Szkoła podstawowa SP w miejscowości Babiak - kontakt, rekrutacja i druki do pobrania

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Babiaku

adres: ul. Poznańska 5, 62-620 Babiak

tel. +48632711016 

e-mail

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Babiaku umożliwia załatwienie 4 spraw

W celu załatwienia spraw w instytucji Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Babiaku przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Szkoła podstawowa w w miejscowości Babiak

Szkoła podstawowa jest instytucją oświatowo-wychowawczą, zajmującą się kształceniem i wychowaniem, która współtworzy system oświaty. Za zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych odpowiadają jednostki samorządu terytorialnego. Uczęszczanie do szkoły podstawowej jest obowiązkowe i wynika z uregulowanego prawnie obowiązku szkolnego. Sprawdź, co warto wiedzieć o nauce, kryteriach rekrutacji i innych zasadach obowiązujących w szkołach podstawowych w miejscowości Babiak.

Podstawy prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 70 pkt 1 stanowi, że nauka jest zarazem uprawnieniem, jak i obowiązkiem. Każdy ma prawo do nauki, ale nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa. System oświaty w Polsce regulują następujące akty prawne:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Nauka w szkole podstawowej

Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Dziecko idzie do I klasy szkoły podstawowej w roku kalendarzowym, w którym kończy 7. rok życia. Na wniosek rodziców, naukę może rozpocząć także młodsze dziecko, które w danym roku kalendarzowym ukończy 6 lat. Nauka w szkole podstawowej podzielona jest na dwa etapy:

 • edukację wczesnoszkolną (klasy I-III) – w tym czasie lekcje prowadzone są w większości przez jednego nauczyciela (wychowawcę),
 • drugi etap edukacji (klasy IV-VIII) – przez 5 lat zajęcia prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Organizacja nauki w szkole podstawowej w miejscowości Babiak

Rok szkolny w szkołach podstawowych w miejscowości Babiak, podobnie jak w szkołach ponadpodstawowych i innych placówkach oświatowych, rozpoczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia następnego roku. W rozumieniu potocznym rok szkolny utożsamia się z pojęciem czasu trwania zajęć szkolnych, który ustalany jest zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego. Zajęcia szkolne rozpoczynają się 1 września, a jeżeli ta data wypada w piątek, sobotę lub niedzielę zajęcia rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 1 września. Zakończenie roku szkolnego - w sensie zakończenia zajęć dydaktycznych - ma miejsce zawsze w najbliższy piątek po 20 czerwca kolejnego roku. Rok szkolny dzielony jest na 2 semestry, przedzielone feriami zimowymi. Wszelkie informacje o aktualnym kalendarzu roku szkolnego oraz terminach ferii zimowych można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Przedmioty w szkole podstawowej

Przedmioty w szkole podstawowej w miejscowości Babiak

 • język polski,
 • pierwszy język obcy nowożytny,
 • drugi język obcy nowożytny,
 • muzyka,
 • plastyka,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • przyroda, która po klasie IV zostaje rozdzielona na biologię, geografię, fizykę i chemię,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • technika,
 • wychowanie fizyczne,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • zajęcia z wychowawcą,
 • religia lub etyka - zgodnie z deklaracją rodziców.

Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o wprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych (spoza programu) dla klas IV–VIII.

Rodzaje szkół podstawowych

 • publiczne, społeczne i prywatne,
 • specjalne,
 • integracyjne,
 • z oddziałami integracyjnymi i sportowymi,
 • z oddziałami przedszkolnymi,
 • sportowe,
 • szkoły mistrzostwa sportowego.

Zadania szkół podstawowych

Zasady, cele i zadania szkół podstawowych w miejscowości Babiak

Szkoły podstawowe w miejscowości Babiak - zarówno publiczne, jak i niepubliczne, realizują programy nauczania, uwzględniające podstawę programową. Zobowiązane są stosować odpowiednie zasady klasyfikowania i promowania uczniów. Przebieg nauczania powinna potwierdzać prowadzona dokumentacja. Nauczyciele, którzy prowadzą obowiązkowe zajęcia edukacyjne, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. Najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzną organizację danej placówki i zawiera informacje na temat wszystkich dziedzin jej działalności, jest statut. Dokument ten określa cele i zadania konkretnej szkoły oraz sposób ich realizacji. Jest ogólnodostępny - każdy może się z nim zapoznać.

Ukończenie szkoły podstawowej w miejscowości Babiak

Szkoła podstawowa liczy 8 klas. Po ukończeniu klasy VIII, uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. W 2. semestrze VIII klasy uczniowie przystępują do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty. Nie można go nie zdać. Egzamin wprowadzono, by sprawdzić poziom wykształcenia ogólnego uczniów oraz zastąpić egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów mogą stanowić kryteria w procesie rekrutacji do liceum/technikum.

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej?

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej w miejscowości Babiak?

Podczas rekrutacji do publicznych szkół podstawowych w miejscowości Babiak obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy mieszkają w obwodzie danej szkoły podstawowej w miejscowości Babiak. Po uruchomieniu procesu rekrutacji (zwykle w marcu), rodzice/opiekunowie prawni powinni złożyć do właściwej placówki wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.

Ranking szkół podstawowych - Babiak

Mimo rejonizacji istnieje możliwość zapisania dziecka do wybranej przez siebie szkoły poprzez udział w rekrutacji do danej placówki. Z tego też względu rodzice korzystają z rankingów szkół podstawowych w miejscowości Babiak, które pomagają im w wyborze optymalnej szkoły dla swojego dziecka. Najbardziej znany ranking publikowany jest na stronie waszaedukacja.pl. Ogólnopolski ranking szkół podstawowych 2024 można znaleźć pod linkiem: https://waszaedukacja.pl/ranking/polska/szkoly-podstawowe. Ranking szkół podstawowych w miejscowości Babiak można znaleźć korzystając z wyszukiwarki na stronie.


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu