Ośrodek Pomocy Społecznej OPS - GOPS / MOPS Łączna - kontakt, świadczenia, wnioski i druki do pobrania

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Łączna

Łączna 115 / 115, 26-140 Łączna

tel. +48412548479 

strona www e-mail

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-16:00
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Łączna umożliwia załatwienie 30 spraw

W celu załatwienia spraw w instytucji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Łączna przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Łączna

Mieszkańcy w poszukiwaniu OPS w miejscowości Łączna stosują zamiennie nazewnictwo MOPS Łączna lub GOPS Łączna.

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w miejscowości Łączna jest instytucją samorządową, która realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych. MOPS / GOPS świadczy szeroko rozumianą pomoc społeczną, wspierając mieszkańców znajdujących się w trudnym położeniu życiowym. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Łączna, na podstawie upoważnienia organu wykonawczego gminy, ma prawo wydawać decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

MOPS-y / GOPS-y tworzone są na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały rady gminy, która nadaje ośrodkowi statut i przekazuje w zarząd określone mienie.

 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Łączna

Zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Łączna

 • wsparcie rodzin w miejscowości Łączna znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - podejmowanie działań zorientowanych na usamodzielnianiu się każdej z potrzebujących osób oraz ułatwieniu im osiągnięcia warunków życiowych na godnym poziomie,
 • udzielanie pomocy finansowej - zapewnienienie stałego dochodu osobom z miejscowości Łączna, które nie posiadają pracy, mają zbyt niskie wynagrodzenia lub są niepełnosprawne oraz wsparcie finansowe rodzin, które chwilowo znajdują się w trudnej sytuacji i wymagają okresowej interwencji,
 • zapewnienie dostępu do specjalistów - umożliwienie skorzystania z profesjonalnej pomocy (m.in. prawnej i psychologicznej) osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub innymi skutkami patologii społecznej,
 • włączanie do życia osób wykluczonych społecznie - integracja takich osób ze środowiskiem, w którym aktualnie funkcjonują.

Na jaką pomoc społeczną można liczyć w miejscowości Łączna?

Zakres pomocy społecznej w miejscowości Łączna

Rodzaj oferowanej pomocy i wysokość udzielanych świadczeń zależą od wielu czynników. Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Łączna:

 • przyznaje i wypłaca określone świadczenia finansowe,
 • pomaga w zdobyciu zatrudnienia, wykształcenia i doświadczenia,
 • zapewnia specjalistyczną pomoc psychologów, socjologów i innych profesjonalistów.

Kto może skorzystać z pomocy społecznej w miejscowości Łączna?

Każdy, kto doświadcza przemocy fizycznej, ma problemy zdrowotne, trudności na polu zawodowym lub znajduje się w innym, trudnym położeniu, może zgłosić się do OPS w miejscowości Łączna. Aby ubiegać się o wsparcie, należy być:

Kto może skorzystać z pomocy społecznej w miejscowości Łączna?

 • obywatelem Polski lub
 • cudzoziemcem z ważnym zezwoleniem, lub
 • obywatelem UE, który mieszka i przebywa w Polsce

W zależności od rodzaju pomocy, o którą ubiega się dana osoba, konieczne będzie dostarczenie/przedłożenie odpowiednich dokumentów takich, jak dokument tożsamości, zaświadczenie lekarskie, potwierdzenie otrzymywania zasiłku czy zaświadczenie o zatrudnieniu. Często wydanie decyzji poprzedza rozmowa z pracownikiem socjalnym, której celem jest pozyskanie informacji na temat:

 • obecnej sytuacji życiowej,
 • rodzaju i wysokości uzyskiwanego dochodu,
 • kwestii rodzinnych,
 • stanu zdrowia,
 • celów zawodowych,
 • przyczyn problemów.

Rozmowa pozwala obiektywnie ocenić sytuację życiową osoby ubiegającej się o pomoc, wskazać przyczyny doznawanych problemów oraz ustalić plan wsparcia. Wiele rodzin, dzięki pomocy płynącej z OPS w miejscowości Łączna, może znacząco poprawić komfort swojego życia i szybciej uporać się z trudnościami.

Jak złożyć wniosek o pomoc społeczną w miejscowości Łączna?

Wnioski o świadczenia rodzinne można składać osobiście w siedzibie OPS w miejscowości Łączna, listownie lub - w przypadku posiadania bezpłatnego Profilu Zaufanego - w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu [email protected]. Jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc jest niepełnoletnia, wówczas w jej imieniu może wystąpić przedstawiciel ustawowy. Za zgodą zainteresowanego, Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Łączna może przyznać wsparcie z urzędu. Wnioski do MOPS / GOPS niezależnie od rodzaju żądania są bezpłatnie.


Druki do pobrania