Wydział komunikacji Warszawa Mokotów

Weryfikacja: 27 kwietnia 2022


Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www
Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Mokotów Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa Mokotów

Otwarte w piątek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
22 56 51 955, 22 56 51 953 

Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Mokotów umożliwia:

Wydział komunikacji Warszawa Mokotów

Wydział komunikacji jest jednostką organizacyjną odpowiedzialną za sprawy komunikacyjne. Dotyczą one nie tylko rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów uprawniających do ich prowadzenia, ale również szeregu spraw związanych z transportem i komunikacją drogową: zezwoleń na wykonywanie transportu i przewozów, licencji na prowadzenie taksówki, zarządzaniem Stacjami Kontroli Pojazdów czy nadzorem nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców

Wydział Komunikacji w miejscowości Warszawa Mokotów​​​​ - rezerwacja wizyty przez Internet

Część wydziałów komunikacji oferuje internetową rezerwację kolejki w wybranym dniu i o wybranej porze, w godzinach pracy urzędu. Dzięki temu petent może zaoszczędzić wiele czasu i przyjść do urzędu na umówioną wcześniej godzinę.

Aby zarezerować wizytę w Wydziale Komunikacji w miejscowości Warszawa Mokotów należy wejść na stronę urzędu http://www.mokotow.waw.pl/strona-163-delegatura_biura_administracji_i_spraw.html i sprawdzić, czy istnieje możliwość umówienia wizyty przez Internet. 

Opłaty w Wydziale Komunikacji w miejscowości Warszawa Mokotów ​​​​

Opłaty za rejestrację pojazdów zakupionych w Polsce

Rejestracja pojazdu zakupionego w Polsce Wysokość opłaty
Rejestracja samochodu  180,50 zł
Rejestracja motocykla, przyczepy, ciągnika rolniczego, quada 121,50 zł 
Rejestracja motoroweru 111,50 zł
Rejestracja pojazdu z zachowaniem dotychczasowych numerów rejestracyjnych 81 zł 
Pełnomocnictwo 17 zł 

Opłaty za rejestrację pojazdów z zagranicy 

Opłaty za rejestrację samochodu sprowadzanego z zagranicy 

Wysokość opłaty
Stały dowód rejestracyjny + komplet znaków legalizacyjnych + nalepka kontrolna na szybę 85,00 zł
Karta pojazdu 75,00 zł
Pozwolenie czasowe 13,50 zł
Opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej, karty pojazdu 2,50 zł

Tablice rejestracyjne (jedne z poniższych):

 • standardowe
80,00 zł
 • zabytkowe
100,00 zł
 • indywidualne
1000,00 zł
Akcyza
 • 3,1% wartości samochodu dla pojemności silnika do 2000 cm3
 • 18,6% wartości samochodu dla pojemności silnika powyżej 2000 cm3
Cło (dla samochodów sprowadzonych spoza Unii) 10% wartości samochodu (dla aut osobowych)

Zakres działalności Wydziału Komunikacji w miejscowości Warszawa Mokotów

Zadania Wydziału Komunikacji można podzielić na kilka kategorii.

Wydział komunikacji - ewidencja pojazdów w w miejscowości Warszawa Mokotów

Ewidencja i rejestracja pojazdów w miejscowości Warszawa Mokotów​​​​​

Wydział Komunikacji przede wszystkim prowadzi działania związane z rejestracją pojazdów i ich ewidencją. To jego urzędnicy są odpowiedzialni za wydawanie tablic rejestracyjnych, tam też zgłasza się po odbiór dowodu rejestracyjnego. Ponadto do jego zadań należą:

