Gminy zaczynają sprzedaż węgla. Jakie dokumenty należy złożyć?

10 listopada 2022

Od 8 listopada gminy w Polsce przystąpiły do programu dystrybucji węgla na zasadach określonych w ustawie węglowej. Osoby zainteresowane kupnem węgla od samorządów powinny zapoznać się z decyzjami gminy, zawartymi w Biuletynie Informacji Publicznej.

Gminy zaczynają sprzedaż węgla. Jakie dokumenty należy złożyć?
Gminy zaczynają sprzedaż węgla. Jakie dokumenty należy złożyć?

Na czym polega sprzedaż węgla przez gminy?

Węgiel będą mogły kupić osoby, które są uprawnione do dodatku węglowego, które zgłosiły węgiel do CEEB jako podstawowe źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Węgiel można zakupić na wniosek. Jest on limitowany. Gospodarstwo domowe może zakupić do końca tego roku do 1.5 tony węgla. Kolejne 1.5 tony będzie można zakupić dopiero od 1 stycznia 2023 roku.

W jakiej cenie można zakupić węgiel od gminy? 

Węgiel dla Samorządów będzie pochodził od Polskiej Grupy Górniczej (PGG) PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie, a także LW Bogdanka. Samorządy, które kupiły węgiel przed wejściem tej ustawy po wyższej cenie, będą mogły wnosić o zwrot różnicy. Podmiot wprowadzający węgiel do obrotu może zawrzeć z gminą umowę na cenę nie wyższą niż 1500 zł brutto za tonę węgla, a mieszkańcy mogą zakupić węgiel od gminy w cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto. Doliczone 500 zł to głównie koszt transportu surowca

Gdzie znaleźć informacje o sprzedaży przez gminę węgla? 

Takie informacje gmina powinna zamieścić na swoim BIP. O tym, jak będzie wyglądać sprzedaż węgla, zależy od decyzji gminy. Może sprzedawać sama, wraz z inną gminą, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej lub za pośrednictwem spółek komunalnych. Co więcej, jeśli gmina nie zajmuje się sprzedażą węgla, może się do tego zgłosić gmina sąsiednia lub prywatny skład.

Jak ubiegać się o węgiel od gminy? 

Najpóźniej do 15 kwietnia 2023 roku należy złożyć wniosek do samorządu gminy w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do dodatku węglowego. 

Wniosek powinien zawierać: 

  • imię i nazwisko; 
  • adres gospodarstwa domowego, na rzecz którego prowadzony jest zakup; 
  • e-mail oraz numer telefonu wnioskodawcy; 
  • określenie ilości węgla, jaką chce zakupić wnioskodawca; 
  • informacje, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach zakupu; 
  • oświadczenie, w którym wnioskodawca deklaruje, że nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy 2022 - 2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, ani że nie zrobił tego żaden członek jego gospodarstwa domowego.

Wniosek może zostać złożony na piśmie w urzędzie miasta lub ośrodku pomocy społecznej albo drogą elektroniczną przez stronę urzędu, gdzie wymagany jest profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Zgodnie z ustawą wójt, burmistrz albo prezydent miasta na sprawdzenie wniosku i wydanie zaświadczenia ma 14 dni od dnia jego złożenia.


Powiązane sprawy