W życie weszły nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej

19 kwietnia 2022 | 3 min. czytania

Od 13 kwietnia podatników obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Co się zmieniło?

W życie weszły nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej
W życie weszły nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej

Kolejne zmiany dla podatników

W środę, 13 kwietnia, w życie weszły nowe przepisy do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych na zasadach ogólnych lub podatkiem zryczałtowanym.

Co się zmieniło? 

W ustawie znalazło się kilka nowych przepisów, regulujących ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej. 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami:

  • ustalając wysokość dochodu należy uwzględniać szczególne zasady ustalania dochodu w podatku PIT, w tym tzw. różnice remanentowe. Dzięki zmianie przy ustalaniu rocznej podstawy obliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorcy będą uwzględniali różnice remanentowe obliczane dla potrzeb podatku PIT,

  • osoby prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów, które dla celów podatku PIT sporządzają remanent w trakcie roku mogą uwzględniać różnice remanentowe przy obliczaniu miesięcznej składki zdrowotnej;

  • ustalając wysokość przychodów z prowadzonej działalności nie uwzględnia się przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, z wyjątkiem przychodów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152–154 ustawy o PIT.

W przypadku podatników korzystających z opodatkowania zryczałtowanego:

  • ustalając wysokość przychodów dla celów ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie uwzględnia się przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, z wyjątkiem przychodów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 152–154 ustawy o PIT.

To nie koniec

Nie są to jedyne zmiany. Wedle komunikatu:

  • w przypadku ustalania dochodu, o którym mowa w art. 81 ust. 2 i 2c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu obowiązującym od 13 kwietnia 2022 r., od przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT (przychody z odpłatnego zbycia określonych składników majątku, np. środków trwałych), dochód ustalony z uwzględnieniem art. 24 ust. 2 zdanie drugie ustawy o PIT (szczególny sposób ustalania dochodu w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku), nie jest powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r. Chodzi, np. o środki trwałe, które przedsiębiorca przed 2022 r. amortyzował i odpisy amortyzacyjne zaliczał do kosztów podatkowych.

  • przy ustalaniu w 2022 r. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie powiększa się dochodu, o którym mowa w art. 81 ust. 2 i ust. 2c pkt 1 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu obowiązującym od 13 kwietnia 2022 r., o różnicę określoną w art. 24 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o PIT, tj. o różnicę remanentową, gdy remanent końcowy jest wyższy od remanentu początkowego. W konsekwencji, w odniesieniu do roku 2022 przedsiębiorca nie zwiększa dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od remanentu początkowego.