 • rejestracja pojazdów petentów mieszkających w miejscowości Warszawa Mokotów
 • rejestracja czasowa pojazdów w celu wykonania badań technicznych
 • przyjmowanie i analiza wniosków o rejestrację
 • przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów w miejscowości Warszawa Mokotów
 • wprowadzanie danych do systemu elektronicznego
 • drukowanie i wydawanie pozwoleń czasowych
 • zamawianie i wydawanie znaków legalizacyjnych
 • zamawianie i wydawanie nalepek kontrolnych
 • zamawianie, legalizacja i wydawanie tablic rejestracyjnych standardowych, zabytkowych i indywidualnych (Warszawa Mokotów)
 • składanie zamówień na personalizację dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów
 • wysyłanie zawiadomień i potwierdzanie danych o pojazdach
 • wysyłanie zapytań do Systemu Informacyjnego Schengen
 • pobieranie opłat za czynności rejestracyjne
 • naliczanie i pobieranie opłaty ewidencyjnej oraz przekazywanie jej do ministerstwa
 • tworzenie papierowych teczek akt pojazdów i ich archiwizacja
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wtórniki dokumentów rejestracyjnych, ich zamawianie, odbiór i wydawanie wnioskodawcom
 • dokonywanie stosownych adnotacji w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów wraz z aktualizacją elektronicznej bazy danych (hak, gaz, taxi, współwłasność, „L”, VAT)
 • kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne.
 • deponowanie i wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych przez policję
 • nadawanie i kierowanie na nabicie nowych cech identyfikacyjnych i tabliczek znamionowych zastępczych pojazdów
 • przyjmowanie wniosków o czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu, naliczanie i pobieranie stosownych opłat, wydawanie odpowiednich decyzji, przywracanie pojazdów do ruchu
 • przyjmowanie wniosków o wycofanie pojazdów z ruchu w związku z ich likwidacją na stacjach demontażu, kradzieżą, trwałą utratą, wywozem bądź potwierdzonym pozostawieniem za granicą oraz wydawanie stosownych decyzji
 • wyrejestrowywanie pojazdów w miejscowości Warszawa Mokotów w związku z powiadomieniem o ich likwidacji na stacjach demontażu
 • odmowa rejestracji pojazdów, które nie spełniają ustawowych wymogów
 • sporządzanie sprawozdań i współpraca z różnymi instytucjami (sądy, prokuratura, policja, straż miejska, urzędy gmin, powiaty, urzędy skarbowe, urzędy celne, komornicy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, stacje diagnostyczne, stacje demontażu, ITS, ośrodki rzeczoznawców, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Biuro Administracyjno-Finansowe, Centralny Ośrodek Informatyki itp.)
 • skanowanie dokumentacji związanej z rejestracją pojazdów
 • archiwizacja akt

Wydział komunikacji - ewidencja kierowców w w miejscowości Warszawa Mokotów

Ewidencja kierowców

Oprócz gromadzenia danych na temat pojazdów, dedykowany Wydział Komunikacji zajmuje się również sprawami kierowców. To właśnie w tym urzędzie złożysz wniosek o prawo jazdy czy odbierzesz zatrzymany przez policję dokument. Urzędnicy mogą także skierować Cię na dodatkowe badania lekarskie i psychologiczne, związane z prowadzeniem pojazdów. Szczegółowy zakres działalności Urzędu Komunikacji w zakresie ewidencji kierowców mieszkających w miejscowości Warszawa Mokotów znajdziesz poniżej:

 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (w tym urzędzie składasz wniosek o prawo jazdy w miejscowości Warszawa Mokotów i międzynarodowe prawo jazdy w miejscowości Warszawa Mokotów). Zarówno krajowe, jak i międzynarodowe prawo jazdy może odebrać pełnomocnik na podstawie upoważnienia do odbioru prawa jazdy
 • zakładanie profili kandydatów na kierowców (PKK) w miejscowości Warszawa Mokotów
 • przyjmowanie i analiza wniosków i akt po egzaminie oraz nadesłanych z innych urzędów i z zagranicy
 • wprowadzanie danych do systemu elektronicznego
 • składanie zamówień na personalizację praw jazdy
 • drukowanie i wydawanie praw jazdy międzynarodowych
 • wydawanie decyzji o uzyskanych uprawnieniach do kierowania pojazdami
 • przyjmowanie żądań akt z innych urzędów i ich wysyłka
 • naliczanie i pobieranie opłat za czynności związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami
 • naliczanie i pobieranie opłaty ewidencyjnej oraz jej przekazywanie do ministerstwa
 • odbiór spersonalizowanych dokumentów oraz ich wydawanie wnioskodawcom
 • tworzenie papierowych teczek akt kierowców i ich archiwizacja
 • deponowanie i wydawanie zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami wraz z prowadzeniem ewidencji zatrzymanych uprawnień oraz ewidencji osób bez uprawnień, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów
 • kierowanie osób uprawnionych do kierowania pojazdami na badania lekarskie i psychologiczne
 • kierowanie osób uprawnionych do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
 • kierowanie osób na kursy reedukacyjne
 • przedłużanie okresów próbnych
 • wydawanie decyzji o zatrzymaniu bądź zwrocie prawa jazdy
 • wydawanie decyzji o cofnięciu bądź przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami
 • sporządzanie sprawozdań oraz współpraca z sądami, organami ścigania, WORD, zespołami opieki zdrowotnej
 • prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień, które uzyskały wynik negatywny na egzaminie państwowym oraz przesyłanie tych akt do WORD na wniosek zainteresowanego
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami
 • Informowanie sądu i policji o wykonaniu środka karnego w stosunku do osób, którym zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdami
 • ustawowa wymiana praw jazdy
 • wymiana zagranicznych praw jazdy
 • ewidencjonowanie osób skierowanych na badania lekarskie i psychologiczne oraz prowadzenie stosownych postępowań w tych sprawach
 • wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi takimi, jak karetka, wóz strażacki itp. 

