Budujesz bez pozwolenia? Staraj się o legalizację!

10 czerwca 2021 | Aktualizacja: 19 listopada 2021

Wybudowałeś budynek lub jesteś w trakcie jego budowy, a wcześniej nie uzyskałeś na to pozwolenia? Możesz starać się o legalizację nielegalnie wzniesionego obiektu budowlanego. Aby tego dokonać, będziesz musiał złożyć odpowiedni wniosek i spełnić szereg kryteriów, o których opowiemy poniżej. Zapraszamy do lektury!

Budujesz bez pozwolenia? Staraj się o legalizację!
Budujesz bez pozwolenia? Staraj się o legalizację!

Legalizacja – kiedy jest możliwa?

Nie każdy nielegalnie wniesiony budynek może zostać zalegalizowany. Musi on spełniać dwa główne kryteria – być zgodny z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie może naruszać przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie umożliwiającym jego doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem. Czasami zdarza się, że urząd sam podejmie inicjatywę legalizacji Twojego obiektu budowlanego. Podjęte działania mogą wynikać z własnych ustaleń urzędu lub zawiadomienia złożonego przez osoby postronne lub inne organy o dokonaniu samowoli budowlanej. Warto pamiętać, że ani legalizacja obiektu, ani jego rozbiórka nie zwalniają nas od odpowiedzialności karnej za dokonanie samowoli budowlanej. Prowadzenie prac budowlanych bez pozwolenia jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat!

Procedura składania wniosku

Wniosek o legalizację obiektu budowlanego możemy złożyć w dowolnym momencie, o ile urząd nie prowadzi już w tej sprawie postępowania. Jeżeli zawiadomienie o samowoli budowlanej złożyły osoby postronne, wówczas wszystkie potrzebne dokumenty musimy dostarczyć do urzędu w terminie 30 dni od dnia doręczenia o wstrzymaniu budowy, które na pewno otrzymamy. Jeżeli mimo otrzymania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych będziemy je kontynuować, możemy spodziewać się wydania przez organ decyzji o rozbiórce.

Dokumenty możemy złożyć na trzy sposoby: osobiście, w powiatowym lub wojewódzkim inspektoracie nadzoru budowlanego, listownie, wysyłając wniosek pod odpowiedni adres oraz przez Internet, za pośrednictwem platformy biznes.gov.pl. To, do jakiej instytucji będziemy musieli dostarczyć wniosek o pozwolenie na budowę będzie zależało od tego, jaki organ jest właściwy do wydania pozwolenia na budowę.

Niestety, nie wyznaczono konkretnego czasu, w którym organ powinien rozpatrzyć nasz wniosek. Niekiedy stosuje się przepisy, wedle których urzędnik powinien zająć się sprawą bez zbędnej zwłoki. Jeżeli konieczne będzie wszczęcie postępowania wyjaśniającego, wówczas termin może się wydłużyć do miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nawet do dwóch.

Wymagane dokumenty i opłaty

Proces składania dokumentów w sprawie o legalizację obiektu budowlanego dzieli się na dwie części. Na początek składamy w inspektoracie nadzoru budowlanego wniosek, dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz pełnomocnictwo, jeżeli decydujemy się z niego skorzystać. Po rozpatrzeniu dostarczonego wniosku, urząd poprosi nas o dostarczenie m.in. projektu budowlanego, zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu przestrzennego, oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wymienione dokumenty i kilka innych musimy dostarczyć do kancelarii lub biura podawczego organu w terminie 60 dni od dnia otrzymania postanowienia o konieczności ich przedłożenia.

Ile zapłacimy? Wysokość opłaty legalizacyjnej jest ustalana indywidualnie, przez organ nadzoru budowlanego. Wylicza się ją w następujący sposób: organ mnoży 500 złotych, współczynnik kategorii obiektu budowlanego i współczynnik wielkości obiektu budowlanego. Otrzymaną kwotę mnożymy przez 50. Opłatę uiszczamy w kasie lub na konto bankowe urzędu wojewódzkiego. Jeżeli uważasz, że ustalona przez urząd kwota jest za wysoka, możesz złożyć zażalenie. Masz również możliwość poproszenia o odroczenie opłaty, rozłożenie jej na raty lub częściowe bądź całkowite umorzenie. Możesz to zrobić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o nałożeniu opłaty legalizacyjnej.

Proces odwoławczy

Podczas trwania procesu legalizacji obiektu budowlanego, możesz nie zgadzać się z urzędem wiele razy. Z tego powodu mamy możliwość wielokrotnego składania odwołania. Odwołanie można złożyć w sprawie wydania przez urząd decyzji o nakazie rozbiórki, zatwierdzeniu projektu budowlanego lub zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. Stosowne pismo musimy złożyć w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia decyzji do siedziby organu, który ją wydał.

Rozpocząłeś budowę bez zezwolenia? Koniecznie staraj się o jej legalizację! Skorzystaj z przygotowanej przez nas instrukcji, w której krok po kroku opisujemy, jak wygląda proces legalizacji obiektu budowlanego. Znajdziesz tam również wniosek, który musisz złożyć do urzędu. Zainteresowany? Kliknij w link poniżej!

Przeczytaj również: Co po zakończeniu budowy, czyli czym jest pozwolenie na użytkowanie


Powiązana sprawa