Powstaje Tarcza 6.0 – na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?

16 listopada 2020 | Aktualizacja: 20 listopada 2020

W Sejmie trwają prace nad kolejną wersją Tarczy antykryzysowej. Na jaką pomoc tym razem mogą liczyć przedsiębiorcy? Kto będzie uprawniony do otrzymania wsparcia? Jakie warunki należy spełnić? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule!

Powstaje Tarcza 6.0 – na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?
Powstaje Tarcza 6.0 – na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?

Propozycje pomocy

Rząd zaproponował kilka form pomocy dla przedsiębiorców. Jest to m.in. dodatkowe świadczenie postojowe, zwolnienie z opłacania składek ZUS, zawieszenie opłaty targowej oraz tzw. mała dotacja. Oczywiście, aby otrzymać wsparcie, należy spełnić szereg warunków. Wsparcie ma dotyczyć głównie branż: gastronomicznej, fitness, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej oraz fotograficznej i fizjoterapeutycznej. Są to branże, których działalność została znacznie ograniczona przez obostrzenia wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 

Świadczenie postojowe – kto może liczyć na pomoc? 

Prawo do świadczenia postojowego będą miały osoby, które prowadziły na dzień 30 września 2020 roku pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD) wybranymi kodami.

Kody działalności, które mogą liczyć na świadczenie postojowe, przedstawiamy w poniższej tabeli. 

47.71.Z  Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z  Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z  Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej


Jaki jest warunek otrzymania świadczenia postojowego? Przychody uzyskane w październiku i listopadzie muszą być o co najmniej 40% mniejsze w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku i listopadzie rok wcześniej. 

Przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek RSP-DD do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności oraz oświadczenie potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku bądź listopadzie tego roku był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w tych samych miesiącach rok wcześniej. Oznacza to, że na taki rodzaj pomocy nie mogą liczyć firmy założone po grudniu 2019. Przewiduje się, że największa pomoc trafi do branży restauracyjnej, za to na pomoc nie mogą liczyć hotele. 

Warto podkreślić, że to świadczenie postojowe jest dopełnieniem wcześniejszych świadczeń – oznacza to, że mogą z niego skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy wcześniej korzystali ze zwykłego świadczenia postojowego. Kwota, którą uzyskają przedsiębiorcy w ramach świadczenia to 2080 zł. 

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Ta forma pomocy ma dotyczyć tylko listopada 2020 roku. Podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego, na zwolnienie ze składek ZUS mogą liczyć ci przedsiębiorcy, których przychód w listopadzie 2020 roku były o co najmniej 40% niższy w porównaniu do listopada poprzedniego roku. Dodatkowym kryterium jest zgłoszenie się do 30 czerwca jako płatnik składek. Poza tym, działalność, która może liczyć na zwolnienie z opłat, musiała być prowadzona na dzień 30 września 2020 roku. 

Poniżej prezentujemy kody PKD działalności, które mogą liczyć na zwolnienie ze składek.

47.71.Z  Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z  Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Ze składaniem wniosku i potrzebnych oświadczeń nie trzeba się spieszyć – można do zrobić do 31 stycznia 2021 roku. 

Jednorazowa dotacja 5000 zł.

Już niebawem przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o przyznanie bezzwrotnej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Również w tym przypadku, pomoc nie będzie należała się każdemu. Kto zatem będzie mógł liczyć na ten rodzaj wsparcia? Po raz kolejny będzie to oceniane na podstawie konkretnego kodu PKD. Listę kodów, których posiadanie uprawnia nas do pobrania jednorazowej dotacji, prezentujemy poniżej. 

47.71.Z  Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z  Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Jakie są dodatkowe warunki? Przede wszystkim prowadzenie przeważającej części działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 roku. Kolejnym kryterium kwalifikującym do otrzymania świadczenia jest uzyskanie 40% spadku przychodów w październiku lub listopadzie 2020 roku, porównując go do tego samego miesiąca rok wcześniej. Poza tym konieczne jest posiadanie statusu mikro- lub małego przedsiębiorcy. 

Aby uzyskać świadczenie, przedsiębiorca nie mógł dokonać zawieszenia działalności gospodarczej na okres obejmujący 30 września tego roku. Niespełnienie tego warunku przekreśla wnioskującego o przyznanie dotacji. 

Pojawia się wiele pytań na temat tego, czy przedsiębiorcy, którzy otrzymali mikropożyczkę od PUP wiosną tego roku, będą mogli starać się o dotację. Warto podkreślić, że mikropożyczka i dotacja są dwoma różnymi świadczeniami i nic nie stoi na przeszkodzie, aby móc się starać o bezzwrotną dotację, mimo otrzymania mikropożyczki o tej samej kwocie wiosną tego roku. 

Co czeka przedsiębiorców? 

Projekt Tarczy 6.0 znajduje się obecnie w komisjach sejmowych. Z pewnością do projektu zostaną wprowadzone pewne poprawki, o których dowiemy się niebawem. Przedsiębiorcy liczą jednak na szybkie uchwalenie ustawy - podkreślają, że każdy dzień zwłoki działa na ich niekorzyść, a wielu biznesom grozi bankructwo.