Starostwo Powiatowe w Augustowie

Aktualizacja: 6 maja 2021


Gdzie znajduje się Starostwo Powiatowe w Augustowie?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu
Starostwo Powiatowe w Augustowie ul. 3 Maja29
16 – 300 Augustów
+48876439677

Zobacz jakie sprawy załatwisz w instytucji Starostwo Powiatowe w Augustowie


Informacje o instytucji Starostwo Powiatowe w Augustowie


Czym jest starostwo powiatowe?

Starostwo powiatowe to urząd i siedziba starosty oraz władz powiatu. Jest jednostką pomocniczą, do której zadań należy wykonywanie poleceń zarządu powiatu i przewodniczącego zarządu oraz uchwał rady powiatu. W przypadku miast na prawach powiatu, funkcję starostwa powiatowego sprawuje urząd miasta (starosta ⇒ prezydent miasta, rada powiatu ⇒ rada miasta).

Czym jest powiat?

To jednostka samorządu terytorialnego w Polsce, obejmująca kilka gmin i posiadająca własne organy. W przypadku miast na prawach powiatu, organy samorządu gminnego wykonują zadania i kompetencje samorządu powiatowego. W podziale administracyjnym, powiat jest jednostką II stopnia - pomiędzy województwem a gminą. Do miast na prawach powiatu zalicza się przede wszystkim:

 • większe miasta - liczące ponad 100 tys. mieszkańców,
 • byłe stolice województw, poza Ciechanowem, Sieradzem i Piłą,
 • wybrane miasta w dużych aglomeracjach:
  • Jastrzębie-Zdrój
  • Mysłowice
  • Jaworzno
  • Piekary Śląskie
  • Żory
  • Świętochłowice
  • Siemianowice Śląskie
  • Sopot
  • Świnoujście

Aktualnie na terenie naszego kraju znajduje się:

 • 314 powiatów
 • 66 miast na prawach powiatu

Czym zajmuje się Starostwo Powiatowe w Augustowie?

Podstawowym aktem prawnym, regulującym zakres działania i zadania powiatu, jest ustawa o samorządzie powiatowym. Zadania Starostwa Powiatowego w Augustowie, jako jednostki pomocniczej, możemy podzielić na kilka kategorii.

Zadania Starostwa Powiatowego w Augustowie w dziedzinie komunikacji

 • Rejestracja pojazdów
 • Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców oraz nadzór nad nimi
 • Wydawanie legitymacji instruktora

Zadania Starostwa Powiatowego w Augustowie w dziedzinie dróg

 • budowa, remonty, oświetlenie dróg powiatowych, budowa chodników i ich utrzymanie przy drogach powiatowych,
 • organizowanie sieci transportu publicznego między gminami.

Zadania Starostwa Powiatowego w Augustowiew dziedzinie geodezji

 • Koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 • Prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczeń i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości
 • Ochrona gruntów rolnych

Zadania Starostwa Powiatowego w Augustowiew dziedzinie edukacji

 • Budowa, utrzymanie, remonty szkół ponadgimnazjalnych, specjalistycznych, artystycznych, zawodowych (władze powiatu mają wpływ na wybór dyrektora szkoły oraz wypłacają wynagrodzenie pracownikom tych placówek)
 • Budowa i utrzymanie powiatowych bibliotek, ośrodków kultury
 • Prowadzenie powiatowych baz sportowo-rekreacyjnych

Zadania Starostwa Powiatowego w Augustowie w dziedzinie budownictwa

 • Przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu robót, rejestracja książek obiektów budowlanych
 • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących m.in.: budowy ogrodzeń, reklam, obiektów małej architektury, rozbiórek i remontów obiektów budowlanych
 • Wydawanie decyzji dla inwestorów o pozwolenie na budowę, zmianie sposobu użytkowania obiektu, użytkowanie obiektów, rozbiórkę obiektów budowlanych, remonty obiektów i innych
 • Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkaniowych i użytkowych
 • Rejestracja dzienników budowy lub rozbiórki
 • Budowa i utrzymanie ponadgminnych domów pomocy społecznej i kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej
 • Prowadzenie powiatowych centrów pomocy rodzinie, oferujących wszechstronną pomoc i poradnictwo rodzinne
 • Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, pomoc w integracji ze środowiskiem wychowankom domów dziecka czy zakładów dla nieletnich
 • Współpraca z organizacjami społecznymi w sprawie pomocy osobom niepełnosprawnym