Wydział Komunikacji w miejscowości Strzelce Opolskie

Aktualizacja: 5 maja 2021


Gdzie znajduje się Wydział Komunikacji w miejscowości Strzelce Opolskie?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich w miejscowości Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
+48774401700

Zobacz jakie sprawy załatwisz w instytucji Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich w miejscowości Strzelce Opolskie


Informacje o instytucji Wydział Komunikacji w miejscowości Strzelce Opolskie


Wydział Komunikacji jest jedną z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w miejscowości Strzelce Opolskie. Zajmuje się załatwianiem spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, wydawaniem zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów, zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz wieloma innymi sprawami związanymi z komunikacją i transportem. Dowiedz się, jakie sprawy możesz załatwić w Wydziale Komunikacji w miejscowości Strzelce Opolskie.

Czym zajmuje się Wydział Komunikacji w miejscowości Strzelce Opolskie?

Zadania Wydziału Komunikacji w miejscowości Strzelce Opolskie można podzielić na kilka kategorii.

Działania w zakresie ewidencji pojazdów

 • Rejestracja pojazdów 
 • Rejestracja czasowa pojazdów w celu wykonania badań technicznych
 • Przyjmowanie i analiza wniosków o rejestrację
 • Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów
 • Wprowadzanie danych do systemu elektronicznego
 • Drukowanie i wydawanie pozwoleń czasowych
 • Zamawianie i wydawanie znaków legalizacyjnych
 • Zamawianie i wydawanie nalepek kontrolnych
 • Zamawianie, legalizacja i wydawanie tablic rejestracyjnych
 • Składanie zamówień na personalizację dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów
 • Wysyłanie zawiadomień i potwierdzanie danych o pojazdach
 • Wysyłanie zapytań do Systemu Informacyjnego Schengen
 • Pobieranie opłat za czynności rejestracyjne
 • Naliczanie i pobieranie opłaty ewidencyjnej oraz przekazywanie jej do ministerstwa
 • Tworzenie papierowych teczek akt pojazdów i ich archiwizacja
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wtórniki dokumentów rejestracyjnych, ich zamawianie, odbiór i wydawanie wnioskodawcom
 • Dokonywanie stosownych adnotacji w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów wraz z aktualizacją elektronicznej bazy danych (hak, gaz, taxi, współwłasność, „L”, VAT)
 • Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne.
 • Deponowanie i wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych przez policję
 • Nadawanie i kierowanie na nabicie nowych cech identyfikacyjnych i tabliczek znamionowych zastępczych pojazdów
 • Przyjmowanie wniosków o czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu, naliczanie i pobieranie stosownych opłat, wydawanie odpowiednich decyzji, przywracanie pojazdów do ruchu
 • Przyjmowanie wniosków o wycofanie pojazdów z ruchu w związku z ich likwidacją na stacjach demontażu, kradzieżą, trwałą utratą, wywozem bądź potwierdzonym pozostawieniem za granicą oraz wydawanie stosownych decyzji
 • Wyrejestrowywanie pojazdów z urzędu w związku z powiadomieniem o ich likwidacji na stacjach demontażu
 • Odmowa rejestracji pojazdów, które nie spełniają ustawowych wymogów
 • Sporządzanie sprawozdań i współpraca z różnymi instytucjami (sądy, prokuratura, policja, straż miejska, urzędy gmin, powiaty, urzędy skarbowe, urzędy celne, komornicy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, stacje diagnostyczne, stacje demontażu, ITS, ośrodki rzeczoznawców, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Biuro Administracyjno-Finansowe, Centralny Ośrodek Informatyki itp.)
 • Skanowanie dokumentacji związanej z rejestracją pojazdów
 • Archiwizacja akt

