Wypowiedzenie umowy o pracę – jak je napisać?

18 sierpnia 2021

Planujesz zmianę zatrudnienia, jednak obecnie pracujesz na umowie o pracę? Aby zrezygnować z obecnej posady, musisz napisać wypowiedzenie umowy o pracę. Kiedy możesz to zrobić? Czy wiążą się z tym jakiekolwiek konsekwencje? Jak długo trwa okres wypowiedzenia? Zapoznaj się z poniższym artykułem.

Wypowiedzenie umowy o pracę – jak je napisać?
Wypowiedzenie umowy o pracę – jak je napisać?

Umowa o pracę – specyfika, rodzaje

Umowa o pracę zawierana jest w formie pisemnej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Pracownik zobowiązuje się w niej do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, w określonym przez niego miejscu i czasie. Pracodawca zaś zapewnia pracownikowi zatrudnienie za wynagrodzeniem. W Kodeksie Pracy opisane są trzy rodzaje umowy, wyróżnione ze względu na czas ich trwania: umowa na okres próbny (maksymalnie 3 miesiące), na czas nieokreślony oraz na czas określony (maksymalnie 33 miesiące). W umowie o pracę powinny być zawarte takie elementy jak: rodzaj pracy, miejsce i czas jej wykonywania, wynagrodzenie oraz termin rozpoczęcia pracy. 

Termin złożenia wypowiedzenia

Czasem zdarza się, że ze względu na różne czynniki, musimy zrezygnować z obecnego zatrudnienia. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi wypowiedzenie umowy o pracę. Kiedy najlepiej je sporządzić i przekazać pracodawcy? Pracownik ma w tej kwestii wolną rękę, chyba że zależy mu na konkretnym terminie. Wiele zależy od tego, czy w umowie uwzględniono okres wypowiedzenia czy też nie. Jeżeli tak się stało, trzeba będzie dokonać obliczeń, aby umowa wygasła w konkretnym terminie. Okresy wypowiedzenia dla konkretnych rodzajów umów wynoszą:

 • Dla umowy na okres próbny:
  • 3 dni robocze - przy umowie zawartej na okres do 2 tygodni
  • Tydzień - przy umowie zawartej na okres ponad 2 tygodni
  • 2 tygodnie - przy umowie zawartej na okres 3 miesięcy
 • Dla umowy na czas określony i nieokreślony:
  • 2 tygodnie - przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy
  • Miesiąc - przy zatrudnieniu przez co najmniej 6 miesięcy
  • 3 miesiące - przy zatrudnieniu przez co najmniej 3 lata

Należy zatem pamiętać, aby zawsze brać pod uwagę okres trwania wypowiedzenia. Liczy się go od dnia dostarczenia pisemnego wypowiedzenia w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim od razu zapoznać. W przypadku umowy na okres próbny, na czas krótszy niż 2 tygodnie, okres wypowiedzenia zaczyna się w dniu następującym po złożeniu wypowiedzenia i trwa do 3 dnia roboczego. Natomiast gdy sytuacja dotyczy okresów liczonych w tygodniach lub miesiącach, okres wypowiedzenia kończy się odpowiednio w sobotę (w przypadku okresów tygodniowych) lub ostatniego dnia miesiąca (w przypadku okresów miesięcznych). 

Dużo łatwiej jest w sytuacji, gdy w umowie nie uwzględniono okresu wypowiedzenia – wówczas stosunek pracy zostaje zerwany natychmiast po otrzymaniu przez strony dokumentu.

Rodzaje wypowiedzenia umowy o pracę

Wyróżniono 3 rodzaje wypowiedzenia umowy o pracę: za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Pierwsze z nich jest z pewnością najkorzystniejsze dla obu stron umowy. Umożliwia bezkonfliktowe i szybkie zakończenie współpracy – wówczas powód, dla którego zakończony zostaje stosunek pracy nie ma żadnego znaczenia. Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron może złożyć zarówno pracownik, jak i pracodawca. Strony razem ustalają warunki zakończenia współpracy. 

Drugi rodzaj, wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jest najczęściej stosowanym sposobem na zakończenie współpracy. Ponownie, mogą je złożyć i pracodawca, i pracownik. Kluczowym elementem przy tym rozwiązaniu jest długość okresu wypowiedzenia. Jego upłynięcie jest równoznaczne z automatycznym rozwiązaniem umowy o pracę. Tak jak w przypadku wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron, nieistotny jest powód zakończenia współpracy. 

Ostatnim, trzecim rodzajem jest wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jego złożenie jest możliwe tylko w konkretnych, nielicznych sytuacjach. Pracodawca może w ten sposób zakończyć współpracę z pracownikiem, gdy ten nie wywiązywał się ze swoich obowiązków pracowniczych, popełnił przestępstwo, utracił uprawnienia konieczne do wykonywania zawodu lub przynosi firmie straty. Pracownik również może skorzystać z tego rozwiązania, gdy otrzymał od lekarza zaświadczenie o szkodliwym działaniu pracy na jego zdrowie, został zatrudniony poniżej swoich kwalifikacji lub naruszono podstawowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika. Z wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia korzysta się najrzadziej. 

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę to dokument urzędowy – oznacza to, że powinien zawierać pewne elementy formalne, takie jak miejscowość i data sporządzenia oraz tytuł. Nie można zapomnieć także o danych zarówno pracodawcy, jak i pracownika. W wypowiedzeniu należy zawrzeć szczegółowe informacje na temat umowy – kiedy została zawarta, kim są jej strony, jaki jest jej numer oraz jak długi jest okres wypowiedzenia. Jeżeli jest to wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, należy podać powód rozwiązania stosunku pracy. Jednym z najważniejszych elementów są podpisy obu stron oraz data wpłynięcia pisma do adresata. 

Chcesz zrezygnować ze swojego obecnego zatrudnienia? Aby to zrobić, musisz napisać wypowiedzenie umowy o pracę. Aby Ci to ułatwić, przygotowaliśmy specjalną instrukcję, w której dokładnie opisujemy, jak powinien wyglądać taki dokument oraz kiedy najlepiej go złożyć. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!


Powiązana sprawa