Gdzie można zgłosić niezapłaconą fakturę?

2 maja 2023 | Artykuł sponsorowany | 6 min. czytania

Terminowe opłacanie faktur to obowiązek wynikający z zaciągniętego zobowiązania. Okazuje się, że brak zapłaty może w takim przypadku oznaczać nie tylko odpowiedzialność cywilną, ale także i karną.

Gdzie można zgłosić niezapłaconą fakturę?
Gdzie można zgłosić niezapłaconą fakturę?

Terminowe opłacanie faktur to obowiązek wynikający z zaciągniętego zobowiązania. Okazuje się, że brak zapłaty może w takim przypadku oznaczać nie tylko odpowiedzialność cywilną, ale także i karną.

Spis treści:

  • Niezapłacona faktura a brak zapłaty

  • Gdzie można zgłosić niezapłaconą fakturę?

  • Jakie są konsekwencje niezapłaconej faktury?

  • Podsumowanie

Niezapłacona faktura a brak zapłaty

Niezapłacona faktura to tak naprawdę niewykonane zobowiązanie, które wynika z konkretnej umowy. W praktyce może dotyczyć relacji pomiędzy osobami fizycznymi lub prawnymi i nie zawsze musi wiązać się z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

Brak zapłaty w pełnej lub częściowej kwocie może stanowić też nieprawidłowe wykonanie zobowiązania. W takim przypadku wierzyciel, tj. strona, która ma prawo do otrzymania zapłaty może skutecznie domagać się realizacji obowiązku od dłużnika.

Niezapłacona faktura kojarzy się najczęściej z odpowiedzialnością cywilnoprawną zobowiązanego do zapłaty, co w praktyce oznacza, że wierzyciel ma prawo skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i tam domagać się konkretnej kwoty pieniężnej. W praktyce takie sprawy dosyć często zahaczają o postępowanie komornicze lub windykacyjne, podczas którego dochodzi do przymusowej zapłaty zaległej faktury. W niektórych przypadkach zgłoszenie niezapłaconej faktury do urzędu skarbowego może być również konieczne, szczególnie gdy mowa o fakturach VAT.

Gdzie można zgłosić niezapłaconą fakturę?

Fakt niezapłacenia faktury może zostać zgłoszony nie tylko do sądu lub komornika. Pamiętajmy wówczas o tym, że odpowiednie postępowanie może zostać wszczęte dopiero wtedy, gdy dłużnikowi minął już termin zapłaty. Do chwili, gdy ma on jeszcze czas na zapłatę (zgodnie z postanowieniami zawartej umowy) wierzyciel nie może domagać się opłacenia wystawionej faktury.

Niezapłacona faktura może zostać zgłoszona do Biura Informacji Kredytowej (BIK). W tym przypadku mamy do czynienia ze zgłoszeniem nierzetelnego dłużnika. Dla takiej osoby będzie oznaczało to pogorszenie jego sytuacji kredytowej. Banki i inne instytucje finansowe mają wgląd do BIK i to przede wszystkim na podstawie informacji tam zawartych dokonują oceny zdolności kredytowej danej osoby. W praktyce pojawienie się negatywnych informacji w BIK oznacza poważnie utrudnienie, jeśli chodzi o możliwość uzyskania pożyczki lub kredytu. Oczywiście zapłata zaległej faktury umożliwia wyczyszczenie negatywnej historii finansowej w BIK.

Okazuje się, że niezapłacona faktura może być zgłoszona także do organów ścigania. Dłużnik powinien więc liczyć się z ewentualną odpowiedzialnością karną za swoją zwłokę. Zgodnie bowiem z treścią art. 286 Kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli powyższy czyn popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

W uzasadnionych sytuacjach niezapłacona faktura może więc oznaczać popełnienie przestępstwa oszustwa. Im większa kwota do uregulowania i większa liczba zaległych faktur, tym bardziej możliwe jest, że sprawą zainteresują się odpowiednie organy państwowe. Dotyczy to przede wszystkim faktur VAT, z których wpływy podatkowe zasilają Skarb Państwa.

Jakie są konsekwencje niezapłaconej faktury?

Konsekwencje niezapłaconej faktury mogą być zróżnicowane. Przede wszystkim mówimy tutaj o odpowiedzialności cywilnoprawnej o charakterze odszkodowawczym. Dłużnik odpowiada za zwłokę w płatności, co w praktyce oznacza dla niego konieczność uiszczenia odsetek od głównej kwoty zobowiązania.

Wierzyciel ma prawo także domagać się zapłaty stosownego odszkodowania, jeśli będzie w stanie wykazać, że brak zapłaty faktury lub jej nieterminowa zapłata wyrządziły mu szkodę. Taka sytuacja nie jest rzadkością, jeśli chodzi o faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Brak terminowej płatności zobowiązań oznacza często dla takich podmiotów przestój w produkcji i straty finansowe.

Konsekwencją niezapłaconej faktury, jak była już o tym mowa, może być pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej. Jeżeli dłużnik od samego początku nie miał zamiaru zapłacić, to możemy zasadniczo mówić o przestępstwie oszustwa, za które grozi nawet kilka lat pozbawienia wolności.

Skutkiem niezapłaconej faktury jest wreszcie prawo wierzyciela do żądania wpisania nierzetelnego klienta lub kontrahenta do BIK i rejestru dłużników. W praktyce taki wpis będzie skutkował utratą zdolności kredytowej danej osoby – będzie miała ona poważne trudności, jeśli chodzi o możliwość uzyskania pożyczki lub kredytu.

Podsumowanie

Niezapłacona faktura może zostać zgłoszona nie tylko do sądu, ale także i do komornika lub firmy windykacyjnej. Wierzyciel ma prawo złożyć wniosek do BIK o wpisanie dłużnika do tego rejestru i tym samym zmniejszyć jego zdolność kredytową. Jednocześnie musimy pamiętać o możliwości pociągnięcia dłużnika do odpowiedzialności karnej, szczególnie, gdy sprawa dotyczy niezapłaconych faktur na naprawdę wysokie kwoty.

Niniejszy artykuł został opracowany przez redakcję portalu ZaufanyAdwokat.pl, którego misją jest szerzenie i promowanie świadomości prawnej w różnych obszarach prawa. Z tego tytułu artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie zastępuje porady prawnej. W razie potrzeby konsultacji prawnych zalecamy skorzystanie z usług doświadczonego adwokata. Serdecznie dziękujemy kancelarii KARH (Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel) z Krakowa za wsparcie w opracowaniu materiału źródłowego, który wykorzystaliśmy przy przygotowaniu tego artykułu. Mamy nadzieję, że zawarte informacje przyczynią się do lepszego zrozumienia tematyki opisanej w artykule.

Polecamy również: