Dzierżawa bez zbędnych komplikacji

18 lutego 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Wydzierżawienie gruntu nie jest niczym skomplikowanym – wystarczy zadbać o to, aby umowa została poprawnie sformułowana i zawarta. Co powinno znaleźć się w umowie i o czym warto pamiętać? Dowiedz się wszystkiego o dzierżawie gruntu, aby w przyszłości nie wpaść w pułapkę!

Dzierżawa bez zbędnych komplikacji
Dzierżawa bez zbędnych komplikacji

Podstawowe pojęcia – dzierżawa, grunt

Dzierżawa polega na przekazaniu rzeczy pod opiekę innej osoby przez właściciela, w zamian za opłacanie czynszu. Przedmiotem dzierżawy może być prawo lub rzecz ruchoma, jednak najczęściej z pojęciem dzierżawy spotykamy się w odniesieniu do gruntu. Słowo to możemy właściwie utożsamić z szeroko rozumianą nieruchomością. Dzierżawca, czyli osoba, która zobowiązała się płacić czynsz, może czerpać korzyści majątkowe z przedmiotu dzierżawy.

Jak dokonać dzierżawy?

Dzierżawa następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy właścicielem gruntu czyli wydzierżawiającym a osobą przejmującą grunt, dzierżawcą. Umowa zaczyna mieć moc prawną od momentu zaakceptowania zawartych w niej warunków przez obie strony. Jakie informacje powinny zatem zostać zawarte w takiej umowie? Przede wszystkim jej strony – należy wymienić właściciela oraz wszystkich dzierżawców. Konieczne jest również wspomnienie o tym, co jest przedmiotem umowy. W tym punkcie zawarte powinny zostać obowiązki stron wobec siebie. Poza tym konieczne jest określenie czasu obowiązywania umowy i dnia przekazania gruntu pod dzierżawę. 

Warto również dodać, że umowa o dzierżawę nie zawsze musi zostać zawarta w formie pisemnej. Dzieje się tak jedynie wówczas, gdy przedmiot dzierżawy jest przekazywany pod nią na dłużej niż rok. Jeżeli umowa zostaje zawarta na krótszy okres czasu, można ją sporządzić w formie ustnej

Zrywanie i przedłużanie umowy

Wydzierżawiający może w każdym momencie wypowiedzieć dzierżawcy umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku nie wypełniania obowiązków zawartych w umowie. Najczęściej powodem zerwania umowy jest niepłacenie czynszu. Możliwe jest również pokojowe wypowiedzenie umowy dzierżawy – czas wypowiedzenia zazwyczaj ustalany jest w trakcie zawierania umowy, jednak jeżeli strony tego nie zrobią, obowiązują je terminy ustawowe. Zdecydowanie łatwiejsze jest przedłużanie umowy dzierżawy. Następuje ono, gdy po upływie terminu wskazanego w umowie wydzierżawiający zgadza się na dalsze użytkowanie gruntu przez dzierżawcę. Wówczas umowa zostaje automatycznie przedłużona na czas nieoznaczony.

Zwracanie gruntu

Zakłada się, że grunt powinien wrócić do właściciela po zakończeniu okresu dzierżawy w takim stanie, w jakim go oddawał. Nie należy jednak się martwić – dzierżawca może dokonywać zmian na terenie gruntu, jednak o ich zatrzymaniu lub likwidacji zdecyduje właściciel. Zapłaci on dzierżawcy za dokonane zmiany lub poprosi go o ich usunięcie.

Planujesz wydzierżawić grunt? Konieczne zapoznaj się z przygotowaną przez nas instrukcją, w której dokładnie opisujemy, co powinno się znaleźć w umowie o dzierżawę, aby została ona zawarta w sposób poprawny! Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej! 


Powiązana sprawa