Zasiłek losowy na rok szkolny 2023/2024 – kto może otrzymać?

27 lipca 2023

Świadczenie jest przyznawane dzieciom i uczniom z rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia negatywnych zjawisk atmosferycznych. Zasiłek losowy dla ucznia może wynieść nawet 1000 zł.

Zasiłek losowy na rok szkolny 2023/2024 – kto może otrzymać?
Zasiłek losowy na rok szkolny 2023/2024 – kto może otrzymać?

Cykliczność pojawiania się żywiołu oraz ich skala sprawia, że konieczne jest podjęcie działań o charakterze wyprzedzającym, które stworzą mechanizm pomocy dla określonej grupy odbiorców od chwili pojawienia się szkód oraz ich wstępnego zidentyfikowania przez ośrodki pomocy społecznej lub samych poszkodowanych – można przeczytać w załączniku do uchwały rządowego programu pomocy dzieciom.

Dla kogo jest zasiłek losowy?

Świadczenie skierowane jest do rodzin dzieci i uczniów, które poniosły straty w wyniku wystąpienia żywiołu (tj. nawałnice oraz inne negatywne zdarzenia atmosferyczne, w szczególności huragany, deszcze nawalne, gradobicia lub powodzie) uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

Z zasiłku mogą korzystać: 

  • dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
  • uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów, którzy kształcą się w tych placówkach w formie dziennej.

Inne formy wsparcia 

Oprócz zasiłku losowego dzieci i uczniowie, którzy zostali poszkodowani, mogą korzystać z wyjazdu terapeutycznego, zajęć opiekuńczych lub zajęć terapeutyczno-edukacyjnych. Z wyjazdu mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów i kształcący się w formie dziennej. 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub zajęcia terapeutyczno-edukacyjne organizowane są dla:

  • dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  • uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • uczniów uczęszczających do szkół wszystkich typów, kształcących się w tych szkołach w formie dziennej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dzięki tym zajęciom uczniowie mają szansę skorzystać z dodatkowego wsparcia w zakresie opieki, wychowania oraz edukacji, dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb.

Ile wynosi kwota wsparcia? 

Dofinansowanie dla poszczególnych rodzajów wsparcia przyjmuje różne kwoty:

  • 1000 zł – przysługuje w formie zasiłku losowego na rzecz jednego dziecka lub ucznia,
  • 1540 zł – stanowi maksymalną kwotę dofinansowania wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego.

Dopuszczalne jest łączenie obu tych form wsparcia (do łącznej kwoty 2540 zł).

Pomoc w formie zajęć opiekuńczych oraz zajęć terapeutyczno-edukacyjnych jest udzielana uczniom, którzy nie skorzystali z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych. Wsparcie na organizację zajęć wynosi 500 zł na jedno dziecko lub ucznia. Ponadto, do tej kwoty dodawany jest iloczyn liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach podzielonych przez 5, zaokrąglony w górę do pełnych jednostek i kwoty 1000 zł. W ten sposób obliczana jest ostateczna suma dofinansowania w tej kategorii.


Powiązane sprawy