Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Mełgiew

Aktualizacja: 23 listopada 2020


Nazwa instytucji Adres Numer telefonu E-mail / www
Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Mełgiew Partyzancka 42 / 0
21-007 Mełgiew
+48814670551

Zobacz jakie sprawy załatwisz w instytucji Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Mełgiew


Informacje o instytucji Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Mełgiew


Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w miejscowości Mełgiew jest instytucją samorządową, która realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych. Świadczy szeroko rozumianą pomoc społeczną, wspierając mieszkańców znajdujących się w trudnym położeniu życiowym. Działa w każdej gminie (także w miejscowości Mełgiew):

 • w gminie miejskiej jako miejski ośrodek pomocy społecznej MOPS,
 • w gminie wiejskiej jako gminny ośrodek pomocy społecznej GOPS.

OPS-y tworzone są na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym oraz uchwały rady gminy, która nadaje ośrodkowi statut i przekazuje w zarząd określone mienie.

 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Mełgiew

 • Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - przy czym działania zorientowane są na usamodzielnienie się każdej z potrzebujących osób oraz ułatwienie im osiągnięcia warunków życiowych na godnym poziomie.
 • Udzielanie pomocy finansowej - zapewnienienie stałego dochodu osobom, które nie posiadają pracy, mają zbyt niskie wynagrodzenia lub są niepełnosprawne oraz wsparcie finansowe rodzin, które chwilowo znajdują się w trudnej sytuacji i wymagają okresowej interwencji.
 • Zapewnienie dostępu do specjalistów - umożliwienie skorzystania z profesjonalnej pomocy (m.in. prawnej i psychologicznej) osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub innymi skutkami patologii społecznej.
 • Włączanie do życia osób wykluczonych społecznie - integracja takich osób ze środowiskiem, w którym aktualnie funkcjonują.

Komu podlega OPS w miejscowości Mełgiew?

Ośrodek pomocy społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie. Posiada swojego kierownika i podlega formalnie organowi wykonawczemu gminy Mełgiew (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta). Kierownik ośrodka pomocy społecznej, na podstawie upoważnienia organu wykonawczego gminy, ma prawo wydawać decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Na jaką pomoc społeczną można liczyć w miejscowości Mełgiew?

Rodzaj oferowanej pomocy i wysokość udzielanych świadczeń zależą od wielu czynników. Najczęściej wsparcie oferowane jest w oparciu o indywidualne ustalenia dla każdej jednostki. Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Mełgiew:

 • przyznaje i wypłaca określone świadczenia finansowe,
 • pomaga w zdobyciu zatrudnienia, wykształcenia i doświadczenia,
 • zapewnia specjalistyczną pomoc psychologów, socjologów i innych profesjonalistów.

Kto może skorzystać z pomocy społecznej w miejscowości Mełgiew?

Każdy, kto doświadcza przemocy fizycznej, ma problemy zdrowotne, trudności na polu zawodowym lub znajduje się w innym, trudnym położeniu, może zgłosić się do OPS w miejscowości Mełgiew. Aby ubiegać się o wsparcie, należy być:

 • obywatelem Polski lub
 • cudzoziemcem z ważnym zezwoleniem, lub
 • obywatelem UE, który mieszka i przebywa w Polsce. 

W zależności od rodzaju pomocy, o którą ubiega się dana osoba, konieczne będzie dostarczenie/przedłożenie odpowiednich dokumentów, jak dokument tożsamości, zaświadczenie lekarskie, potwierdzenie otrzymywania zasiłku czy zaświadczenie o zatrudnieniu. Często wydanie decyzji poprzedza rozmowa z pracownikiem socjalnym, której celem jest pozyskanie informacji na temat:

 • obecnej sytuacji życiowej,
 • rodzaju i wysokości uzyskiwanego dochodu,
 • kwestii rodzinnych,
 • stanu zdrowia,
 • celów zawodowych,
 • przyczyn problemów. 

Rozmowa pozwala obiektywnie ocenić sytuację życiową osoby ubiegającej się o pomoc, wskazać przyczyny doznawanych problemów oraz ustalić plan wsparcia. Wiele rodzin, dzięki pomocy płynącej z OPS w miejscowości Mełgiew, może znacząco poprawić komfort swojego życia i szybciej uporać się z trudnościami.

Jak złożyć wniosek o pomoc społeczną w miejscowości Mełgiew?

Wnioski o świadczenia rodzinne można składać osobiście w siedzibie OPS w miejscowości Mełgiew, listownie lub - w przypadku posiadania bezpłatnego Profilu Zaufanego - w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia. Jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc jest niepełnoletnia, wówczas w jej imieniu może wystąpić przedstawiciel ustawowy. Za zgodą zainteresowanego, Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Mełgiew może przyznać wsparcie z urzędu. Wnioski do OPS, niezależnie od rodzaju żądania, złożysz bezpłatnie.