Program Opieka Wytchnieniowa Panki 2023 - karta zgłoszenia - wniosek DOC

Program opieka wytchnieniowa

Program skierowany jest do osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi. Stała opieka nad dziećmi bądź osobami dorosłymi, których niepełnosprawność wiąże się z całym spektrum problemów zdrowotnych, utrudniających bądź uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie, może prowadzić do wyczerpania fizycznego i psychicznego, co przekłada się na mniejszą skuteczność w opiece nad osobą niepełnosprawną i obniżenie poziomu życia zarówno opiekuna, jak i osoby niepełnosprawnej. Wspomniany program ma na celu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych.

Opieka wytchnieniowa - co to jest?

“Opieka wytchnieniowa” to program uruchamiany corocznie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ma on na celu wsparcie członków rodzin bądź osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program Opieka Wytchnieniowa

Program Opieka Wytchnieniowa 2023

Osobie niepełnosprawnej objętej programem opieki wytchnieniowej zostanie zapewniona opieka w zakresie adekwatnym do jej indywidualnych potrzeb, wynikających z karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • ośrodku wsparcia,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
 • w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w powyższych punktach, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;

2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

 • ośrodku wsparcia,
 • ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,
 • w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w powyższych punktach, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Limit usług opieki wytchnieniowej

Limit usług opieki wytchnieniowej na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 240 godzin usługi świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz
 • 14 dni usługi w ramach pobytu całodobowego.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Nabór do programu “Opieka Wytchnieniowa” - Karta zgłoszenia

Wzór wniosku o opiekę wytchnieniową

Nabór do programu odbywa się na podstawie wniosków złożonych do organu wyznaczonego przez powiat/gminę. Organ przyznający świadczenia bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestnika Programu.

Karta zgłoszenia do programu

Aby wziąć udział w programie, należy dostarczyć do wyznaczonego przez gminę organu wypełnioną kartę zgłoszeniową. Dodatkowo każdy potencjalny uczestnik musi dołączyć do wniosku kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Zasady kwalifikacji do programu Opieka Wytchnieniowa

“Opieka wytchnieniowa” - zasady kwalifikacji do programu

W celu standaryzacji i rzetelnej kwalifikacji uczestników programu ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia dokonywana jest na podstawie Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - tzw. Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka.

Powyższy dokument nie jest obowiązkowy, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń, uczestnicy programu posiadający tę kartę uzyskają dostęp do pomocy wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Podstawa prawna

 • art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Gdzie załatwić sprawę opieka wytchnieniowa w miejscowości Panki?

Aby załatwić sprawę opieka wytchnieniowa w miejscowości Panki, należy skontaktować się z instytucją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Tysiąclecia 5.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Panki

Adres: ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki

Telefon: +48343179034 

Internet:  strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 46,1 tys. dokumentów!
Karta zgłoszenia do programu "Opieka Wytchnieniowa"
Pobierz dokument
Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia [PDF]
Pobierz dokument
Dokument ze wskazaniem opiekuna [PDF]
Pobierz dokument