Praca zdalna 2023: Zmiany w Kodeksie pracy wchodzą w życie!

6 kwietnia 2023 | 4 min. czytania

Pierwsze zmiany po nowelizacji Kodeksu pracy wejdą w życie już 7 kwietnia 2023 roku. Zmiany będą dotyczyć m.in. urlopów rodzicielskich, dodatkowych dni urlopu okolicznościowego oraz pracy zdalnej. Jakie będą zmiany dla osób, które swoją prace wykonują z domu?

Praca zdalna 2023: Zmiany w Kodeksie pracy wchodzą w życie!
Praca zdalna 2023: Zmiany w Kodeksie pracy wchodzą w życie!

Zmiany w pracy zdalnej

Praca zdalna zyskuje coraz większą popularność w Polsce i na całym świecie. Wraz z rozwojem technologii i coraz lepszym dostępem do szybkiego internetu, praca zdalna staje się atrakcyjnym rozwiązaniem zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Do popularności pracy zdalnej oraz hybrydowej przyczyniły się również czasy pandemii. Z tej przyczyny Kodeks pracy musiał zostać znowelizowany, aby dopasować się do zmian, jakie w ostatnich latach pojawiły się na rynku pracy.

Praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika (w tym pod adresem zamieszkania pracownika) i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.

Według nowego prawa pracować zdalnie można w całkowitym wymiarze lub hybrydowo.

Zasady wykonywania pracy zdalnej 

Ustawa wprowadza obowiązek określania zasad wykonywania pracy zdalnej w:

  • porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi),
  • regulaminie ustalonym przez pracodawcę – jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową oraz w przypadku, gdy u pracodawcy nie działa żadna taka organizacja (wtedy regulamin byłby ustalany po konsultacji z przedstawicielami pracowników).

Co więcej, praca zdalna będzie mogła zostać zastosowana na wniosek pracownika, jeżeli u pracodawcy nie będzie obwiązywał regulamin oraz porozumienie.

Komu pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej? 

Pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez:

  • pracownicę w ciąży,
  • pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
  • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pracownikowi-rodzicowi dziecka posiadającego zaświadczenie, o ciąży powikłanej,
  • pracownika-rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 
  • pracownika-rodzica dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Należy pamiętać o tym, że pracodawca może odmówić pracy zdalnej, jeżeli jej wykonywanie nie będzie możliwe ze względu na rodzaj lub organizację pracy

Obowiązki pracodawcy względem pracownika

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi zdalnemu materiałów i narzędzi pracy, czyli urządzeń technicznych, które są niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. 

Pracownik może również korzystać z własnych urządzeń, jeżeli obie strony tak ustalą. Warunkiem jest, aby prywatne urządzenie i inne narzędzia techniczne zapewniały bezpieczeństwo pracy. W takim przypadku pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.

Inne przepisy pracy zdalnej 

W Kodeksie pracy pojawi się zapis dotyczący pracy zdalnej okazjonalnej, która będzie udzielana na wniosek pracownika w wymiarze 24 dni w roku kalendarzowym. Taki rodzaj pracy ma być stosowany jedynie incydentalnie, kiedy pracownik np. musi zostać w domu, aby opiekować się członkiem swojej rodziny. 

Innym istotnym zapisem jest to, że pracownik może zostać skontrolowany w miejscu wykonywanej przez niego pracy zdalnej. Zasady kontroli mają być uzgodnione w regulaminie, a przeprowadzona kontrola nie może naruszać prywatności pracownika. 

Oprócz tego pracodawca może kontrolować trzeźwość pracownika. Musi ona zostać wcześniej zapowiedziana i zostanie przeprowadzona w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika. Przepisy odnoszące się do tej kwestii wejdą w życie 21 lutego 2023 roku
 


Powiązana sprawa