Jak wypełnić wniosek o zasiłek dla bezrobotnych?

18 listopada 2021 | Aktualizacja: 24 listopada 2021 | Artykuł sponsorowany

Osobom bez pracy zgodnie z polskim prawem przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. By było to możliwe, konieczne jest jednak spełnienie pewnych wymagań prawnych oraz formalności.

Jak wypełnić wniosek o zasiłek dla bezrobotnych?
Jak wypełnić wniosek o zasiłek dla bezrobotnych?

Pierwszą z niezbędnych formalności jest zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy. Można dokonać tego również przez internet. Dodatkowo niezbędne jest także to, by w owym urzędzie nie było ofert pracy odpowiednich dla bezrobotnego. Wymóg ten obejmuje propozycje dotyczące staży czy przygotowania do określonego zawodu. Jeśli natomiast osoba bezrobotna z nieuzasadnionych powodów odmówi przyjęcia oferty danej pracy zarobkowej, traci status osoby bezrobotnej. Należy przy tym zaznaczyć, że zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które jednocześnie opłacały składki ZUS. Jeśli osoba bezrobotna nie podjęła szkoleń, mających na celu przygotowanie do określonego zawodu, traci status osoby bezrobotnej. O zasiłek dla bezrobotnych nie mogą ubiegać się osoby, które odbywają płatne praktyki absolwenckie. Zasiłek nie przysługuje również osobom zwolnionym z pracy dyscyplinarnie w ciągu pół roku przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy. 

Niezbędne informacje dotyczące zasiłku dla bezrobotnych

By dana osoba mogła ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, powinna udokumentować swoją historię zatrudnienia. Powinno z niej wynikać, że przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy przez co najmniej rok osiągała wynagrodzenie większe bądź równe wynagrodzeniu minimalnemu. Ze względu na pandemię przepis ten uległ jednak modyfikacji. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych mają ci, którzy pracowali w mniejszym wymiarze czasowym. W efekcie tego ich wynagrodzenie było niższe od wynagrodzenia minimalnego. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od stażu pracy osoby ubiegającej się o ten rodzaj wsparcia. Drugim czynnikiem wpływającym na jego wysokość jest czas, za jaki pobiera się zasiłek. Kwota zasiłku podlega ponadto modyfikacjom, w zależności od obowiązującej siły nabywczej pieniądza. Wysokość zasiłku będzie zatem zależna od tego, jakiemu wzrostowi cen względem poprzedniego roku uległy towary oraz usługi.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę zasiłku dla bezrobotnych jest Państwowy Urząd Pracy. Czas, na jaki przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, jest ponadto zależny m.in. od stopy bezrobocia, panującej w danym powiecie. Istnieją 2 możliwe okresy, na które wypłaca się zasiłek dla bezrobotnych. Krótszy z nich to 180 dni, natomiast dłuższy 365 dni. Jeśli bezrobocie na terenie powiatu jest wyższe niż 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, bezrobotny ma prawo do dłuższego okresu pobierania zasiłku. Przez rok mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych również osoby powyżej 50 roku życia. Powinny jednak one mieć co najmniej 20-letni okres stażu, który uprawnia do zasiłku. Zasiłek ten przysługuje także osobom, które:

  • mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko, którego wiek nie przekracza 15 lat, a ponadto małżonek jest osobą bezrobotną, która utraciła prawo do zasiłku,
  • samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko, którego wiek nie przekracza 15 lat. 

Należy ponadto zaznaczyć, że roszczenia dotyczące zasiłków podlegają przedawnieniu. Data przedawnienia wynosi 6 miesięcy. 

Wniosek dla bezrobotnych po pracy za granicą

Polskie prawo pracy (na którego temat więcej znajdziesz pod adresem https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/prawo-pracy/) umożliwia staranie się o zasiłek w sytuacji, kiedy dana osoba posiada status bezrobotnego, a dodatkowo w przeszłości pracowała na terenie Unii Europejskiej lub krajów takich, jak Szwajcaria, Norwegia czy Islandia. 

Wypełniając wniosek, należy w nim uwzględniać jedynie informacje prawdziwe. Konieczne jest uzupełnienie m.in. danych osobowych. Istotne jest podanie swojego imienia i nazwiska, ale także danych, umożliwiających kontakt. Są to telefon oraz adres mailowy. Dzięki podaniu informacji kontaktowych możliwe będzie skontaktowanie się ze składającym wniosek. Jest to szczególnie istotne, gdyby pojawiły się np. kwestie wymagające wyjaśnienia, które wynikną w trakcie rozpatrywania wniosku. Należy pamiętać o tym, by informować urząd w przypadku zmiany owych danych. Dotyczy to sytuacji, kiedy przeprowadzamy się i zmienia się nasz adres korespondencji. We wniosku musimy uzupełnić również informacje dotyczące powodów jego złożenia. Wypełniający ma możliwość zaznaczenia 1 z 3 opcji dotyczących zaliczenia okresów ubezpieczenia, zatrudnienia oraz działalności na terenie wspomnianych wcześniej krajów w celu:

  • nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych na terenie RP,
  • odzyskania prawa do zasiłku zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, co stanowi tzw. zasiłek uzupełniający,
  • podwyższenia kwoty zasiłku i/lub wydłużenia okresu jego pobierania

rejestracjajakobezrobotnywniosekizasilek

Zaświadczenie U1/E-301

We wniosku należy podać również informacje dotyczące posiadania zaświadczenia U1/E-301. Jest to dokument, który umożliwi zaliczenie czasu przepracowanego za granicą do okresu niezbędnego, by ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, którzy wracają do Polski. O wydanie wspomnianego formularza można się ubiegać przed wyjazdem. Dzięki niemu mamy potwierdzenie okresów ubezpieczenia lub zatrudnienia w innym państwie członkowskim. Gdy wrócimy już do Polski po pracy za granicą, powinniśmy zaprezentować owy dokument w urzędzie pracy, w którym rejestrujemy się jako bezrobotni.

