Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Aktualizacja: 6 maja 2021


Gdzie znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu E-mail / www
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20
41-709 Ruda Śląska
+48323440323

Zobacz jakie sprawy załatwisz w instytucji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej


Informacje o instytucji Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej


Logo GOPS / MOPS Ruda Śląska

Mieszkańcy w poszukiwaniu OPS w Rudzie Śląskiej stosują zamiennie nazewnictwo MOPS Ruda Śląska lub GOPS Ruda Śląska.

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Rudzie Śląskiej jest instytucją samorządową, która realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych. MOPS / GOPS wiadczy szeroko rozumianą pomoc społeczną, wspierając mieszkańców znajdujących się w trudnym położeniu życiowym. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej , na podstawie upoważnienia organu wykonawczego gminy, ma prawo wydawać decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

MOPS-y / GOPS-y tworzone są na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym oraz uchwały rady gminy, która nadaje ośrodkowi statut i przekazuje w zarząd określone mienie.

 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

 • Wsparcie rodzin w Rudzie Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - przy czym działania zorientowane są na usamodzielnienie się każdej z potrzebujących osób oraz ułatwienie im osiągnięcia warunków życiowych na godnym poziomie.
 • Udzielanie pomocy finansowej - zapewnienienie stałego dochodu osobom z miejscowości Ruda Śląska, które nie posiadają pracy, mają zbyt niskie wynagrodzenia lub są niepełnosprawne oraz wsparcie finansowe rodzin, które chwilowo znajdują się w trudnej sytuacji i wymagają okresowej interwencji.
 • Zapewnienie dostępu do specjalistów - umożliwienie skorzystania z profesjonalnej pomocy (m.in. prawnej i psychologicznej) osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub innymi skutkami patologii społecznej.
 • Włączanie do życia osób wykluczonych społecznie - integracja takich osób ze środowiskiem, w którym aktualnie funkcjonują.

Na jaką pomoc społeczną można liczyć w Rudzie Śląskiej?

Ośrodek Pomocy Społecznej - GOPS / MOPS - pomoc

Rodzaj oferowanej pomocy i wysokość udzielanych świadczeń zależą od wielu czynników. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej:

 • przyznaje i wypłaca określone świadczenia finansowe,
 • pomaga w zdobyciu zatrudnienia, wykształcenia i doświadczenia,
 • zapewnia specjalistyczną pomoc psychologów, socjologów i innych profesjonalistów.

Kto może skorzystać z pomocy społecznej w Rudzie Śląskiej?

Każdy, kto doświadcza przemocy fizycznej, ma problemy zdrowotne, trudności na polu zawodowym lub znajduje się w innym, trudnym położeniu, może zgłosić się do OPS w Rudzie Śląskiej. Aby ubiegać się o wsparcie, należy być:

 • obywatelem Polski lub
 • cudzoziemcem z ważnym zezwoleniem, lub
 • obywatelem UE, który mieszka i przebywa w Polsce. 

W zależności od rodzaju pomocy, o którą ubiega się dana osoba, konieczne będzie dostarczenie/przedłożenie odpowiednich dokumentów, jak dokument tożsamości, zaświadczenie lekarskie, potwierdzenie otrzymywania zasiłku czy zaświadczenie o zatrudnieniu. Często wydanie decyzji poprzedza rozmowa z pracownikiem socjalnym, której celem jest pozyskanie informacji na temat:

 • obecnej sytuacji życiowej,
 • rodzaju i wysokości uzyskiwanego dochodu,
 • kwestii rodzinnych,
 • stanu zdrowia,
 • celów zawodowych,
 • przyczyn problemów. 

Rozmowa pozwala obiektywnie ocenić sytuację życiową osoby ubiegającej się o pomoc, wskazać przyczyny doznawanych problemów oraz ustalić plan wsparcia. Wiele rodzin, dzięki pomocy płynącej z OPS w Rudzie Śląskiej, może znacząco poprawić komfort swojego życia i szybciej uporać się z trudnościami.

Jak złożyć wniosek o pomoc społeczną w Rudzie Śląskiej?

Wnioski o świadczenia rodzinne można składać osobiście w siedzibie OPS w Rudzie Śląskiej, listownie lub - w przypadku posiadania bezpłatnego Profilu Zaufanego - w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu [email protected]. Jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc jest niepełnoletnia, wówczas w jej imieniu może wystąpić przedstawiciel ustawowy. Za zgodą zainteresowanego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej może przyznać wsparcie z urzędu. Wnioski do MOPS / GOPS niezależnie od rodzaju żądania są bezpłatnie.