Świadczenie postojowe ZUS. 16 sierpnia to ostatni dzień na składanie wniosków

16 sierpnia 2022

Przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania COVID-19 w Polsce, mają ostatni dzień na złożenie wniosku o świadczenie postojowe. Termin mija 16 sierpnia 2022 roku. Wniosek można przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jedynie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Świadczenie postojowe ZUS. 16 sierpnia to ostatni dzień na składanie wniosków
Świadczenie postojowe ZUS. 16 sierpnia to ostatni dzień na składanie wniosków

Komu przysługuje świadczenie postojowe? 

"Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), obowiązującego w 2020 roku – 2080 zł. Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł" – informuje rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

Których wniosków dotyczy termin? 

Wskazany termin dotyczy wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-SK, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6. Przekazanie wniosku możliwe jest tylko drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Potwierdzenie wysłania wniosku o świadczenie postojowe

Paweł Żebrowski wyjaśnia, że należy pamiętać, iż potwierdzeniem wysłania wniosku przez PUE ZUS, jest Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Aby sprawdzić, czy dla złożonego wniosku istnieje UPP, trzeba w skrzynce “Dokumenty wysyłane” kolejno, wejść w “Szczegóły” następnie “Pokaż poświadczenie przedłożenia”. 

Co więcej, wysłanie wniosku można również sprawdzić w skrzynce “Dokumenty i wiadomości” w rubryce “Dokumenty wysłane”. Jeżeli dokument nie widnieje w tej rubryce, zalecane jest, aby sprawdzić zawartość folderu "Zlecenia – Operacje do potwierdzenia". Paweł Żebrowski instruuje, że jeśli w tej skrzynce są jakieś wnioski, to znaczy, że nie zostały one wysłane do ZUS. Aby wysłać taki wniosek, można skorzystać z funkcji “Potwierdź”. 

Szczegółowa instrukcja wysyłania wniosku znajduje się na stronie internetowej ZUS

Świadczenie postojowe jako pomoc de minimis

Wypłata świadczenia postojowego od 1 lipca 2022 roku jest pomocą de minimis, co oznacza pomoc publiczną w postaci wsparcia państwa, udzielaną przedsiębiorcom, która nie musi być zgłoszona do Komisji Europejskiej. Taka koncepcja wywodzi się z zasady, iż pomoc de minimis, z racji swojej niskiej wartości, nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływu na handel między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. 

“W związku z tym przedsiębiorcy muszą dołączyć oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych (oświadczenie RPD) albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (oświadczenie RD-2). Oświadczenie RD-2 można utworzyć samodzielnie na PUE i dołączyć do wniosku. A także formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD). Jeżeli taki formularz nie zostanie dołączony, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia - dodał rzecznik ZUS.