Wydział komunikacji - nadzór nad OSK w w miejscowości Warszawa Mokotów

Nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców

Wskazany Wydział Komunikacji sprawuje także pieczę nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców (OSK). Prowadzi m.in. ewidencję instruktorów jazdy. Do kompetencji tego urzędu należy także:

 • przyjmowanie wniosków, analiza i wydawanie zaświadczeń na prowadzenie szkoleń kierowców i instruktorów;
 • prowadzenie nadzoru nad OSK;
 • cofanie jednostce zaświadczeń na prowadzenie szkolenia;
 • dokonywanie wpisów i skreśleń w ewidencji instruktorów;
 • zamawianie, odbiór i wydawanie legitymacji instruktorskich;
 • wydawanie uprawnień dla egzaminatorów na prawa jazdy kat „T”.

Nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów

Wydział komunikacji - SKP w w miejscowości Warszawa Mokotów

Podobnie jak dla OSK, podmiotem odpowiedzialnym za nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów w miejscowości Warszawa Mokotów, w których dokonujemy przeglądu naszych samochodów, odpowiada Wydział Komunikacji. W tym właśnie urzędzie możesz m.in. złożyć wniosek o uzyskanie uprawnień diagnosty. Ponadto do jego kompetencji należy:

 • przyjmowanie wniosków, analiza, pobieranie opłat i wydawanie zaświadczeń do przeprowadzania badań technicznych;
 • sprawowanie nadzoru nad SKP;
 • przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli SKP;
 • cofanie wydanych upoważnień;
 • przyjmowanie wniosków, analiza i wydawanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów;
 • cofanie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych.

Wydział komunikacji - parkingi depozytowe w w miejscowości Warszawa Mokotów

Usuwanie pojazdów z drogi i parkingi depozytowe

Ta gałąź działalności Wydziału Komunikacji dotyczy deponowania samochodów, które muszą zostać usunięte z drogi, ponieważ stwarzają zagrożenie dla innych użytkowników. Dzięki temu Warszawa Mokotów to miejscowość uporządkowana i bezpieczna. Urząd Komunikacji jest zobowiązany do:

 • wyznaczania podmiotów do prowadzenia parkingów;
 • wyznaczania podmiotów do usuwania pojazdów z drogi;
 • współpracy w ustalaniu opłat za usuwanie pojazdów z drogi;
 • składania do sądu wniosków o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdów nieodebranych z parkingu w przepisowym terminie;
 • zlecania rzeczoznawcom szacunków pojazdów nieodebranych w terminie;
 • wydawania postanowień i decyzji obciążających, związanych z usuwaniem, przechowywaniem i szacowaniem wartości nieodebranych pojazdów;
 • likwidacji przechowywanych pojazdów (przeprowadzenie licytacji lub przekazywanie pojazdów do stacji demontażu - auto złomu w miejscowości Warszawa Mokotów).

Wydział komunikacji - komunikacja zbiorowa w w miejscowości Warszawa Mokotów

Koordynacja transportu drogowego

Wydział Komunikacji prowadzi działania koordynujące przewóz osób i transport drogowy. Wydaje licencje na przewóz, opiniują rozkłady jazdy na podstawie badań rynku, pomaga w lokalizacji przystanków autobusowych w miejscowości Warszawa Mokotów i dba o ich utrzymanie. Dodatkowo na liście jego zadań znajdziemy:

 • przyjmowanie wniosków oraz analizowanie i naliczanie opłat z tytułu wydawania licencji, zezwoleń, zaświadczeń i wypisów;
 • wydawanie i cofanie licencji na transport drogowy towarowy i osobowy pojazdami, które nie są taksówkami;
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na przewóz osób;
 • wydawanie i cofanie zaświadczeń na transport krajowy i międzynarodowy na użytek własny;
 • uzgadnianie, opiniowanie i koordynowanie rozkładów jazdy;
 • badanie rynku przewozu osób;
 • przeprowadzanie kontroli działalności transportowej;
 • kontrola regularności funkcjonowania autobusów;
 • uzgadnianie lokalizacji przystanków komunikacji autobusowej;
 • naliczanie opłat i fakturowanie zadań wynikających z utrzymywania przystanków;
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej.