Zmiany w zwolnieniach lekarskich od 2022 roku

25 października 2021

Wraz z początkiem nowego roku w życie wejdą zmiany związane z L4. Co się zmieni? Między innymi czas pobierania zasiłku po utracie pracy. 

Zmiany w zwolnieniach lekarskich od 2022 roku
Zmiany w zwolnieniach lekarskich od 2022 roku

Nowe przepisy dotyczące L4. Co się zmieni?

1 stycznia 2022 roku w życie wejdzie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a wraz z nią zmiany dotyczące zwolnień lekarskich. Wśród nich znajdują się m.in. skrócenie czasu pobierania zasiłku chorobowego po utracie pracy. Wcześniej osoba bezrobotna mogła otrzymywać go przez 182 dni – po nowelizacji okres ten zostanie zmniejszony do 91 dni. Poza tym, od 1 stycznia, aby odnowić prawo do kolejnego pół roku płatnej nieobecności w pracy, wymagany będzie 60-dniowy okres przerwy w zwolnieniu lekarskim.

Zmiany na plus

Zmianie ulegnie również wysokość zasiłku w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu. Dotychczas była ona równa 70% wynagrodzenia – w styczniu kwota ta wzrośnie do 80%. Z nowelizacji ustawy skorzystają także kobiety ciężarne. Jeżeli w trakcie trwania ciąży wygaśnie im umowa o pracę z powodu śmierci pracodawcy lub ogłoszenia upadłości bądź likwidacji firmy, będzie przysługiwało im świadczenie równowarte świadczeniu macierzyńskiemu, które będzie wypłacane aż do dnia porodu.

Te zmiany mogą się nie spodobać

Nie wszystkie zmiany, które wejdą w życie od stycznia 2022 roku, spodobają się ubezpieczonym. Jedną z nich jest to, że od początku nowego roku, wszystkie choroby ubezpieczonego będą wliczane do półrocznego okresu, w którym przysługuje zasiłek. Jeżeli będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż przez 182 dni w roku, wówczas nie otrzyma pieniędzy za przekroczony okres. Aby w razie choroby otrzymać zasiłek ponownie, konieczne będzie przepracowanie 60 dni. Dotychczas limit również wynosił 182 dni – jeżeli jednak lekarz wystawił L4 na inną chorobę, okres ten zaczynał być liczony od nowa.

Ponadto ZUS będzie miał możliwość potrącania zaległych kwot z wypłacanych świadczeń nawet do pięciu lat wstecz! 


Powiązana sprawa