Działania w zakresie ewidencji kierowców

 • Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy) 
 • Zakładanie profili kandydatów na kierowców (PKK)
 • Przyjmowanie i analiza wniosków i akt po egzaminie oraz nadesłanych z innych urzędów i z zagranicy
 • Wprowadzanie danych do systemu elektronicznego
 • Składanie zamówień na personalizację praw jazdy
 • Drukowanie i wydawanie praw jazdy międzynarodowych
 • Wydawanie decyzji o uzyskanych uprawnieniach do kierowania pojazdami
 • Przyjmowanie żądań akt z innych urzędów i ich wysyłka
 • Naliczanie i pobieranie opłat za czynności związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami
 • Naliczanie i pobieranie opłaty ewidencyjnej oraz jej przekazywanie do ministerstwa
 • Odbiór spersonalizowanych dokumentów oraz ich wydawanie wnioskodawcom
 • Tworzenie papierowych teczek akt kierowców i ich archiwizacja
 • Deponowanie i wydawanie zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami wraz z prowadzeniem ewidencji zatrzymanych uprawnień oraz ewidencji osób bez uprawnień, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów
 • Kierowanie osób uprawnionych do kierowania pojazdami na badania lekarskie i psychologiczne
 • Kierowanie osób uprawnionych do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
 • Kierowanie osób na kursy reedukacyjne
 • Przedłużanie okresów próbnych
 • Wydawanie decyzji o zatrzymaniu bądź zwrocie prawa jazdy
 • Wydawanie decyzji o cofnięciu bądź przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami
 • Sporządzanie sprawozdań oraz współpraca z sądami, organami ścigania, WORD, zespołami opieki zdrowotnej
 • Prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień, które uzyskały wynik negatywny na egzaminie państwowym oraz przesyłanie tych akt do WORD na wniosek zainteresowanego
 • Wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami
 • Informowanie sądu i policji o wykonaniu środka karnego w stosunku do osób, którym zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdami
 • Ustawowa wymiana praw jazdy
 • Wymiana zagranicznych praw jazdy
 • Ewidencjonowanie osób skierowanych na badania lekarskie i psychologiczne oraz prowadzenie stosownych postępowań w tych sprawach
 • Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi takimi, jak karetka, wóz strażacki itp. 

Działania w zakresie spraw związanych z Ośrodkami Szkolenia Kierowców

Wydział Komunikacji w miejscowości Strzelce Opolskie sprawuje nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców. Do jego kompetencji należy:

 • orzyjmowanie wniosków, analiza i wydawanie zaświadczeń na prowadzenie szkoleń kierowców i instruktorów;
 • prowadzenie nadzoru nad OSK;
 • cofanie jednostce zaświadczeń na prowadzenie szkolenia;
 • dokonywanie wpisów i skreśleń w ewidencji instruktorów;
 • zamawianie, odbiór i wydawanie legitymacji instruktorskich;
 • wydawanie uprawnień dla egzaminatorów na prawa jazdy kat „T”.

Działania w zakresie spraw związanych ze Stacjami Kontroli Pojazdów

To właśnie Wydział Komunikacji w miejscowości Strzelce Opolskie realizuje nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów, w których dokonujemy przeglądu naszych samochodów. Do jego kompetencji należy:

 • przyjmowanie wniosków, analiza, pobieranie opłat i wydawanie zaświadczeń do przeprowadzania badań technicznych;
 • sprawowanie nadzoru nad SKP;
 • przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli SKP;
 • cofanie wydanych upoważnień;
 • przyjmowanie wniosków, analiza i wydawanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów;
 • cofanie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych.

Działania w zakresie parkingów strzeżonych dla pojazdów usuwanych z drogi

Z pewnością widzieliście kiedyś porzucony przy drodze samochód. Stwarza on zagrożenie dla innych użytkowników ruchu drogowego, dlatego musi zostać usunięty. Tym również zajmuje się Wydział Komunikacji w miejscowości Strzelce Opolskie. Do jego kompetencji należy:

 • wyznaczanie podmiotów do prowadzenia parkingów;
 • wyznaczanie podmiotów do usuwania pojazdów z drogi;
 • współpraca w ustalaniu opłat za usuwanie pojazdów z drogi;
 • składanie do sądu wniosków o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdów nieodebranych z parkingu w przepisowym terminie;
 • zlecanie rzeczoznawcom szacunków pojazdów nieodebranych w terminie;
 • wydawanie postanowień i decyzji obciążających, związanych z usuwaniem, przechowywaniem i szacowaniem wartości nieodebranych pojazdów;
 • likwidacja przechowywanych pojazdów (przeprowadzanie licytacji lub przekazywanie pojazdów do stacji demontażu).

Działania w zakresie transportu drogowego

Wydział Komunikacji w miejscowości Strzelce Opolskie zajmuje się również nadzorem szeroko rozumianego transportu drogowego. Do jego zadań należy m.in.:

 • przyjmowanie wniosków oraz analizowanie i naliczanie opłat z tytułu wydawania licencji, zezwoleń, zaświadczeń i wypisów;
 • wydawanie i cofanie licencji na transport drogowy towarowy i osobowy pojazdami, które nie są taksówkami;
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na przewóz osób;
 • wydawanie i cofanie zaświadczeń na transport krajowy i międzynarodowy na użytek własny;
 • uzgadnianie, opiniowanie i koordynowanie rozkładów jazdy;
 • badanie rynku przewozu osób;
 • przeprowadzanie kontroli działalności transportowej;
 • kontrola regularności funkcjonowania autobusów;
 • uzgadnianie lokalizacji przystanków komunikacji autobusowej;
 • naliczanie opłat i fakturowanie zadań wynikających z utrzymywania przystanków;
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej.