Starostwo Powiatowe Łęczyca

Weryfikacja: 22 listopada 2021


Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Nazwa instytucji Adres Telefon Zasięg terytorialny
Starostwo Powiatowe w Łęczycy pl. T. Kościuszki 1
99-100 Łęczyca

Otwarte w piątek od 07:30

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-16:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:30
sob-niedz: nieczynne
+48243887213  Zasięg: Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Piątek, Świnice Warckie, Witonia

Starostwo Powiatowe w Łęczycy umożliwia:

Starostwo Powiatowe Łęczyca

Czym jest starostwo powiatowe?

Starostwo powiatowe to urząd i siedziba starosty oraz władz powiatu. Jest jednostką pomocniczą, do której zadań należy wykonywanie poleceń zarządu powiatu i przewodniczącego zarządu oraz uchwał rady powiatu. W przypadku miast na prawach powiatu, funkcję starostwa powiatowego sprawuje urząd miasta (starosta ⇒ prezydent miasta, rada powiatu ⇒ rada miasta).

Czym jest powiat?

To jednostka samorządu terytorialnego w Polsce, obejmująca kilka gmin i posiadająca własne organy. W przypadku miast na prawach powiatu, organy samorządu gminnego wykonują zadania i kompetencje samorządu powiatowego. W podziale administracyjnym, powiat jest jednostką II stopnia - pomiędzy województwem a gminą. Do miast na prawach powiatu zalicza się przede wszystkim:

 • większe miasta - liczące ponad 100 tys. mieszkańców,
 • byłe stolice województw, poza Ciechanowem, Sieradzem i Piłą,
 • wybrane miasta w dużych aglomeracjach:
  • Jastrzębie-Zdrój
  • Mysłowice
  • Jaworzno
  • Piekary Śląskie
  • Żory
  • Świętochłowice
  • Siemianowice Śląskie
  • Sopot
  • Świnoujście

Aktualnie na terenie naszego kraju znajduje się:

 • 314 powiatów
 • 66 miast na prawach powiatu

Czym zajmuje się Starostwo Powiatowe w Łęczycy?

Starostwo Powiatowe Łęczyca - pomoc społeczna

Podstawowym aktem prawnym, regulującym zakres działania i zadania powiatu, jest ustawa o samorządzie powiatowym. Zadania Starostwa Powiatowego w Łęczycy, jako jednostki pomocniczej, możemy podzielić na kilka kategorii.

Zadania Starostwa Powiatowego w Łęczycy w dziedzinie komunikacji

Starostwo Powiatowe Łęczyca - komunikacja i rejestracja pojazdów

 • rejestracja pojazdów
 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców oraz nadzór nad nimi
 • wydawanie legitymacji instruktora

Zadania Starostwa Powiatowego w Łęczycy w dziedzinie dróg

Starostwo Powiatowe Łęczyca - utrzymanie dróg powiatowych

 • budowa, remonty, oświetlenie dróg powiatowych, budowa chodników i ich utrzymanie przy drogach powiatowych
 • organizowanie sieci transportu publicznego między gminami

Zadania Starostwa Powiatowego w Łęczycy w dziedzinie geodezji

Starostwo Powiatowe Łęczyca - geodezja

 • koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 • prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczeń i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości
 • ochrona gruntów rolnych

Zadania Starostwa Powiatowego w Łęczycy w dziedzinie edukacji

Starostwo Powiatowe Łęczyca - edukacja

 • budowa, utrzymanie, remonty szkół ponadgimnazjalnych, specjalistycznych, artystycznych, zawodowych (władze powiatu mają wpływ na wybór dyrektora szkoły oraz wypłacają wynagrodzenie pracownikom tych placówek)
 • budowa i utrzymanie powiatowych bibliotek, ośrodków kultury
 • prowadzenie powiatowych baz sportowo-rekreacyjnych

Zadania Starostwa Powiatowego w Łęczycy w dziedzinie budownictwa

Starostwo Powiatowe Łęczyca - budownictwo

 • przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu robót, rejestracja książek obiektów budowlanych
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących m.in.: budowy ogrodzeń, reklam, obiektów małej architektury, rozbiórek i remontów obiektów budowlanych
 • wydawanie decyzji dla inwestorów o pozwolenie na budowę, zmianie sposobu użytkowania obiektu, użytkowanie obiektów, rozbiórkę obiektów budowlanych, remonty obiektów i innych
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkaniowych i użytkowych
 • rejestracja dzienników budowy lub rozbiórki
 • budowa i utrzymanie ponadgminnych domów pomocy społecznej i kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej
 • prowadzenie powiatowych centrów pomocy rodzinie, oferujących wszechstronną pomoc i poradnictwo rodzinne
 • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, pomoc w integracji ze środowiskiem wychowankom domów dziecka czy zakładów dla nieletnich
 • współpraca z organizacjami społecznymi w sprawie pomocy osobom niepełnosprawnym