By uzyskać wspomniany dokument, powinniśmy zwrócić się do urzędu pracy, by ten pomógł nam w uzyskaniu formularza. W takiej sytuacji to po stronie urzędu leży zajęcie się formalnościami, które pomogą uzyskać formularz z kraju, w którym pracowaliśmy. Drugim sposobem jest zwrócenie się do odpowiedniego organu w kraju, do którego wyjeżdżają i w którym są zatrudnieni. Lista wspomnianych instytucji znajduje się na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Kiedy złożymy wspomniany wniosek, czas oczekiwania na formularz nie liczy się do zasiłku. 

Jak wypełnić wniosek o zasiłek zależnie od zaświadczenia U1/E-301

Jeśli posiadamy zaświadczenie U1/E-301, możemy pominąć następny punkt. Jeśli wspomnianego zaświadczenia natomiast nie posiadamy, powinniśmy wypełnić punkt 4, w którym należy uzupełnić informacje niezbędne, by można było sporządzić wniosek o potwierdzenie okresów ubezpieczenia i zatrudnienia za granicą. Są to między innymi okresy zatrudnienia wraz z jego rodzajem, nazwą i adresem pracodawcy. Inne informacje, które należy uzupełnić to okresy choroby, macierzyństwa, pozbawienia wolności. Należy zawrzeć dane o okresach edukacji, służby wojskowej, oraz inne, niewymienione w dokumencie. 

Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych zawiera niezbędne do wypełnienia oświadczenie. Konieczne jest zapoznanie się z zamieszczonym na nim Artykułem 233 Kodeksu Karnego, w którym zawarte są przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej za zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy. W oświadczeniu należy uzupełnić informacje dotyczące dojazdów do pracy z Polski podczas okresu pracy za granicą. Należy również podać informacje dotyczące czasu pobytu oraz państw, w których się przebywało. Niezbędne jest podanie informacji na temat przyjazdów do Polski podczas pobytu za granicą, a także czasu zamieszkiwania w Polsce, zanim wyjechało się za granicę.

W oświadczeniu należy również podać okresy zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, wraz ze stanowiskiem. Do innych informacji należą dane dotyczące najbliższych członków rodziny oraz miejsca ich zamieszkiwania podczas pobytu wnioskodawcy za granicą wraz z informacją na temat przekazywania środków finansowych na temat członków rodziny, przebywających w Polsce. Jeśli podczas pobytu za granicą doszło do zdarzeń takich, jak zawarcie małżeństwa lub rozwód, należy podać ich daty. Uwzględnienia w oświadczeniu wymaga prowadzenie działalności, która nie miała charakteru zarobkowego. We wniosku jako przykładową działalność tego rodzaju wymieniono m.in. odbywanie studiów, przynależność do partii lub innych stowarzyszeń. Jeśli działalnością niezarobkową były studia, konieczne jest wskazanie źródła dochodów, a także państwa, z którego wspomniane dochody pochodziły. 

Sytuacja mieszkaniowa i obowiązek podatkowy

W punkcie 8 wniosku należy podać informacje dotyczące sytuacji mieszkaniowej zarówno za granicą, jak i w Polsce. Konieczne jest także zaznaczenie, czy mieszkało się w np. mieszkaniu własnościowym, pokoju wynajmowanym przez pracodawcę, bądź w hotelu robotniczym. Należy również podać dane na temat podlegania obowiązkowi podatkowemu podczas okresu pracy za granicą. Jeśli podlegało się obowiązkowi, należy dołączyć do oświadczenia kopie deklaracji podatkowych, bądź zaświadczenia lub decyzji z urzędu skarbowego. Ponadto należy wskazać powody wyjazdu za granicę wraz z informacją na temat zamiaru stałego pobytu. 

Poza wskazanymi informacjami we wniosku pod punktem 13 znajduje się miejsce na dodatkowe informacje, które wnioskodawca chciałby przekazać, a które związane są z pobytem za granicą. Można tam zawrzeć m.in. informacje dotyczące przyczyn powrotu do Polski, czy sytuacji materialnej. 

Inne dokumenty

Poza wnioskiem należy również dołączyć kserokopie dokumentów, które potwierdzają okresy zatrudnienia za granicą lub prowadzenie za granicą działalności na własny rachunek. Poza nimi należy umieścić kserokopie o potwierdzonej z oryginałem zgodności, dokumentów takich, jak świadectwa pracy, zaświadczenia, a także kopie innych dokumentów, które stanowią potwierdzenie okresów zaliczanych do czasu uprawniającego do zasiłku. Konieczne jest dołączenie zestawień uwzględniających okresy zaliczane przy przyznawaniu prawa do zasiłku. Ostatnim dokumentem, którego dołączenie do wniosku jest niezbędne, jest kserokopia decyzji urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej. Kopia ta powinna mieć zgodność potwierdzoną z oryginałem.

Ważne informacje

By móc ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, konieczne jest zatem zebranie danych dotyczących zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. Są to m.in. adresy pracodawcy, informacje o podatku dochodowym, a także informacje o świadczeniach z systemu ubezpieczeń społecznych. Należy przygotować dokumenty, które stanowią potwierdzenie wykształcenia oraz doświadczenia w danym zawodzie. Możliwe jest również złożenie wniosku online. Wniosek ten umożliwi otrzymanie zasiłku. By można było zarejestrować się online, należy jednak być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.