Przedsiębiorco, pamiętaj o comiesięcznym obowiązku składania rozliczeń do ZUS

21 lutego 2022

2022 rok przyniósł wiele zmian dla przedsiębiorców – oprócz zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład, muszą również liczyć się z nowymi zobowiązaniami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co się zmieniło? Od początku roku duża grupa przedsiębiorców ma obowiązek comiesięcznego składania rozliczeń. 

Przedsiębiorco, pamiętaj o comiesięcznym obowiązku składania rozliczeń do ZUS
Przedsiębiorco, pamiętaj o comiesięcznym obowiązku składania rozliczeń do ZUS

Zmiany również w ZUS

Nowy rok przyniósł wiele zmian zarówno w systemie podatkowym, jak i w składkach. Przedsiębiorcy muszą szybko reagować na modyfikacje przepisów, aby dostosować się do nowych zasad prowadzenia działalności. Od 2022 roku przedsiębiorca (osoba fizyczna) po upływie każdego miesiąca kalendarzowego musi przekazać do ZUS-u deklarację rozliczeniową, a wraz z nią imienne raporty miesięczne.

Ilość przekazywanych dokumentów zależy od sposobu rozliczania składek. Jeżeli przedsiębiorca:

  • rozlicza składki wyłącznie za siebie – składa do ZUS-u tylko deklarację rozliczeniową,

  • rozlicza składki za siebie i inne osoby (osoby współpracujące, pracowników na umowie o pracę i zleceniu) – składa do ZUS-u deklarację rozliczeniową oraz imienny raport miesięczny.

Deklaracja rozliczeniowa, czyli druk ZUS DRA to dokument, w którym płatnik umieszcza rozliczenie składek ubezpieczeniowych oraz wypłacone przez dany okres czasu świadczenia. Imienne raporty miesięczne dzielimy na dwa druki: ZUS RCA i ZUS RSA. Jeden z nich służy do rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, drugi zaś – do wykazania wypłaconych świadczeń pracowników.

Kto jest zwolniony z nowych przepisów?

Nowe przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od osób prawnych oraz innych ustaw ograniczyły grono osób, które są zwolnione z obowiązku comiesięcznego przekazywania rozliczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Teraz takowy obowiązek nie jest nałożony na zaledwie 3 grupy płatników składek. Są to:

  • osoby duchowne,

  • osoby składające dokumenty za nianię,

  • osoby, które dobrowolnie podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Inni płatnicy składek zobowiązani są do comiesięcznego składania określonych dokumentów.

Pamiętaj o nowych terminach

Oprócz nowych druków formularzy, a także zasad, zmieniły się terminy składania deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatnicy składek muszą złożyć dokumenty w następujących terminach:

  • do 5. dnia następnego miesiąca - dotyczy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

  • do 15. dnia następnego miesiąca - dotyczy płatników składek posiadających osobowość prawną (tj. m.in. spółek kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych itp.),

  • do 20. dnia następnego miesiąca - dotyczy wszystkich pozostałych płatników składek (np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zatrudniających innych ubezpieczonych, w tym spółek osobowych - jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej).  

Wszystkie nowe formularze dostępne są na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.