka, nauczyciela ucznia, pracownika socjalnego lub ucznia, który ukończył 18 rok życia. Termin składania dokumentów do szkoły ucznia podany jest w placówkach edukacyjnych, urzędach gminy lub kuratorium oświaty danego województwa. 

Zapisanie dziecka do szkoły podstawowej

Rekrutacja dzieci do szkół podstawowych objęta jest tzw. rejonizacją - o kolejności przyjęć decyduje miejsce zamieszkania w obwodzie danej szkoły podstawowej. Przyjęcie z urzędu za pośrednictwem zgłoszenia, do którego dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania obojga rodziców i samego kandydata do szkoły, powinno być złożone w wyznaczonym przez szkołę miejscu. Przynależność do danego obwodu nie jest wiążąca - rodzice mogą ubiegać się o miejsce dla swojego dziecka w innej szkole. 

Wymarzona szkoła wybrana - co dalej?

Rodzice powinni stworzyć listę swoich preferencji, kolejno uwzględniając najbardziej i najmniej pożądane wybory co do kontynuowania edukacji dziecka. Na pierwszym miejscu takiej listy powinna pojawić się szkoła, na której najbardziej nam zależy. Warto umieścić na dowolnej pozycji szkołę obwodową - w ten sposób zapewnimy naszemu dziecku miejsce w obwodowej placówce edukacyjnej bez względu na wynik zakwalifikowania się do innych, bardziej pożądanych szkół. 

Kryteria w miastach

W zależności od miejsca zamieszkania kryteria przystąpienia do pierwszej klasy wyglądają następująco: 

 • miejsce zamieszkania dziecka poza dzielnicą danego miasta, w której znajduje się szkoła, 
 • posiadanie rodzeństwa, które rozpoczęło lub kontynuowało edukację w szkole, która została uwzględniona na liście preferencji na pierwszym miejscu, 
 • rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych z podatku dochodowego w urzędzie skarbowym danego miasta, 
 • bycie samotnym rodzicem, 
 • pochodzenie z wielodzietnej rodziny, 
 • niepełnosprawność w najbliższej rodzinie - dziecko ubiegające się o miejsce w szkole, jego rodzeństwo lub jego rodzic/rodzice, 
 • pochodzenie z rodziny zastępczej. 

Ważne jest, by pamiętać, że o przyszłości dziecka decyduje oboje rodziców, czego dowodem jest złożenie dwóch podpisów na wymaganych dokumentach. Jeżeli decyzja nie może być podjęta przez ich obojga - rozstrzygnięcie leży po stronie sądu opiekuńczego. 

Jak uzyskać stypendium szkolne? 

Stypendium szkolne to nic innego jak stypendium socjalne przyznawane przez urząd gminy. Na każdej stronie internetowej urzędu gminy znajdują się zarówno wzory wniosków, jak i zasady ich przyznawania. 


Do kiedy należy złożyć wniosek o stypendium szkolne?

Osoba zainteresowana złożeniem wniosek, powinna zrobić to przed upływem ostatecznego terminu, który przypada na 15 września danego roku. 

Ile wynosi stypendium szkolne? 

Wysokość stypendium waha się od 99,20 złotych do 248,00 złotych. 

Komu przysługuje stypendium szkolne?

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,
 • słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, 
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. 

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom, którzy: 

 • znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, 
 • pochodzą z rodziny, w której występuje bezrobocie, alkoholizm, narkomania,
 • pochodzą z rodziny wielodzietnej,
 • pochodzą z rodziny, w której występuje długotrwała choroba lub choroba o trudnym przebiegu, 
 • pochodzą z niepełnej rodziny. 

Jakie jest kryterium dochodowe?

Wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie nie powinna przekraczać kwoty 528 złotych netto. Stypendium szkolne może pokrywać koszty zajęć edukacyjnych organizowanych poza miejscem nauki dziecka. Poza tym może ono przyjmować formę pomocy rzeczowej związanej z edukacją - zakup podręczników.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznawany do kilku razy w roku - decyzja o jego przyznaniu zależy od skomplikowania sytuacji rodziny i zdarzeń losowych (śmierć rodzica, pogorszenie sytuacji finansowej). Zasiłek jest świadczeniem socjalnym, który może być przyznany bez względu na to, czy dziecko korzysta ze stypendium szkolnego, czy nie. Jednorazowo wypłacona kwota w ramach zasiłku szkolnego nie powinna być większa od pięciokrotności zasiłku rodzinnego. 

Terminy dni wolnych od szkoły

Ku uciesze wszystkich uczniów, w tym roku rozpoczęcie szkoły przypada 1 września we wtorek. Najbliższa przerwa od szkoły rozpocznie się 23 grudnia i potrwa do 31 grudnia tego roku. Pierwszy dzień nowego roku wypada w piątek, więc dzieci do szkoły wrócą po weekendzie - 4 stycznia. 

Termin ferii zimowych

 • 18 - 31 stycznia 2021 r.: województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
 • 25 stycznia - 7 lutego 2021 r.: województwa  podlaskie, warmińsko-mazurskie.
 • 1 lutego - 14 lutego 2021 r.: województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
 • 15 - 28 lutego 2021 r.: województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.
 • Przerwa świąteczna - wiosna 2021

Wiosenna przerwa świąteczna w 2021 roku potrwa od 1 kwietnia do 6 kwietnia. Powrót na zajęcia przypada na 7 kwietnia. 

Dni wolne od zajęć i zakończenie roku szkolnego 2020/2021:

 • 14 października 2020 (środa) - Dzień Nauczyciela
 • 11 listopada 2020 (środa) - Narodowe święto Niepodległości
 • 1 stycznia 2021 (piątek) - Nowy Rok
 • 6 stycznia 2021 (środa) - Święto Trzech Króli
 • 3 maja 2021 (poniedziałek) - Święto Konstytucji
 • 3 czerwca 2021 (czwartek) - Boże Ciało

Zakończenie roku szkolnego przypada w piątek 25 czerwca 2021 roku i tym samym data ta jest datą rozpoczęcia wakacji dla młodzieży szkolnej.