Podatek od nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach

5 lipca 2021 | Artykuł sponsorowany

Podatek od nieruchomości to zobowiązanie, które dotyczy niemal wszystkich właścicieli domów, mieszkań, gruntów czy obiektów gospodarczych. Kiedy trzeba go płacić? Kto może zostać zwolniony z obowiązku podatkowego? Jakich terminów musisz dopilnować? Gdzie wygodnie przygotujesz deklaracje online? Odpowiadamy na najważniejsze pytania, związane z podatkiem od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach
Podatek od nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Obowiązek podatkowy obejmuje Cię, jeżeli jesteś:

 • właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości;

 • jesteś posiadaczem samoistnym nieruchomości i zarządzasz nią na takich samych zasadach, co właściciel;

 • jesteś użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej;

 • jesteś posiadaczem zależnym, czyli dzierżawisz nieruchomość, która jest własnością Skarbu Państwa.

Podatek od nieruchomości opłacany jest zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne (również przez spółki, które nie posiadają osobowości prawnej).

Jakie nieruchomości mogą zostać opodatkowane?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 • budynki (np. domy jednorodzinne, szeregowe, budynki przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej),

 • części budynków (np. mieszkania, lokale gospodarcze),

 • budowle (np. zbiorniki, drogi, tunele, składowiska odpadów),

 • grunty (z wyłączeniem gruntów rolnych oraz leśnych, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym lub leśnym).

O tym, do jakiej kategorii zalicza się konkretna nieruchomość, decyduje ewidencja gruntów i budynków. Jeżeli nie masz dostępu do tego typu informacji, możesz powołać się na dokumentację budowlaną.

Czy można zostać zwolnionym z podatku od nieruchomości?

Tak. Podatku od nieruchomości możesz nie płacić, jeżeli jesteś:

 • emerytem,

 • inwalidą (z orzeczeniem I albo II grupy),

 • osobą o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • osobą niezdolną do podjęcia pracy.

Ponadto, opodatkowaniu nie podlegają następujące typy nieruchomości:

 • obiekty, w których prowadzona jest działalność rolnicza lub leśna (na terenie gospodarstw rolnych);

 • budynki i budowle, które posiadają status zabytku i są konserwowane;

 • obiekty, w których prowadzona jest edukacja dzieci i młodzieży;

 • uczelnie i instytuty badawcze;

 • budynki oraz grunty, które położone są na obszarach chronionych (np. na terenie parków narodowych);

 • nieużytki rolne, obszary zadrzewione i zakrzewione;

 • zakłady pracy chronionej.

Co ważne, aby powyższe obiekty zostały zwolnione z podatku od nieruchomości, nie można prowadzić w nich działalności gospodarczej.

Czy obowiązek podatkowy powstaje w dniu kupna nieruchomości?

Nie. Podatek od nieruchomości naliczany jest od 1 dnia miesiąca, który następuje po uzyskaniu praw (np. prawa własności na skutek kupna nieruchomości). Oznacza to, że jeżeli kupisz lub otrzymasz darowiznę mieszkania w dniu 12 sierpnia, będziesz podlegał obowiązkowi podatkowemu od 1 września.

Podatek za rok, w którym zostałeś właścicielem nieruchomości, zostanie wyliczony proporcjonalnie – za tyle miesięcy, ile podlegasz opodatkowaniu w danym roku. W powyższym przypadku (obowiązek podatkowy od 1 września) będzie to 4/12 podatku należnego za cały rok.

Deklaracja IN-1 czy deklaracja DN-1 – kiedy i co złożyć?

W ciągu 14 dni od uzyskania praw do nieruchomości powinieneś złożyć deklarację podatkową. Jeżeli właścicielem jest osobą fizyczną, przygotuj formularz IN-1. Osoby prawne (np. jednostki organizacyjne, spółki) obowiązuje deklaracja DN-1.

Deklaracja DN-1 online może zostać przygotowana na portalu przyjazne-deklaracje.pl. Po uzupełnieniu formularza będziesz musiał dołączyć do niego załączniki:

 • ZDN-1 – należy w nim wykazać przedmioty, które podlegają opodatkowaniu;

 • ZDN-2 – należy w nim wykazać przedmioty, które nie podlegają opodatkowaniu.

Do deklaracji podatkowych powinieneś dołączyć również dokumenty, które potwierdzą Twoje prawo do nieruchomości (np. akt notarialny, potwierdzający kupno).

Jak złożyć deklarację IN-1 lub DN-1 online?

Wejdź na stronę przyjazne-deklaracje.pl i wybierz odpowiedni wniosek. Uzupełnij formularz, korzystając z kalkulatora informacji podatkowej. Informacje, które będziesz musiał podać, to m.in.: dane osobowe, rodzaj nieruchomości, dane identyfikacyjne nieruchomości, forma własności, powierzchnia.

Po wypełnieniu deklaracji DN-1 lub IN-1, dołącz do niej niezbędne załączniki.

Formularz dostarcz do urzędu gminy, właściwego dla adresu opodatkowanej nieruchomości – możesz zrobić to online, pocztą lub osobiście.

Kiedy zapłacić podatek od nieruchomości?

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, urząd gminy przekaże Ci informacje o wysokości podatku od nieruchomości. Należna kwota zostanie rozłożona na 4 raty. Termin ich płatności upływa: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Podatek za nieruchomości, których właścicielem jest osoba prawna, rozkładany jest na comiesięczne raty, które należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca. Kwotę podatku należy obliczyć samodzielnie – nie zrobi tego urząd.

Uwaga! Jeżeli całkowita kwota podatku od nieruchomości nie przekracza 100 złotych, nie zostanie on rozłożony na części. Całą sumę będziesz musiał zapłacić jednorazowo – w terminie pierwszej (lub najbliższej) raty.