Wzrosły kwoty jednorazowego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

19 kwietnia 2021

Od 1 kwietnia obowiązują nowe, wyższe kwoty jednorazowego odszkodowania, które przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Kwota ta wzrosła o 49 złotych brutto. 

Wzrosły kwoty jednorazowego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Wzrosły kwoty jednorazowego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wyższe kwoty jednorazowego odszkodowania

1 kwietnia zaczęły obowiązywać nowe stawki jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Wysokość jednorazowego odszkodowania wynosi 20 procent przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Zmienione wartości świadczenia prezentują się następująco:

  • 1033 złotych brutto za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • 1033 złotych brutto za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku, co najmniej o 10 punktów procentowych;
  • 18 086 złotych brutto z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
  • 18 086 złotych brutto z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
  • 93 014 złotych brutto, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  • 46 507 złotych brutto, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
  • 93 014 złotych brutto, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 złotych z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
  • 93 014 złotych brutto, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 złotych z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
  • 18 086 złotych brutto, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
  • 46 507 złotych brutto, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 złotych z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Wymienione stawki będą obowiązywały do 31 marca 2022 roku

Komu przysługuje świadczenie?

O jednorazowe odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje osobom ubezpieczonym, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Szansę na otrzymanie świadczenia ma również rodzina zmarłego wskutek wypadku w pracy lub choroby zawodowej. Istnieje jednak kilka powodów, z których jednorazowe odszkodowanie nie może zostać przyznane. Dzieje się tak w sytuacji, gdy przyczyną wypadku przy pracy było udowodnione umyślne naruszenie przez pracownika przepisów BHP lub rażące niedbalstwo. Na świadczenie nie może również liczyć pracownik, który podczas wypadku, do którego zaistnienia znacznie się przyczynił, był pod wpływem alkoholu bądź substancji psychotropowych. Zasady te nie dotyczą wypadków śmiertelnych. 

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku należy również dołączyć kilka dokumentów – protokół powypadkowy, zatwierdzony przez pracodawcę oraz adnotację o zakończeniu leczenia i rehabilitacji, wypełnianą przez lekarza (druk OL-9).

Rozpatrywanie wniosku

Dokumentacja oraz wniosek trafiają do lekarza orzecznika ZUS, który ocenia, czy doznany uszczerbek na zdrowiu jest w jakikolwiek sposób związany z wypadkiem. Następnie wyda decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu żądania o jednorazowe odszkodowanie. Decyzja powinna zostać dostarczona w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej. Samo odszkodowanie zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.